Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU

Similar presentations


Presentation on theme: "Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU"— Presentation transcript:

1 Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU igor.rac@tuke.sk

2 LITERATÚRA KELLER, Jan – TVRDÝ, Lubor. 2008 VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOST? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) KELLER, Jan 2009 NEJISTOTA A DŮVĚRA, aneb K čemu je modernitě dobrá tradice Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)

3 LITERATÚRA LIESSMANN, Konrad-Paul. 2009 TEORIE NEVZDĚLANOSTI. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia

4 LITERATÚRA PETRUSEK, Miloslav 2006 SPOLEČNOSTI POZDNÍ DOBY Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) PETRUSEK, Miloslav 2009 ZÁKLADY SOCIOLOGIE Praha: Akademie veřejné správy

5 LITERATÚRA RANKOV, Pavol 2006 INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ – PERSPEKTÍVY,PROBLÉMY,PARADOXY Levice: Koloman Kertész Bagala – LCA Publishers Group

6 TÉZY K PREDNÁŠKE -Sociológia, sociologická gramotnosť -Univerzita ako inštitúcia a organizácia -Informačná spoločnosť, vzdelanostná spoločnosť, spoločnosť znalostná /knowledge society, společnost vědění/ -Ľudský, sociálny a kultúrny kapitál -Učitelia a študenti univerzity -Vzdelanie, kvalifikácia, kariéra


Download ppt "Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU"

Similar presentations


Ads by Google