Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BIOGRAFI IBNU MAJAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "BIOGRAFI IBNU MAJAH."— Presentation transcript:

1 BIOGRAFI IBNU MAJAH

2 Nasab Imam Ibnu Majah Nama: Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini.
Nama yang lebih familiar adalah Ibnu Majah yaitu laqab bapaknya (Yazid). Bukan nama kakek beliau. Kuniyah beliau: Abu ‘Abdullah Nasab beliau: Ar Rib’I; merupakan nisbah wala` kepada Rabi’ah, yaitu satu kabilah arab. al Qazwini adalah nisbah kepada Qazwin yaitu nisbah kepada salah satu kota yang terkenal di kawasan ‘Iraq.

3 Tanggal Lahir dan Aktifitas Ibnu Majah
Ibnu Majah dilahirkan pada tahun 209 hijirah Aktifitas Dalam Menimba Ilmu Ibnu majah memulai aktifitas menuntut ilmunya di negri tempat tinggalnya Qazwin. Di Qazwin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad at Thanafusi, dia adalah seorang yang tsiqah, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadits.

4 Guru dan Murid Ibnu majah
Guru Ibnu Majah Ibnu Majah sama dengan ulama-ulama pengumpul hadits lainnya, beliau mempunyai guru yang sangat banyak sekali. Diantara guru beliau adalah; ‘Ali bin Muhammad ath Thanfusi Jabbarah bin AL Mughallas Mush’ab bin ‘Abdullah az Zubair Suwaid bin Sa’id Abdullah bin Muawiyah al Jumahi Muhammad bin Ramh Ibrahim bin Mundzir al Hizami Muhammad bin Abdullah bin Numair Abu Bakr bin Abi Syaibah Hisyam bin ‘Ammar Abu Sa’id Al Asyaj Murid Ibnu Majah Keluasan ‘ilmu Ibnu Majah membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu berkeliling dalam majlis yang beliau dirikan. Maka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya, diantara mereka adalah; Muhammad bin ‘Isa al Abhari Abu Thayyib Ahmad al Baghdadi Sulaiman bin Yazid al Fami ‘Ali bin Ibrahim al Qaththan Ishaq bin Muhammad Muhammad bin ‘Isa ash Shiffar ‘Ali bin Sa’id al ‘Askari Ibnu Sibuyah Wajdi Ahmad bin Ibrahim

5 Hasil Karya Ibnu Majah Ibnu Majah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akan tetapi sangat di sayangkan, bahwa buku-buku tersebut tidak sampai ke kita. Adapun diantara hasil karya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah: Kitab as-Sunan yang masyhur Tafsir al Quran al Karim Kitab at Tarikh yang berisi sejarah mulai dari masa ash-Shahabah sampai masa beliau.

6 Ibnu Majah Wafat Beliau meninggal pada hari senin, tanggal duapuluh satu ramadlan tahun dua ratus tujuh puluh tiga hijriah. Di kuburkan esok harinya pada hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keridlaan-Nya kepada beliau.


Download ppt "BIOGRAFI IBNU MAJAH."

Similar presentations


Ads by Google