Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TOKOH ISLAM PELAJARAN 19 سيدنا عمر الخطاب MUKA SURAT 174-178.

Similar presentations


Presentation on theme: "TOKOH ISLAM PELAJARAN 19 سيدنا عمر الخطاب MUKA SURAT 174-178."— Presentation transcript:

1 TOKOH ISLAM PELAJARAN 19 سيدنا عمر الخطاب MUKA SURAT 174-178

2 BIODATA SAIDINA UMAR NAMA : Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza.NAMA : Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. KETURUNAN : Bani Adi dari kaum Quraisy.KETURUNAN : Bani Adi dari kaum Quraisy. TARIKH LAHIR : 584M iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW.TARIKH LAHIR : 584M iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. TEMPAT LAHIR : Makkah Al- Mukaramah.TEMPAT LAHIR : Makkah Al- Mukaramah.

3 …Sambungan biodata… JAWATAN : Khalifah Kedua dari Khulafa Al- Rasyidin.JAWATAN : Khalifah Kedua dari Khulafa Al- Rasyidin. TARIKH MENJADI KHALIFAH : Hari Selasa 22 Jamadil Akhir 13 H / 23 Ogos 634 M.TARIKH MENJADI KHALIFAH : Hari Selasa 22 Jamadil Akhir 13 H / 23 Ogos 634 M. TEMPOH MEMERINTAH : 10 Tahun 6 Bulan.TEMPOH MEMERINTAH : 10 Tahun 6 Bulan. TARIKH WAFAT : Bulan Zulhijjah 23 H ketika berusia 63 tahun.TARIKH WAFAT : Bulan Zulhijjah 23 H ketika berusia 63 tahun. SEBAB WAFAT : Dibunuh oleh seorang hamba Majusi berbangsa Parsi bernama Fairuz ( Abu Luluwah ).SEBAB WAFAT : Dibunuh oleh seorang hamba Majusi berbangsa Parsi bernama Fairuz ( Abu Luluwah ). GELARAN : Al-Faruq (Pemisah antara hak dengan batil).GELARAN : Al-Faruq (Pemisah antara hak dengan batil).

4 CONTOH-CONTOH KEBERANIAN SAIDINA UMAR 1.Berani mengisytiharkan keIslaman beliau di hadapan masyarakat Arab tanpa rasa takut dan gentar. 2.Berani menegakkan kebenaran dalam berdakwah. 3.Mencabar sesiapa yang berani menghalangnya untuk berhijrah. 4.Berani dalam medan perang.

5 JASA DAN PENGORBANAN SAIDINA UMAR DALAM PENTADBIRAN :DALAM PENTADBIRAN : 1.Mengemaskini Majlis Syura. 2.Mengasaskan jabatan pentadbiran seperti Jabatan Cukai & Harta, Jabatan Persuratan dan Jabatan Ketenteraan. 3.Memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa pentadbiran. 4.Mengasaskan undang-undang Hisbah. 5.Mengasaskan taqwim Islam.

6 … Sambungan Jasa & Pengorbanan… DALAM DAKWAH :DALAM DAKWAH : 1.Penyebaran dakwah secara berleluasa di wilayah-wilayah baru seperti Mesir, Parsi dan Rom. 2.Melantik Gabenor di wilayah baru tersebut bagi melicinkan pentadbiran dan penyebaran dakwah. 3.Menghantar para ulama ke serata tempat untuk menyebarkan dakwah.

7 … Sambungan Jasa dan Pengorbanan… PEMBANGUNAN NEGARA :PEMBANGUNAN NEGARA : 1.Mengemaskini Institusi Baitul Mal. 2.Penerokaan kawasan baru untuk dijadikan kawasan pertanian serta membina saliran air. 3.Mendirikan rumah persinggahan bagi para musafir. 4.Membina sekolah-sekolah untuk mengajar dan mendidik anak-anak yang baru memeluk Islam.

8 IKTIBAR MURID-MURID HENDAKLAH MENCONTOHI SAIDINA UMAR DALAM PERKARA BERIKUT :MURID-MURID HENDAKLAH MENCONTOHI SAIDINA UMAR DALAM PERKARA BERIKUT : 1.Keperibadian mulia Saidina Umar. 2.Sikap berani dan tegas demi kepentingan Islam. 3.Istiqamah dengan pekerjaan yang diredai. 4.Berwaspada terhadap musuh. 5.Menghormati pemimpin.

9 LATIHAN 1.Tulis dengan ringkas riwayat hidup Saidina Umar. 2.Terang maksud Al-Faruq. 3.Jelaskan sumbangan dan pengorbanan Saidina Umar dalam pentadbiran negara. 4.Berikan contoh keberanian Saidina Umar.

10 تريما كاسيه سكيان تريما كاسيه والله أعلم


Download ppt "TOKOH ISLAM PELAJARAN 19 سيدنا عمر الخطاب MUKA SURAT 174-178."

Similar presentations


Ads by Google