Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

معاونت درمان امور مامایی اردیبهشت 90. برای ثبت اطلاعات در برنامه نرم افزاری نظام مراقبت مرگ پریناتال ابتدا لازم است برنامه نرم افزار info-path وپرنیان.

Similar presentations


Presentation on theme: "معاونت درمان امور مامایی اردیبهشت 90. برای ثبت اطلاعات در برنامه نرم افزاری نظام مراقبت مرگ پریناتال ابتدا لازم است برنامه نرم افزار info-path وپرنیان."— Presentation transcript:

1 معاونت درمان امور مامایی اردیبهشت 90

2 برای ثبت اطلاعات در برنامه نرم افزاری نظام مراقبت مرگ پریناتال ابتدا لازم است برنامه نرم افزار info-path وپرنیان 5-1-2 برروی سیستم شما نصب گردد اگر سیستم شما مجهز به office2007 باشد نرم افزار info-path را دارد در غیر این صورت باید نصب گردد

3  بعد از ورود به پورتال وزارت بر روی نرم افزار فارسی ساز تقویم پرنیان کلیک نموده پس از باز شدن پرنیان ویرایش بارانداز یک کپی save  دو راهنمای فارسی ساز هم در این قسمت وجود دارد که انها را نیز با روش فوق بر روی desktop ، save می کنیم.  نرم افزار را نصب می کنیم.

4

5  مرحله اول ورود به سایت پورتال وزارت بهداشت ودرمان http://port.health.gov.ir/pages/default/aspx

6  مرحله دوم  وارد نمودن user name و password

7  مرحله سوم  1- دفتر سلامت خانواده و جمعیت  2- سلامت نوزاد  3- پایگاه داده های سلامت نوزادان  4- نظام مراقبت مرگ و میرپری ناتال

8  مرحله چهارم  وارد نمودن user name و password

9  مرحله پنجم  زمانی که برای اولین بار اطلاعات خود را وارد می کنیم از گزینه new استفاده می کنیم  فرم جدیدی باز می شود  تذکر : برای موارد بعدی نیاز به استفاده از گزینه new نمی باشد وکافی است بر روی آخرین مورد ثبت شده کلیک نمائید

10  مرحله ششم  با استفاده ازگزینه save as فرم جدید را برروی desk top ذخیره می کنیم ( نام آن را به دلخواه انتخاب می کنیم )

11 تا مرحله ششم را باید به صورت online انجام داد پس از ذخیره نمودن فرم برروی desk top می توانیم به صورت offline ادامه دهیم البته در این مرحله از شما سئوال می شود که به صورت online ادامه می دهید یا offline

12  سال و ماه وتعداد مرگ را که مساوی صفر است انتخاب می کنیم و دگمه ثبت را زده تا اطلاعات ارسال شود.  اگر چند ماه را با هم بخواهیم ارسال کنیم بعد از وارد نمودن اطلاعات ماه اول ، گزینه اضافه کردن مورد جدید را کلیک نموده پس از وارد نمودن اطلاعات چند ماه می توانیم همگی را با هم ارسال نمائیم.

13  بر اساس اطلاعات وارد شده توسط شما کار بر گرامی با کلیک بر روی منوی گزارش گیری اطلاعات مرگ از کلیه اطلاعات ارسالی شما گزارش گیری می شود  به عنوان مثال :  فوت بر اساس جنسیت  فوت براساس سن مادر  فوت بر اساس G.A  فوت بر اساس.....

14  در صورتی که خواستید به اطلاعات ثبت شده یکی از موارد مرگ دسترسی پیدا کنید از طریق منوی جستجوی - پرونده با ذکر شماره پرونده میتوانید به اطلاعات مورد نظر خود دست یابید.

15  همکار محترم مسئول مراقبت مرگ پری ناتال بیمارستانی لطفا حداکثر به مدت یکماه اطلاعات خود را در پایگاه داده های سلامت نوزادان، قسمت لیست ها وارد نموده تا از این پس فایل های آموزشی،کلیپ و... از طریق اداره سلامت نوزادان برای شما ارسال گردد.


Download ppt "معاونت درمان امور مامایی اردیبهشت 90. برای ثبت اطلاعات در برنامه نرم افزاری نظام مراقبت مرگ پریناتال ابتدا لازم است برنامه نرم افزار info-path وپرنیان."

Similar presentations


Ads by Google