Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

UMMAT KE AFZAL TAREEN KHATOON CLASS : V SUBJECT : URDU MS. FATIMA TABASSUM 10-07-2011.

Similar presentations


Presentation on theme: "UMMAT KE AFZAL TAREEN KHATOON CLASS : V SUBJECT : URDU MS. FATIMA TABASSUM 10-07-2011."— Presentation transcript:

1

2 UMMAT KE AFZAL TAREEN KHATOON CLASS : V SUBJECT : URDU MS. FATIMA TABASSUM 10-07-2011

3  Bibi Khatija ( R.A ) 555 hijri me Makkah me paida hoee. App ke walid khwaled Makkah ke aik mush’hur tajir thy. Walid ke inteqal aur khandani karobar ke taqseem ke bad App ne karobar sambhala. Arab ke logh Ap ko MAKKAH KE SHEHZADI aur TAHIRA ke nam se pukarty thy. PUS-E-MUNZAR

4  Bibi Khatija ( R.A. ) APP ( S.A.W) ke pehle Zauja aur pehle UMMUL MOMENEEN thein.  App merdo aur aurtoo me sab se pehle Islam le ke aaye.  App ( S.A.W) ke baad App ne sab se pehle WAHEE ke awaz suni.  ALLAH TALA ne HAZRAT JIBRAIL ( A.S) ke zerye ap ko salam bheja. 4 khusesiyaat

5  Musalmanoo khususan aurtoo ke leye Bibi Khatija ( R.A) ke zindagi aik misali zindagi hai jis pe amal ker ke wo deen o dunya me kamyabi hasil kar sakty hain  Islam ke taruqqi o tarweej ke leye ap ke bemisal qurbaniyu ka pata chalta hai. ASRAAT


Download ppt "UMMAT KE AFZAL TAREEN KHATOON CLASS : V SUBJECT : URDU MS. FATIMA TABASSUM 10-07-2011."

Similar presentations


Ads by Google