Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

מצגת ראשונה. עותק של יצירה שנכתב ביד נקרא כתב יד. משך כל התקופה שקדמה להמצאת הדפוס, כתיבה ידנית הייתה ה טכניקה ליצירת עותקים נוספים של יצירה כתובה לשם.

Similar presentations


Presentation on theme: "מצגת ראשונה. עותק של יצירה שנכתב ביד נקרא כתב יד. משך כל התקופה שקדמה להמצאת הדפוס, כתיבה ידנית הייתה ה טכניקה ליצירת עותקים נוספים של יצירה כתובה לשם."— Presentation transcript:

1 מצגת ראשונה

2 עותק של יצירה שנכתב ביד נקרא כתב יד. משך כל התקופה שקדמה להמצאת הדפוס, כתיבה ידנית הייתה ה טכניקה ליצירת עותקים נוספים של יצירה כתובה לשם הפצתה. משך כל התקופה שקדמה להמצאת הדפוס, כתיבה ידנית הייתה ה טכניקה ליצירת עותקים נוספים של יצירה כתובה לשם הפצתה. גם לאחר המצאת הדפוס, המשיכו לכתוב כתבים ידנית, ואפילו חלקם מועתקים מספרים מודפסים, בשל חוסר זמינות הדפוס במקומות נידחים, עלויות גבוהות של ההדפסה סיבות דתיות, רדיפות של השלטון וסיבות אחרות.

3

4 חשיבותם של כתבי יד מקוריים חשיבותם של כתבי יד מקוריים כאשר באים לחקור מהו נוסחו המקורי של ספר עתיק, אשר נכתב קודם המצאת הדפוס, יש חשיבות מרובה לכתבי היד הנמצאים לפני החוקרים. מקובל לחשוב כי ככל שכתב היד קדום יותר, הנוסח שבו אמין יותר. כתב ידו של המחבר (אוטוגרף) הוא האמין ביותר. הוא האמין ביותר. מעתיקי כתבי היד נטו בדרך כלל לשנות ולתקן את הנוסח המקורי על פי כללי הדקדוק שנהגו בזמנם - שיכול היה להיות מאוחר במאות שנים מזמן חיבורו של הספר המקורי. מעתיקי כתבי היד נטו בדרך כלל לשנות ולתקן את הנוסח המקורי על פי כללי הדקדוק שנהגו בזמנם - שיכול היה להיות מאוחר במאות שנים מזמן חיבורו של הספר המקורי. מכאן העדיפות שניתנת לכתבי יד שעברו פחות העתקות. מכאן העדיפות שניתנת לכתבי יד שעברו פחות העתקות. החוקרים מנסים להבחין בין כתבי יד שגירסאותיהם טובות ובין כתבי יד משובשים ומוגהים, ולהסיק מכך על הנוסח המקורי של החיבור. כתבי יד טובים משמשים עדי נוסח. Franco-German Pentateuch, 13th-14th century.

5 The North French Hebrew Miscellany

6

7 עד נוסח תעודה המעידה או מביאה ראייה על נוסחה המקורי של יצירה. כאשר מנסים לחקור מהו הנוסח המקורי של ספר עתיק, שנכתב קודם המצאת הדפוס, יש חשיבות מרובה לכתבי היד הנמצאים לפני החוקרים. לעיתים מהווים גם דפוסים עדי נוסח, בעיקר כאשר הם ממהדורת הדפוס הראשונה של היצירה. בעיקר כאשר הם ממהדורת הדפוס הראשונה של היצירה. גם תרגומים לשפות אחרות עשויים לשמש עדי נוסח. חשיבות רבה מיוחסת לנוסח המקורי של התנ"ך, והמדע העוסק בכך הוא ביקורת נוסח המקרא, המסתייע בעדי נוסח רבים - פפירוסים, מגילות קלף, קטעים מהגניזה הקהירית, כתבי יד מימי הביניים ומהדורות דפוס מודרניות.

8

9 כתבי יד של חיבורים יהודיים כיוון שרבים מן החיבורים היהודיים ובוודאי החשובים שבהם, נכתבו מאות שנים קודם המצאת הדפוס, נוסחם המקובל מסתמך על כתבי יד שעברו בקהילות ישראל. רוב כתבי היד המצויים בידינו היום נכתבו בימי הביניים, ולפיכך גם הם מאוחרים יחסית לזמן כתיבת החיבורים. מיוחד מכל החיבורים היהודיים הוא התנ"ך אשר נכתב עד היום בכתב יד על גבי קלף (בעיקר התורה). אך מה שנכתב היום על גבי קלף הוא הטקסט העיצורי של המקרא, (בעיקר התורה). אך מה שנכתב היום על גבי קלף הוא הטקסט העיצורי של המקרא, ללא ניקוד וללא טעמים. ללא ניקוד וללא טעמים. המפורסם בין כתבי היד המנוקדים של המקרא, הוא כתר ארם צובא, שלפי מסורת יהודי חאלב נכתב על ידי אהרון בן אשר והרמב"ם סמך עליו את ידיו. כתבי יד נוספים של המקרא - כתב יד לנינגרד, כתב יד ששון. כתבי יד נוספים של המקרא - כתב יד לנינגרד, כתב יד ששון. כתב היד החשוב ביותר של המשנה הוא כתב יד קאופמן. כתב היד השלם היחיד של התלמוד הוא כתב יד מינכן. לצידו קיימים חלקי כתבי יד נוספים, כתב היד השלם היחיד של התלמוד הוא כתב יד מינכן. לצידו קיימים חלקי כתבי יד נוספים, קדומים ומדויקים יותר. כתבי יד רבים של חיבורים יהודיים נמצאו בגניזת קהיר, והם מסייעים רבות לחקר תולדות הספרות היהודית ולשון חז"ל. והם מסייעים רבות לחקר תולדות הספרות היהודית ולשון חז"ל.

10 The North French Hebrew Miscellany

11 הימצאותם של כתבי יד לא שרדו כמעט כתבי יד מן הספרות היוונית והרומית מן הספרות היוונית והרומית מלפני המאה השמינית לספירה, המעטים שהגיעו לתקופתנו אינם שלמים. ביניהם מספר פפירוסים שנמצאו במצרים, כתבי יד שנמצאו תחת אפר הלבה בהרקולנאום ורישום על קיר במקדש לזכר אפיקורוס. פרופסור בצלאל בר כוכבא טוען כי השינויים שעברו כתבי היד ממגילה לקודקס ומפפירוס לקלף הם הסיבה לכך. מלפני המאה השמינית לספירה, המעטים שהגיעו לתקופתנו אינם שלמים. ביניהם מספר פפירוסים שנמצאו במצרים, כתבי יד שנמצאו תחת אפר הלבה בהרקולנאום ורישום על קיר במקדש לזכר אפיקורוס. פרופסור בצלאל בר כוכבא טוען כי השינויים שעברו כתבי היד ממגילה לקודקס ומפפירוס לקלף הם הסיבה לכך. בעקבות השינויים הללו לא נעשה כל מאמץ לשמר את כתבי היד העתיקים יותר שתפסו מקום רב בספריות. בר כוכבא משער שקיים קשר בין המעבר לשימוש בקלף וקודקס לתחילת הופעתם של כתבי יד עבריים, חרף העובדה שהקלף היה בשימוש אצל יהודים גם קודם לכן. A carpet page. Image taken from a 10th century Karaite Bible

12

13 בניגוד לדעה הרווחת, התורה אינה אוסרת ביטוי אמנותי כשלעצמו. הדיבר השני, "לא תעשה לך פסל וכל תמונה", מכוון נגד עבודת אלילים. דבר זה ניתן ללמוד מן ההדגשה, שבחלקו השני של הדיבר, "לא תשתחווה להם ולא תעבדם" (שמות כ: ד-ה). לא ניכר שום חשש של עבודת אלילים בהוראות שניתנו למשה בקשר לבניית המשכן ולעשיית כליו. הוראות אלו כוללות תיאור מפורט של עיטור ארון-הברית בשני כרובים, בעלי חיים מכונפים שמביניהם דיבר אלוהים אל משה (שמות כה: יח-כב) לא ניכר שום חשש של עבודת אלילים בהוראות שניתנו למשה בקשר לבניית המשכן ולעשיית כליו. הוראות אלו כוללות תיאור מפורט של עיטור ארון-הברית בשני כרובים, בעלי חיים מכונפים שמביניהם דיבר אלוהים אל משה (שמות כה: יח-כב)

14 במסכים המפוזרים בספרייה הבריטית ניתן "לדפדף וירטואלית" ביותר מעשרים כתבי יד עתיקים ונדירים שברשותה. pages

15 בין הספרים שניתן לדפדף בהם: תנ"ך ליסבון, כתב יד משנת 1475

16 תנ"ך ליסבון, כפי שהוא מופיע באתר Turning the pages

17 תרי " ג מצוות

18 Hebrew Manuscripts: Genizah Fragments Genizah Fragments Some 10,000 fragments of old Hebrew books and documents believed to be derived from the Genizah - a store room in the Ben Ezra Synagogue in Old Cairo, belong also to the Hebrew manuscript collection. Acquired by the British Museum at various points during the 19th and 20th centuries, the fragments contain documents, letters, religious and literary texts providing valuable insight into Jewish life in the Mediterranean World during the Middle Ages. Autograph responsum of Maimonides from the Cairo Genizah, about the 12th century. Text in Judaeo-Arabic.

19 הגדת האחות להגדת הזהב ברצלונה, אמצע המאה הארבע-עשרה.

20 Book of Genesis Decorated first word of the Book of Genesis. Vellum manuscript. Image taken from Duke of Sussex German Pentateuch. Originally published/produced in South Germany, c.1300.

21 'Haggadah Pesach' Scenes from the old testament from the 'Haggadah Pesach', or liturgy of the Jewish Passover, with grotesque initials and gilt headings. Image taken from Sister Haggadah. Originally published/produced in Catalonia, mid 14th century.

22 Scenes from the old testament from the 'Haggadah Pesach', with grotesque initials and gilt headings. Image taken from Sister Haggadah. Preparation for the Passover.

23 Abraham being saved from the furnace of the Chaldeans Image taken from Sister Haggadah. Originally published/produced in Catalonia, mid 14th century.

24 Scenes from Exodus The top scene shows the crossing of the Red Sea. The lower scene shows Miriam and her maidens play, sing and dance. Vellum manuscript. Image taken from Sister Haggadah. Originally published/produced in Catalonia, mid 14th century.

25 Illustration from a Haggadah A miniature from a Haggadah executed in the Italian style. The upper image shows four scenes depicting Moses after receiving signs from God. The lower image shows Moses' return from Egypt and the circumcision of his son. Image taken from Brother Haggadah. Originally published/produced in Catalonia, 14th century.

26 Plagues Plague of boils (top); Plague of hail (lower). Image taken from Brother Haggadah. Originally published/produced in Catalonia, c.1370s. Scenes from Exodus The plague of the first born (upper). The Israelites despoiling the Egyptians (lower).

27 תנ"ך יונה, 1300 לערך, לונדון איור שוליים עשוי במיקרוגרפיה לספר יחזקאל. ארבע החיות של חזון יחזקאל

28 התג' התימני, צנעה, כתבי-היד של התנ"ך מתימן נכתבו בדרך כלל בשלושה ספרים נפרדים: הספר הראשון – הנקרא תאג'- כלל את החומש בתוספת חיבור דקדוקי (בדרך כלל "מחברת התיגן" שנתחברה על ידי סופר בלתי ידוע), בשני נכללו ספרי הנביאים ובשלישי ספרי הכתובים. כתבי היד התימניים של ספרי התנ"ך עוטרו בעמודי שטיח (עמודים שלמים) פרחוניים ובמיקרוגרפיה בעלת צורות גיאומטריות, כפי שרואים בתאג' משנת ציור זה הוא אולי תיאור סמלי של העולם כולו. לפי התפיסה הקוסמולוגית של המוסלמים: הרוזטה במרכז היא השמש, מסביבה האוקיאנוס, וההרים שמשני הצדדים תומכים במעגל הארץ הנושבת.

29 מיקרוגרפיה (מיקרו-זעיר גרפיה-כתב) היא אמנות יהודית מובהקת אותה רואים בכתבים העבריים הקדומים ביותר ששרדו מן המאה ה-10. בטכניקה זו של כתיבה בכתב עברי זעיר עד זערורי, נעשה שימוש בפרט בטקסטים של רשימות המסורה הגדולה אם כי קיים גם שימוש בטקסטים מקראיים אחרים. אמנות זו עיטרה לרוב את השוליים בכתבי יד של התנ"ך כשייצרו בעזרתה את קווי המיתאר של צורות גיאומטריות קישוטיות או פיגורטיביות. עיטורים אלו נוצרו לעיתים גם לצורך אילוסטרציה של הכתוב.

30 The first half of the 19th century witnessed a slow but steady expansion of the Museum's collection of Hebrew manuscripts, resulting partly from the dispersal of libraries once owned by wealthy English aristocrats, for instance that of the Marques of Lansdowne in 1807, the Earl of Bridgewater in 1829 and in July 1844 that of the Duke of Sussex, King George IV's brother. The latter library yielded six Hebrew manuscripts one of the finest being the Duke of Sussex German Pentateuch, an illuminated biblical codex copied in southern Germany around Frontispiece of the Book of Exodus. Duke of Sussex German Pentateuch, copied in southern Germany around 1300.

31 Decorated frontispiece. Image taken from King's Bible. Originally Solsona, Author: Isaac ben Judah of Toulouse (scribe)

32 Various implements to the Temple Image taken from King's Bible. Originally published/produced in Solsona, 1384.

33 על שמות כתבי היד: שמות כתבי היד העתיקים עלולים להטעות. הם אינם מציינים בהכרח את מקום כתיבתו, שם היוצר, או שם המזמין. הם מציינים את: מקום המצאות כתב היד כיוםמקום המצאות כתב היד כיום הגדת סרייבו למשל נמצאת מאז 1894 במוזיאון של סרייבו. מקום המצאות כתב היד תקופה ארוכה וחשובה: תנ"ך ארם צובה, הייה ברשות ובמשמרת קהילת חלב כשש מאות שנה עד הקמת המדינה.מקום המצאות כתב היד תקופה ארוכה וחשובה: תנ"ך ארם צובה, הייה ברשות ובמשמרת קהילת חלב כשש מאות שנה עד הקמת המדינה. שם הבעלים הפרטיים של כתב היד המכלול של רוטשילד, כתב יד איטלקי מהמאה החמש עשרה, נרכש על ידי משפחת רוטשילד מאות שנים לאחר כתיבתו.שם הבעלים הפרטיים של כתב היד המכלול של רוטשילד, כתב יד איטלקי מהמאה החמש עשרה, נרכש על ידי משפחת רוטשילד מאות שנים לאחר כתיבתו.

34 The event that transformed the Hebrew collection into a significant scholarly resource occurred in 1865, when 322 manuscripts extending from the 13th-16th centuries and embracing all branches of Hebrew literature, were acquired from the library of the Italian bibliophile Giuseppe Almanzi ( ). From this remarkable legacy came the Mahzor Vitry in two-volumes, a Festival prayer book copied in France around the middle of the 13th century, the Lexicon of Menahem ben Saruk dated 1091, probably the oldest extant copy known, and the elegant Golden Haggadah created in Catalonia at the beginning of the 14th century. Almanzi Pentateuch

35 הגדת הזהב 1320 Scenes from Genesis Scenes from Genesis הגדת הזהב היא אחת המוקדמות ביותר, והמפוארת שבין ההגדות הספרדיות הקיימות מן המאה ה- 14. הגדת הזהב היא אחת המוקדמות ביותר, והמפוארת שבין ההגדות הספרדיות הקיימות מן המאה ה- 14. ההגדה מחולקת ל- 3 חלקים: דפים מלאי ציורי- מיניאטורות. 2. טקסט מעוטר 3.מבחר של 100 פיוטי פסח. המיניאטורות מתארות אפיזודות מבראשית ובמדבר. הרקע של כל פנל זהב משוטח, מעוטר בדוגמאות גיאומטריות. הסגנון גוטי- צרפתי בהשפעה איטלקית. אלגנטי מאד ומפותח. הרקע של כל פנל זהב משוטח, מעוטר בדוגמאות גיאומטריות. הסגנון גוטי- צרפתי בהשפעה איטלקית. אלגנטי מאד ומפותח. The Golden Haggadah

36 הגדת הזהב : חלום יעקב יעקב ישן לרגלי סולם שמלאכים עולים ויורדים בו. שני מלאכים עומדים ליד יעקב, ובמעלה הסולם נפתח בענן מעין צוהר ובו פרצוף. יעקב ישן לרגלי סולם שמלאכים עולים ויורדים בו. שני מלאכים עומדים ליד יעקב, ובמעלה הסולם נפתח בענן מעין צוהר ובו פרצוף.

37 הגדת הזהב, כתב יד מברצלונה, 1320 בקירוב

38 הגדת האח להגדת ריילנדס הספרדית. קטלוניה, הרבע השלישי של המאה הארבע-עשרה. קטלוניה, הרבע השלישי של המאה הארבע-עשרה. ציורי תנ"ך על עמודים שלמים, הגדה עם פירוש ופיוטים לשבוע הפסח.

39 Duke of Sussex's Spanish Hebrew Bible The messianic imagery found in these splendid Hebrew Bibles is unique. Crystallised in Spain in the 13th century and applied splendidly in this 14th- century manuscript, it had no apparent antecedent in Christian and Jewish art. Duke of Sussex ’ s Spanish Bible, Catalonia, Spain, mid-14th century. Temple vessels

40 The Duke of Sussex's German Pentateuch: Book of Genesis. Southern Germany, c This page of the Duke of Sussex's German Pentateuch shows the kind of marginal decoration often painted in Hebrew medieval manuscripts, especially in Germany. The strange beasts here are outlined in minute Hebrew lettering. As a whole, the richly-decorated book is a fine example of the South German style of illumination, with its rich, contrasting colours and exaggerated, often strange- looking faces and animals, and micrographic adornments such as these odd marginal creatures.

41 Italian Pentateuch This Pentateuch shows a rare example of the embellishing of initial letters in a Jewish manuscript - a practice commonly associated with Latin sacred texts, but skilfully adapted here by an anonymous Jewish scribe working in 15th-century Italy. Duke of Sussex ’ s Italian Pentateuch, Italy, c Deuteronomy 1

42 Decorated first word of the Book of Numbers. Vellum manuscript. Image taken from Duke of Sussex German Pentateuch. Originally published/produced in South Germany, c.1300.

43 9th-century Torah This thousand-year-old document is one of the oldest surviving examples of a Hebrew Bible codex - a manuscript written in book form rather than a scroll - and includes information from early scholars on how to pronounce and read out the sacred text. An Early Codex of the Torah, Palestine or Middle East, probably ninth century. Exodus 20

44 Fine example of micrography 13 th century Jewish art that turns minute sacred text into pictures. Images of the manuscript and description of the text.

45 13th-century Pentateuch An example of a uniquely Jewish art from the 13th-14th century: micrography, the weaving of minute lettering into abstract or figurative designs. Scribes were discouraged from creating distracting illuminations in the main text, and so they put their ingenuity into creating micrographic designs from the masoretic notation (that is, advice to the reader on pronunciation and intonation). Pentateuch with Prophetical Readings and the Five Scrolls, France or Germany, 13th to 14th century.

46 המחזור המשולש, כרך ב' מחזור כמנהג אשכנז לשבועות ולסוכות, עם פירוש. דרום גרמניה 1320 לערך. דרום גרמניה 1320 לערך.

47 13th-century Talmud This is an exceptionally rare item: a Talmud from the Middle Ages that has somehow escaped the public burnings suffered by most of the other books of Jewish law at the time. Fortunately, it has survived unmutilated and uncensored Babylonian Talmud Origin unknown, c.13th – 14th century. Gemara

48 Spanish Hebrew Bible This 14th-century design illuminates the Tetragrammaton: the four-letter inscription denoting the name of God. Despite lacking all representational imagery, the abstract illuminations manage to evoke the ceiling of a temple dome, and imbue the manuscript with a divine presence. Spanish Hebrew Bible, Catalonia Spain, 1384.

49 חומש קובורג חומש, מגילות, הפטרות וחיבורים לשוניים מאת יקותיאל בן יצחק כהן הנקדן. קובורג, 1395

50 15th-century Mishnah This was the first complete printed text of the Mishnah - a book of authoritative Jewish law as compiled by early rabbis. The scope of the Mishnah over everyday life and business is extensive: these pages for instance contain detailed rules on the permitted mixing of seeds in agricultural plots. Mishnah, Naples, Italy, Kilayim

51 San'a Pentateuch A fine 15th-century example of illumination in a Pentateuch. Hebrew manuscripts from Islamic lands contained no images, but were decorated with Jewish elements and adapted Islamic motifs. The handwriting style here is typical of Yemen. San ’ a Pentateuch, Yemen, 1469 The poem Give Ear; Deuteronomy 32.

52 Torah CodexTorah Codex 9th c Torah Codex Gaster BibleGaster Bible 9th-10th c Gaster Bible King David, North French MiscellanyKing David, North French Miscellany c King David, North French Miscellany Babylonian TalmudBabylonian Talmud 13th-14th c Babylonian Talmud Pentateuch with prophetical readingsPentateuch with prophetical readings 13th-14th c Pentateuch with prophetical readings Duke of Sussex ’ s German PentateuchDuke of Sussex ’ s German Pentateuch c.1300 Duke of Sussex ’ s German Pentateuch Picturing God in a Jewish manuscriptPicturing God in a Jewish manuscript c.1300 Picturing God in a Jewish manuscript Golden HaggadahGolden Haggadah c.1320 Golden Haggadah Samaritan PentateuchSamaritan Pentateuch 1339 Samaritan Pentateuch Duke of Sussex ’ s Spanish BibleDuke of Sussex ’ s Spanish Bible mid-14th c Duke of Sussex ’ s Spanish Bible Barcelona HaggadahBarcelona Haggadah 14th c Barcelona Haggadah Spanish Hebrew BibleSpanish Hebrew Bible 1384 Spanish Hebrew Bible Duke of Sussex ’ s Italian PentateuchDuke of Sussex ’ s Italian Pentateuch c.1400 Duke of Sussex ’ s Italian Pentateuch Portuguese PentateuchPortuguese Pentateuch 15th c Portuguese Pentateuch San ’ a PentateuchSan ’ a Pentateuch 1469 San ’ a Pentateuch Lisbon BibleLisbon Bible 1482 Lisbon Bible First complete MishnahFirst complete Mishnah 1492 First complete Mishnah Chinese TorahChinese Torah Chinese Torah Leipnik HaggadahLeipnik Haggadah 1740 Leipnik Haggadah Italian KetubahItalian Ketubah 1776 Italian Ketubah Karaite PentateuchKaraite Pentateuch 1835 Karaite Pentateuch Afghan KetubahAfghan Ketubah 1889 Afghan Ketubah למעוניינים להעמיק בהכרת כתבי היד היהודים שבספרייה הבריטית:

53 מקורות: httphttp://www.imagesonline.bl.uk httphttp://www.imagesonline.bl.uk ספרו של בצלאל נרקיס: "כתבי יד עבריים מצוירים"

54 מצגות קשורות לנושא: הספרייה הבריטית - מצגת ראשונה. הספרייה הבריטית - מצגת ראשונה. כתבי היד היהודיים בספרייה הבריטית-מצגת שנייה כתבי היד היהודיים בספרייה הבריטית-מצגת שנייה תנך ליסבון תנך ליסבון כתבי יד עתיקים כתבי יד עתיקים הגדות - כתבי יד הגדות - כתבי יד קלריטה ואפרים הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו: נשמח לתגובות נשמח לתגובות


Download ppt "מצגת ראשונה. עותק של יצירה שנכתב ביד נקרא כתב יד. משך כל התקופה שקדמה להמצאת הדפוס, כתיבה ידנית הייתה ה טכניקה ליצירת עותקים נוספים של יצירה כתובה לשם."

Similar presentations


Ads by Google