Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SUBJECT: URDU PREPARED BY: FARHAT B. HASHMI

Similar presentations


Presentation on theme: "SUBJECT: URDU PREPARED BY: FARHAT B. HASHMI"— Presentation transcript:

1 SUBJECT: URDU PREPARED BY: FARHAT B. HASHMI
INSTITUTE: D.A.M.H.S PH-VII TOPIC: RASOOL (P.B.U.H) KAY AKHLAQ

2 Bahesiat Maullim-e-Akhlaq
Rasool (P.B.U.H) Bahesiat Maullim-e-Akhlaq Beshaq Aye Muhammad (P.B.U.H) Aap Husn-e- Akhlaq k Aa’la Tareen Martabay Par Fayiz Hain (Al-Quran) Baqol Shayar; ‘’Kamohsh gar rahe tou Khuda ki kitaab hai Aur bolne lagay tou Risalat ma’ab hai’’

3 Muhammab (P.B.U.H) ki Aa’ala akhlaqi sifaat Sakhavat-o-fayyazi Mehman Nawazi Saadgi aur aajizi Ghurba aur masakeen ki madad Afu dar Guazar Sabr-o-Isteqamat Safai aur pakeezgi Shuajat o bahaduri

4 Adl-o-Ehsaan Sabr-o-qana’at Khawateen ka ehtiraam Hamsayoun ka khayal Bachoun par shafqat Janwaroun pe rehem Zaruratmandoun ki madad Andaz-e-tarbiyat o tableekh Ibadat guzaari Yateem aur ghulamon ka khayal fikr-e-akhirat

5 Hasil-e-Mutalia Farmaan-e-Ilahi; Tumhare liye Rasool (P.B.U.H) ki zindagi mein behtareen namoona hai Dekh kar akhlaq ko aur apke Altaf ko Ghair bhi kehte hain tumko RehmatullilAlameen


Download ppt "SUBJECT: URDU PREPARED BY: FARHAT B. HASHMI"

Similar presentations


Ads by Google