Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 1/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) 1. May our homes be filled.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 1/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) 1. May our homes be filled."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 1/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) 1. May our homes be filled with dancing Mogen onze huizen vervuld zijn van dans May our streets be filled with joy Mogen onze straten vol zijn van vreugde May injustice bow to Jesus Mag onrecht buigen voor Jezus As the people turn and pray Als de mensen zich omkeren en bidden

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 2/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) Refrein: From the mountain to the valley Van de berg tot de vallei Hear our praises rise to You Hoor onze lof opstijgen naar U From the heavens to the nations Van de hemelen tot de naties Hear the singing fill the air Hoor het gezang de lucht vervullen

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 3/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) 2. May a light shine in the darkness Mag er een licht in de duisternis schijnen As we walk before the cross Als wij voor het kruis langs wandelen May Your glory fill the whole earth Mag Uw glorie de hele aarde vervullen As the water o’er the sea Zoals water over de zee

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 4/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) Refrein 2x: From the mountain to the valley Van de berg tot de vallei Hear our praises rise to You Hoor onze lof opstijgen naar U From the heavens to the nations Van de hemelen tot de natieën Hear the singing fill the air Hoor het gezang de lucht vervullen

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 5/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) Brug: Hallelujah, Hallelujah (4x) (Refrein 2x)

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 6/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) Refrein 2x: From the mountain to the valley Van de berg tot de vallei Hear our praises rise to You Hoor onze lof opstijgen naar U From the heavens to the nations Van de hemelen tot de natieën Hear the singing fill the air Hoor het gezang de lucht vervullen


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Hillsong Music Australia 1/6 HEAR OUR PRAISES (Rueben Morgan) 1. May our homes be filled."

Similar presentations


Ads by Google