Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Os vikingos.

Similar presentations


Presentation on theme: "Os vikingos."— Presentation transcript:

1 Os vikingos

2 Orixe dos vikingos Vikingo e un nome dado aos membros dun grupo étnico, orixinario de Escandinavia, dos países nórdicos nos que vivirón entre os anos 789 y 1100d.c.Foron un pobo de orixen xermánico que se estableceu na península Escandinava cara o ano 2000 A.C.

3 Os saqueos dos vikingos
Os seus ataques e a súa aparición na escena política europea comezaron co saqueo do mosteiro de Lindistarne(793) no norte de Gran Bretaña, o que axiña seguiron ataques a outros mosteiros.Os anales e crónicas dos siglos seguintes están repletos de relatos aterradores. En grupos máis o menos numerosos, os vikingos atacaron cos seus barcos as costas europeas, remontaron os ríos de Francia, Alemania e Rusia, conquistaron gran parte do territorio dos pobos eslavos da antiga Rusia, as isllas británicas Irlanda e Inglaterra e asolaron o Mediterráneo.

4 A brutalidade destes pobos atemorizaba as xentes doutras sociedades, que aínda acostumadas as guerras tiñan medo do que lle podían facer os vikingos. Eran os guerreiros máis temidos pola xente dos países nordicos. Cando había un avistamento dun barco vikingo a xente preparabase para o que podía ser o comezo dunha invasión vikinga.

5 Torre de Catoira Hoxe en día aínda quedan os restos dos asaltos dos vikingos Aquí temos a mostra da brutalidade dos vikingos, isto non ocorreu moi lonxe de nos, pois é a famosa (entre nós) torre de Catoira.

6 A derrota dos vikingos A historia do goberno da maioría dos países nordicos foi cando os normandos, descendentes dos vikingos.En Rusia contribuiron a formación do estado ruso, en Francia recibiron a relixón de Normandía e en Italia fundaron o reino normando de Sicilia, e influiron coas súas incursións no Califato de Cordoba e no Imperio Bizantino.

7 ¿ De onde procedía a cultura vikinga ?
Pertencian etnicamente a cultura e lingua dos pobos xermanos. Coma os demais pobos tamén tiñan unha lingua propia dos países escandinavos.

8 As distintas clases vikingas
Por enriba de todas a as clases atopabanse os dirixentes guerreiros do pobo. Estes eran elexidos polo pobo, eran os dirixentes das grandes conquistas.

9 ¿Todos os vikngos eran iguas?
Evidntemente non todo escandinavo era guerreirro, nin todo vikingo se adicaba a pirateria. As causas que orixinaron a expansión vikinga son complexas: A escasez de terras en Escandinavia, a mellora da producción do ferro e a necesidade de novos mercados foron probablemente os que xogaron un papel importante

10 As rutas que seguiron os vikingos.
Na foto anterior amosabanse algunhas das rutas que foron seguidas polos vikingos entre os séculos IX e XII. Existian dúas clases de vikingos: Os vikingos suecos, que viaxaron cara o este de Europa. Mentras que os vikingos noruegos chegaron a Groenlandia e o Norte de América.

11 Rutas que seguiron os vikingos.

12 Propósitos dos vikingos
Os vikingos eran un pobo guerreiro que habitaban na rexión escandinava. Surcaron mares alonxados os seus dominios non só co propósito de conquistar novas terras senon de establecer asentamentos noutras rexions mundo. Los vikingos daneses se dirigieron al sur, hacia la zona continental europea, y hacia las islas británicas, e incluso se adentraron en zonas del noroeste de la costa mediterránea. Los vikingos suecos viajaron hacia el este de Europa, mientras que los noruegos llegaron hasta Groenlandia y América del Norte.

13 Asentamento costeiro vikingo
A expansión vikinga tivo lugar entre os séculos IX e XII. A ilustración que aquí se reproduce mostra un modelo de pequeno asentamento costeiro vikingo. Os escandinavos surcaron boa parte dos mares estableceron numerosas factorías ao longo do mundo conocido e incluso en territorios ignorados po-las principais nacions europeas da época, como a Norteamérica.

14 A procedencia da palabra vikingo
Pueblos vikingos, nombre colectivo que se dieron a sí mismos algunos pueblos nórdicos (daneses, suecos y noruegos) que se dispersaron a lo largo de un periodo de dinámica expansión escandinava durante la edad media, desde el año 800 hasta el 1100.

15 Exemplo de arte vikinga.
Aquí amosamos un exemplo de arte vikinga, e narramos a súa historia. En esta talla medieval, procedente de la puerta de una iglesia noruega, se manifiestan las formas sinuosas del arte vikingo, que en muchos casos representan animales y figuras humanas. Éste es un episodio de la leyenda del héroe Sigfrido en la que vemos a su enemigo, Gunter, tocando el laúd con los pies mientras yace moribundo en el foso de serpientes.

16 A primeira invasión vikinga.
La primera incursión vikinga que se conoce fue el asalto naval llevado a cabo en el 793 por merodeadores noruegos a Lindisfarne, situado en la isla sagrada de Holy Island, frente a la costa noreste de la actual Inglaterra y entonces perteneciente al reino anglosajón de Northumbria. No obstante, los cada vez más numerosos testimonios indican que se produjo, con bastante anterioridad a ese hecho, una importante emigración ultramarina de los vikingos por el este hacia el mar del Norte y por el oeste hacia el mar Báltico.


Download ppt "Os vikingos."

Similar presentations


Ads by Google