Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sai Center Implicit FAITH in Divine Sai Center.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sai Center Implicit FAITH in Divine Sai Center."— Presentation transcript:

1

2 Sai Center

3

4 Implicit FAITH in Divine

5 Sai Center

6

7 Traveller

8 Sai Center

9 Sai Kulwant Hall 8

10 9

11 Sai Center

12

13 Life is a Game 12

14 Sai Center

15

16 Sai Kulwant Hall 15

17 Bhajan Hall 16

18 Bhajan Hall 17

19 Sai Qawali 18 Sai Ram Tumho Krishna Sai Ram Tumho Rama Sai Ram Tumho Allah Sai Bhagawaan Sainath Tumho Bada Deena Dayalu Sai Ram Tumho Krishna Sai Ram Tumho Rama Sai Ram Tumho Allah Sai Bhagawaan Sainath Tumho Bada Deena Dayalu Ladies : Ye Shanthi Aur Prem Hai Jo Tujh Mein Hai Kahi Nahi Gents : Dilo Ko Jeetne Ka Pan, Jo Tujh Mein Hai Kahi Nahi Ladies : Dilo Ko Jeetne Ka Pan, Jo Tujh Mein Hai Kahi Nahi Gents : Sai Ram Sai Ram Aapu Ho Prem Ki Saagar (2)

20 Sai Qawali 19 Sai Ram Tumho Krishna Sai Ram Tumho Rama Sai Ram Tumho Allah Sai Bhagawaan Sainath Tumho Bada Deena Dayalu Ladies : Shanthi Ke Roop Hai Sai Jo Aap Ka He Muskuraan Gents : Dharmon Ke Roop Hai Sai Jo Aap Ka He Saavdhan Ladies : Dharmon Ke Roop Hai Sai Jo Aap Ka He Saavdhan Gents : O Sai O Sai Hum Tere Pyaar Ke Pyase Hain (2) Sai Ram Tumho Krishna Sai Ram Tumho Rama Sai Ram Tumho Allah Sai Bhagawaan Sainath Tumho Bada Deena Dayalu Sai Ram Tumho Krishna Sai Ram Tumho Rama Sai Ram Tumho Allah Sai Bhagawaan Sainath Tumho Bada Deena Dayalu Sainath Tumho Bada Deena Dayalu (3)


Download ppt "Sai Center Implicit FAITH in Divine Sai Center."

Similar presentations


Ads by Google