Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

“ YA ALLAH, KASIHMU BESAR ”

Similar presentations


Presentation on theme: "“ YA ALLAH, KASIHMU BESAR ”"— Presentation transcript:

1 “ YA ALLAH, KASIHMU BESAR ”
PKJ 212 “ YA ALLAH, KASIHMU BESAR ” Syair dan Lagu: Januar Ishak

2 Ya Al - lah, ka - sih-Mu be - sar,
> > | > | ' Ya Al - lah, ka - sih-Mu be - sar, > > | > > | ' le - bih be - sar da- ri se - ga la, PKJ 212 BERSAMA

3 tia-da ter - du - ga da - lam- nya,
> > | > > \ | ' tia-da ter - du - ga da - lam- nya, > > | > > | 2> ' tia-da ter - jang-kau lu - as- nya. PKJ 212 BERSAMA

4 Ya Ye - sus, ka - sih-Mu be - sar,
> > | > | ' Ya Ye - sus, ka - sih-Mu be - sar, > > | > > | ' le - bih be - sar da- ri se - ga la. PKJ 212 BERSAMA

5 Hi-dup ke - kal Engkau be - ri
> > | > > \ | ' Hi-dup ke - kal Engkau be - ri > > | > > | 1> { dan a - ku hi - dup ber- se - ri! PKJ 212 BERSAMA Refrein

6 Da - lam do - a a - ku ber-syu-kur
1> | > | ' Da - lam do - a a - ku ber-syu-kur | | ' a - tas limpah ka - sih - Mu. PKJ Refrein BERSAMA

7 A - jar a - ku me-nga-sih - i - Mu
1> | > | > ' A - jar a - ku me-nga-sih - i - Mu 2> > | > > > | 1> } dan se - sa - ma ma-nu - sia. PKJ Refrein BERSAMA


Download ppt "“ YA ALLAH, KASIHMU BESAR ”"

Similar presentations


Ads by Google