Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Www.ccwales.org.uk Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru Current Developments in the Social Work Degree in Wales Ian Thomas.

Similar presentations


Presentation on theme: "Www.ccwales.org.uk Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru Current Developments in the Social Work Degree in Wales Ian Thomas."— Presentation transcript:

1 Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru Current Developments in the Social Work Degree in Wales Ian Thomas Rheolwr Addysg Uwch ac Addysg Gwaith Cymdeithasol Manager HE & Social Work Education

2 Cefndir Background Codi Safonau - Fframwaith Cymwysterau ar gyfer y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru Raising Standards – The Qualification Framework for the Degree in Social Work in Wales

3 Y Sefyllfa Gyfredol Current Situation 8 rhaglen radd 8 degree programmes 350 lleoliad cymeradwy 350 approved places 2,076 cais yn 07/ applications in 07/08 14% o gynnydd o 06/07 14% increase from 06/07

4 Y Sefyllfa Gyfredol Current Situation 24% yn siarad Cymraeg 24% Welsh speaking Graddedigion Cyntaf 2007 First Graduates 2007 Graddiodd 86% 86% graduated Gorhiriwyd neu cyfeiriwyd 7% 7% deferred or referred 7% wedi tynnu’n ôl 7% withdrawn

5 Rhaglen ar gyfer Gwella Improvement Programme Partneriaeth Strategol Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol SAUau, Cyflorgwyr, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Yr Asiantaeth Gwella a Chyngor Gofal Cymru National Strategic Partnership for Social Work Training HEIs, Employers, Welsh Assembly Govt, Improvement Agency and Care Council for Wales

6 Rhaglen ar gyfer Gwella Improvement Programme Sefydlu Galw a Chyflenwi Prosiect Casglu Data Establishing Demand and Supply Data Collection Project

7 Rhaglen ar gyfer Gwella Improvement Programme Digonolrwydd y Ddarpariaeth Adequacy of Provision Cymhwyster myfyrwyr gwaith cymdeithasol ar gyfer hyfforddiant o ran mynediad a pharhad Suitability of social work students to access and continue their training Astudiaeth Hydredol o raddedigion gwaith cymdeithasol Longitudinal Study of social work graduates 2007 – 2011

8 Rhaglen ar gyfer Gwella Improvement Programme Digonolrwydd y Ddarpariaeth Adequacy of Provision Adolygiad Thematig Thematic Review Ymglymiad Defnyddwyr Gwasanaeth a Chynhalwyr mewn sicrrwydd ansawdd Service User and Carer involvement in QA

9 Rhaglen ar gyfer Gwella Improvement Programme Safbwynt Cyflogwyr Employer Perspective Adolygu’r Radd Review of Degree

10 Hyrwyddo DPP a Chadw Promoting CPD and Retention Diffinio Rolau Definition of Roles Rôl Cymhwyster Proffesiynol yn fframweithiau gyrfaoedd Role of PQ in career frameworks


Download ppt "Www.ccwales.org.uk Datblygiadau Cyfredol yn y Radd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Ngymru Current Developments in the Social Work Degree in Wales Ian Thomas."

Similar presentations


Ads by Google