Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LESSON PLAN Khalifa aise hote thay Class III Urdu MS Rukhsana Hussain DA SKBZ College.

Similar presentations


Presentation on theme: "LESSON PLAN Khalifa aise hote thay Class III Urdu MS Rukhsana Hussain DA SKBZ College."— Presentation transcript:

1 LESSON PLAN Khalifa aise hote thay Class III Urdu MS Rukhsana Hussain DA SKBZ College

2 TAARUF:  NAME:Umar  KUNNIAT:Abu Hafs  LAQAB:Farooq-e-azam  KHANDAN:Qabeela-e-quraish  PAISHA:Tijarat

3 HAZRAT UMAR KI SHAKHSIAT:  Ap umda ikhlaq-o-kirdar ke maliq thay.  Ap ka shumar arab ke chand parhy likhay afrad main hota thaa.  Ap ki qabliyat,zahanat aur taqat dekh kar “HAZOOR”(S.A.W) ne ap ke liye qabole islam ki dua ki thii  Ap ki zahanat aur mamla fehmi ki badolat “HAZOOR”(S.A.W) kahen moqon par ap se mashwara liya karte thay.

4 MUSLIM MASHARE PAR HAZRAT UMAR KE ASRAAT:  Ap ne sari dunya main islam ka siqqa bethaya.  Ap ke door-e-haqoomat mai be misaal taraqqi hoi or islam taqriban teen bare azmoin ke beshtar ilaqoun main pehal gaya  Door-e-khilafat main riyaya ki kabar giri main koi badshah ap tak na ponch saka.

5 TABSARA/HARF-E-AKHIR:  Bator khalifa-e-doem ap ne fatohat ke sath sath maftoha ilaqoun main behtareen nizam-e-haqomat qayim kiya  Ap ke door main fatohaat ki kasrat ke sath sath ashat-e-islam mai be isi qadar taraqqi hoi.


Download ppt "LESSON PLAN Khalifa aise hote thay Class III Urdu MS Rukhsana Hussain DA SKBZ College."

Similar presentations


Ads by Google