Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Definition. قانون بیز P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) این قانون برای استنتاج آماری استفاده می شود. این قانون برای استنتاج آماری استفاده.

Similar presentations


Presentation on theme: "Definition. قانون بیز P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) این قانون برای استنتاج آماری استفاده می شود. این قانون برای استنتاج آماری استفاده."— Presentation transcript:

1 Definition

2 قانون بیز P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) این قانون برای استنتاج آماری استفاده می شود. این قانون برای استنتاج آماری استفاده می شود. قانون naive Bayes یا Baysian Classifier یا idiot Bayes نیز به صورت زیر است : قانون naive Bayes یا Baysian Classifier یا idiot Bayes نیز به صورت زیر است : P(a,b 1, …,b n ) = P(a)∏P(b i |a) P(a,b 1, …,b n ) = P(a)∏P(b i |a)

3 مدلهای مارکوف مخفی مدلهای آماری موقتی هستند که در آنها حالت فرایند با استفاده از یک متغیر تصادفی مجزا شرح داده می شود و ارزشهای ممکن متغیر، حالات ممکن می باشند. و transition از یک حالت به حالت دیگر، با توجه به حالت فعلی فرایند ممکن می باشد. مدلهای آماری موقتی هستند که در آنها حالت فرایند با استفاده از یک متغیر تصادفی مجزا شرح داده می شود و ارزشهای ممکن متغیر، حالات ممکن می باشند. و transition از یک حالت به حالت دیگر، با توجه به حالت فعلی فرایند ممکن می باشد.

4 Reinforcement Learning استفاده از reward های مشاهده شده، برای یادگرفتن بهترین تدبیر است. و دو نوع است : استفاده از reward های مشاهده شده، برای یادگرفتن بهترین تدبیر است. و دو نوع است : Passive learning: در این روش، agent ها سیاستهای ثابتی دارند که رفتارشان را مشخص می کند. Passive learning: در این روش، agent ها سیاستهای ثابتی دارند که رفتارشان را مشخص می کند. Active learning: agent باید یاد بگیرد که چکار بکند و نکته اصلی در آن exploration است که در آن agent باید تا جاییکه ممکن است از محیطش تجربه کند تا یاد بگیرد چگونه در آن رفتار کند. Active learning: agent باید یاد بگیرد که چکار بکند و نکته اصلی در آن exploration است که در آن agent باید تا جاییکه ممکن است از محیطش تجربه کند تا یاد بگیرد چگونه در آن رفتار کند.

5 فهرست منابع Stuart J. Russell, Peter Norvig. “ Artificial Intelligece A Moddern Approach ”. Second Edition, Prentice Hall, 2003. Stuart J. Russell, Peter Norvig. “ Artificial Intelligece A Moddern Approach ”. Second Edition, Prentice Hall, 2003.


Download ppt "Definition. قانون بیز P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) P(b|a) = P(a|b)P(b)/P(a) این قانون برای استنتاج آماری استفاده می شود. این قانون برای استنتاج آماری استفاده."

Similar presentations


Ads by Google