Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Do paradigma aristotélico á ciencia moderna O paradigma hermetista-animista do Renacemento.

Similar presentations


Presentation on theme: "Do paradigma aristotélico á ciencia moderna O paradigma hermetista-animista do Renacemento."— Presentation transcript:

1 Do paradigma aristotélico á ciencia moderna O paradigma hermetista-animista do Renacemento

2 Tópicos versus complexidade Ciencia moderna versus ciencia aristotélica Ciencia laica e empírica versus ciencia con implicacións teolóxicas e filosóficas Realidade máis complexa: Nos séculos XVI, XVII e XVIII discutíase con bastante liberdade en Europa alén da tradición aristotélica

3 O paradigma renacentista Paradigma: conxunto de elementos que configura unha tradición científica e perpetúa unha visión determinada e unha regulamentación ontolóxica do mundo, KHUN Ciencia moderna versus paradigma hermetista dos séculos XV e XVI. Turró (1985)

4 Antecedentes Na Idade Media, as técnicas comezan a xogar un importante papel Contradicción co paradigma aristotélico como explicación do mundo á marxe dos avances técnicos: a siderurxia, a metalurxia- alquimia, os muíños de vento, de auga, os reloxos mecánicos...

5 Pero en España... O aristotelismo interpretado polos católicos, protexido pola Inquisición, reinaba no poder real, no eclesiástico e nas universidades. Proscritos os sistemas de Copérnico, Newton ou Descartes...

6 Exemplos “Yo no creo que el agua se violente y se suba a mayores porque los aristotélicos lo han soñado, o porque sean temerosos del vacío, que no se sueña lo que hoy está evidenciado, es que sube el agua cuando el aire en virtud de sus pesantez la comprime al modo que Vmd. salta hacia arriba cuando le aprietan o cuando para que suba el vino se comprime bien la bota, en donde se ve que nunca sube el agua para que no se dé vacío”. Sarmiento (1730)


Download ppt "Do paradigma aristotélico á ciencia moderna O paradigma hermetista-animista do Renacemento."

Similar presentations


Ads by Google