Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pronunciation Practice 发音练习 Simple Final book p. 1 (A)

Similar presentations


Presentation on theme: "Pronunciation Practice 发音练习 Simple Final book p. 1 (A)"— Presentation transcript:

1 Pronunciation Practice 发音练习 Simple Final book p. 1 (A)
father 2 o more 3 e fur 4 i tea 5 u mood 6 ü pneumonia

2 Pronunciation Practice 发音练习 Initials book p. 2 (B:1)
bal 2 p pore 3 m more 4 f for

3 Pronunciation Practice 发音练习 Initials book p. 2 & 3 (B.2)
5 d dirty 6 t terminate 7 n nurse 8 l learn

4 Pronunciation Practice 发音练习 Initials book p. 3 (B.3)
9 g gorilla 10 k curt 11 h her

5 Pronunciation Practice 发音练习 Initials book p.3 (B.4)
12 j jeep 13 q cheese 14 x sheep

6 Pronunciation Practice 发音练习 Initials book p. 4 (B.5)
15 z adds 16 c its 17 s say

7 Pronunciation Practice 发音练习 Initials book p. 5 (B.6)
18 zh knowledge 19 ch chilly 20 sh shy 21 r razor

8 Pronunciation Practice 发音练习 Compound Finals book p. 6 (C1)
a+i ai aisle e+i ei play a+o ao cow o+u ou go

9 Pronunciation Practice 发音练习 Compound Finals book p. 6 (C2)
an man en open ang hung eng fern ong John

10 Pronunciation Practice 发音练习 Compound Finals book p. 6 (C3)
ya (rules #1) ya iao yao Yowl ie ye yes iu* (iou) you yo-yo ian yan yen in yin bin iang yang young ing ying finger iong yong jung

11 Pronunciation Practice 发音练习 Compound Finals book p. 6 (C4)
ua wa (rules #3) Guava uo wo war uai wai swipe ui (uei) wei weigh uan wan swan un (uen) wen truant uang wang wangle ueng/ong weng (rules #4)

12 Pronunciation Practice 发音练习 Compound Finals book p. 6 (C5 & C6)
yue (rules #2) üan yuan ün yun win C6 er yogurt

13 fáng ‘ài <> fán gài fāng ‘àn <> fān gàn
Rules #5 In order to avoid confusion, an apostrophe is used to separate two syllables with connecting vowels. nǚ ‘er <> nǚ e r Xī ‘an <> Xī a n An apostrophe is also used to separate two syllables which are not connected by vowels. fáng ‘ài <> fán gài fāng ‘àn <> fān gàn


Download ppt "Pronunciation Practice 发音练习 Simple Final book p. 1 (A)"

Similar presentations


Ads by Google