Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O sintagma nominal O sintagma adxetival O sintagma adverbial O sintagma preposicional OS SINTAGMAS.

Similar presentations


Presentation on theme: "O sintagma nominal O sintagma adxetival O sintagma adverbial O sintagma preposicional OS SINTAGMAS."— Presentation transcript:

1 O sintagma nominal O sintagma adxetival O sintagma adverbial O sintagma preposicional OS SINTAGMAS

2 Un sintagma é un conxunto de palabras ordenadas ao redor dun núcleo que gardan relacións de sentido e concordancia. ¿QUE É UN SINTAGMA? SEGÚN O NÚCLEO DO SINTAGMA PODEMOS DIFERENCIAR Sintagma verbal  O núcleo é un verbo. Sintagma nominal Sintagma nominal  O núcleo é un substantivo. Sintagma adjetival Sintagma adjetival  Sintagma adverbial Sintagma adverbial  Sintagma preposicional Sintagma preposicional  O núcleo é un adxectivo. O núcleo é un adverbio. É un sintagma nominal, adxetival ou adverbial precedido dunha preposición.

3 Núcleo Complementos -Artigos -Posesivos -Demostrativos -Numerais -Indefinidos -Exclamativos -Interrogativos - Aposición - Complemento do nome Determinantes ++ Estructura do sintagma nominal -Substantivos -Pronomes - Palabras substantivadas

4 Aqueles pantalóns vaqueiros de Luis SN Nu Dt CN

5 A nosa casa nova de Madrid SN Nu Dt CN

6 Núcleo Complemento do adxectivo -Adverbio de cantidade -Sintagma preposicional Cuantificador ++ capacitadomoipara o deporte Estructura do sintagma adxectival - Adxectivo cualificativo

7 Moi capacitado para o deporte Sadx NuCuantCadx

8 Núcleo Complemento do adverbio -Adverbio de cantidade -Sintagma preposicional Cuantificador ++ cercamoida casa Estructura do sintagma adverbial - Adverbio bastante lonxe de aquí

9 Moi cerca da casa Sadv NuCuantCadv

10 Bastante lonxe de aquí Sadv Nu Cuant Cadv

11 ENLACE -Preposición - Substantivo - Pronome - Adxectivo cualificativo - Adverbio - Sintagma nominal - Sintagma adverbial - Sintagma adxectival + Antonio Estructura do sintagma preposicional con TÉRMO depara desdede éllistocercael amigo de mi hermanomuy lejosmoi interesante

12 Con Antonio Con él SP ET(sust) SP T(pron)E

13 De listo De cerca SP ET(adj) SP T(adv) E

14 Para o amigo de meu irmán Desde moi lonxe SP ET(SN) SP T(SAdv)E

15 De moi interesante SP E T(SAdj)


Download ppt "O sintagma nominal O sintagma adxetival O sintagma adverbial O sintagma preposicional OS SINTAGMAS."

Similar presentations


Ads by Google