Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NKB 120 : 1 - 4 “ TIADA LAIN LANDASANKU ” Syair: Edward Mote 1834 (1797-1874) Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis Lagu: William B. Bradbury (1816-1868)

Similar presentations


Presentation on theme: "NKB 120 : 1 - 4 “ TIADA LAIN LANDASANKU ” Syair: Edward Mote 1834 (1797-1874) Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis Lagu: William B. Bradbury (1816-1868)"— Presentation transcript:

1 NKB 120 : “ TIADA LAIN LANDASANKU ” Syair: Edward Mote 1834 ( ) Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis Lagu: William B. Bradbury ( )

2 5< | | ' Ti - a - da lain lan - das- an - ku, 3 | | 1 7< 1 ' ha - nya- lah pa - da da- rah - Mu; NKB Bait 1 BERSAMA

3 5< | | ' Ti - a - da lain ha - rap - an - ku, 3 | | 1 7< 1 { ‘ku ber-san- dar- kan na - ma- Mu. NKB Bait 1 BERSAMA Refrein

4 5 | | ' Kris - tus - lah Ba - tu Ka-rang- ku, 6 | | ' di a - tas Di - a ‘ku te - guh; 5< | | } Lan - das - an lain han - cur lu - luh. NKB Refrein BERSAMA

5 5< | | ' Ka - sih ka - ru - nia - Mu te - tap, 3 | | 1 7< 1 ' mes - ki - pun ja - lan - ku ge - lap; NKB Bait 2 BERSAMA

6 5< | | ' Ken - da - ti tau- fan men- de - ru, 3 | | 1 7< 1 { tak a - kan ka- ram ji - wa - ku. NKB Bait 2 BERSAMA Refrein

7 5 | | ' Kris - tus - lah Ba - tu Ka-rang- ku, 6 | | ' di a - tas Di - a ‘ku te - guh; 5< | | } Lan - das - an lain han - cur lu - luh. NKB Refrein BERSAMA

8 5< | | ' Per - jan - ji - an dan da - rah- Mu 3 | | 1 7< 1 ' men - ja - di da - sar hi - dup- ku; NKB Bait 3 BERSAMA

9 5< | | ' Wa - lau se - ga - la - nya re - bah, 3 | | 1 7< 1 { Per - lin- dung-an - ku: Tu - han- lah. NKB Bait 3 BERSAMA Refrein

10 5 | | ' Kris - tus - lah Ba - tu Ka-rang- ku, 6 | | ' di a - tas Di - a ‘ku te - guh; 5< | | } Lan - das - an lain han - cur lu - luh. NKB Refrein BERSAMA

11 5< | | ' Bi - la na - fi - ri men-de - ru, 3 | | 1 7< 1 ' a - ku meng-ha- dap pa - da- Mu; NKB Bait 4 BERSAMA

12 5< | | ' Da - hu - lu ko - tor dan ke - ji, 3 | | 1 7< 1 { o - leh- Mu ‘ku ja - di ber- sih. NKB Bait 4 BERSAMA Refrein

13 5 | | ' Kris - tus - lah Ba - tu Ka-rang- ku, 6 | | ' di a - tas Di - a ‘ku te - guh; 5< | | } Lan - das - an lain han - cur lu - luh. NKB Refrein BERSAMA


Download ppt "NKB 120 : 1 - 4 “ TIADA LAIN LANDASANKU ” Syair: Edward Mote 1834 (1797-1874) Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis Lagu: William B. Bradbury (1816-1868)"

Similar presentations


Ads by Google