Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

فاکتورهای مهم در ایجاد یک مقاله علمی

Similar presentations


Presentation on theme: "فاکتورهای مهم در ایجاد یک مقاله علمی"— Presentation transcript:

1 فاکتورهای مهم در ایجاد یک مقاله علمی
چکیده: (بین 200 تا 400 کلمه) ارائه یک تعریف کلی از مساله دلیل نیاز به ارائه روش جدید نوآوری به کار گرفته شده در روش جدید برتریهای روش جدید نسبت به روش های قبلی مقدمه: بررسی و تعریف کامل تر مساله اشاره و ارجاع به کارهای مهمی که تاکنون در زمینه مقاله ارائه شده است. (بررسی کلی از مهمترین روش های موجود، نقاط ضعف و قوت آنها و مقایسه عملکرد آنها با یکدیگر با مشخص نمودن مرجع) توصیف اشکال کلی موجود در روش های فعلی که منجر به ارائه این مقاله شده است. اشاره دقیق به نوآوری های موجود در مقاله مشخص نمودن ساختار ارائه مطلب در مقاله و توصیف کلی توضیحات موجود در هر یک از بخش های مقاله آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (

2 فاکتورهای مهم در ایجاد یک مقاله علمی - ادامه
Related work: شرح مختصر برخی از کارهای مهم گذشته (جدیدترین کارهای انجام شده در زمینه موضوع مقاله) روش ارائه شده در آنها مورد تحلیل قرار گیرد. نقاط ضعف و قوت آنها دقیقا مشخص شود. ارائه کار انجام شده: مقدمات، تعاریف و قضایای احتمالی مورد استفاده در روش جدید تعریف شود. (معمولا به صورت بخشی مجزا، بعد از مقدمه ارائه می شود.) این بخش شامل همه تعاریف، مثال ها و قضایایی است که به شناخت کامل همه ابعاد مساله و فهم راه حل ارائه شده کمک می کند. شرح دقیق روش ارائه شده و ارائه مثال از نحوه عملکرد آن. علاوه بر توصیف روش، الگوریتم دقیق (تعریف رسمی) آن نیز ارائه گردد. با به کارگیری زبان طبیعی، زبان رسمی، ارائه مثال های کافی، و حتی الامکان الگوریتم دقیق انجام کار. توضیحات ارائه شده برای شکل ها و جداول موجود در مقاله باید کافی و دقیق باشد و ضمن پرهیز از زیاده گویی، ایجاد ابهام نیز ننماید. بخش آخر: (conclusion) نتیجه گیری و مشخص کردن کارهای آینده فهرست منابع آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (

3 فاکتورهای مهم در ایجاد یک مقاله علمی - ادامه
مقایسه و ارزیابی: عملکرد و کارایی روش ارائه شده در ارتباط با بهترین کارهای پیشین در این زمینه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد و بر اساس پارامترهای ارزیابی مختلف قابل تعریف در محیط مساله، مزایا و معایب احتمالی روش ارائه شده در مقایسه با روش های قبلی سنجیده شود. (بررسی تحلیلی و مقایسه تطبیقی برای شناخت مزایا و معایب راه حل مزبور در ارتباط با روش های ارائه شده قبلی) عملکرد اجرایی الگوریتم در محیط تجربی مورد بررسی قرار گرفته با عملکردهای مشابه الگوریتم های قبلی مقایسه شود. در واقع علاوه بر تحلیل تئوری، بررسی عملکرد تجربی مساله در محیط های استاندارد، بر روی داده های استاندارد، و مقایسه کارایی آن با عملکرد اجرایی روش های پیشین نیز نیاز است. و ارائه نتایج در قالب نمودارها اجرای الگوریتم ها باید در محیط های استاندارد (بر اساس استاندارد موجود در موضوع علمی مقاله) و حتی الامکان بر روی مجموعه داده های استاندارد موجود صورت گیرد. این مجموعه داده ها (در صورت وجود) مجموعه داده های واقعی یا تولید شده هستند که در اکثر مقالات معتبر قبلی که در این موضوع نگاشته شده اند، به عنوان مجموعه داده های تست مورد استفاده قرار گرفته باشند. تعداد مجموعه داده های مورد تست باید به اندازه کافی باشد و دارای تنوع مناسبی در پارامترهای گوناگون مطرح در زمینه مقاله باشد که به خوبی بتواند نشان دهنده میزان کارایی روش ارائه شده در حالت ها و وضعیت های گوناگون باشد. در صورتی که لازم است برای تست روش ارائه شده به هر دلیلی (مثلا عدم وجود داده استاندارد مناسب به میزان کافی، عدم وجود برخی خاصیت ها در داده های استاندارد موجود و ...) داده های تصادفی تولید گردد لازم است دلیل و نحوه تولید داده های تصادفی ایجاد شده و خواص احتمالی آنها مورد بحث دقیق قرارگیرد. آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (


Download ppt "فاکتورهای مهم در ایجاد یک مقاله علمی"

Similar presentations


Ads by Google