Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

JOY TO THE WORLD!! Moorvalley Vocal Band. JOY TO THE WORLD!! Joy to the world, the Lord is come! Let earth receive her King Vreugde aan de wereld, de.

Similar presentations


Presentation on theme: "JOY TO THE WORLD!! Moorvalley Vocal Band. JOY TO THE WORLD!! Joy to the world, the Lord is come! Let earth receive her King Vreugde aan de wereld, de."— Presentation transcript:

1 JOY TO THE WORLD!! Moorvalley Vocal Band

2 JOY TO THE WORLD!! Joy to the world, the Lord is come! Let earth receive her King Vreugde aan de wereld, de Heer is gekomen laat de aarde haar Koning ontvangen

3 JOY TO THE WORLD!! Let every heart prepare Him room, And Heaven and nature sing, Laat elk hart ruimte voor Hem maken! De Hemel en de natuur zingen…

4 JOY TO THE WORLD!!

5 Joy to the earth, the Savior reigns! Let men their songs employ Vreuge aan de wereld, de Heiland regeert! Laat de mensheid beginnen met zingen!

6 JOY TO THE WORLD!! While fields and floods, rocks, hills and plains Repeat the sounding Joy Velden, stromen, rotsen heuvels en vlaktes Herhalen dit vreugdevolle geluid!

7 JOY TO THE WORLD!! He rules the world with truth and grace, And makes the nations prove Hij regeert de wereld Met waarheid en genade En maakt dat natien het bewijs vormen van..

8 JOY TO THE WORLD!! The glories of His righteousness, And wonders of His love,..de glorie van Zijn rechtvaardigheid En van de wonderen van Zijn liefde

9 JOY TO THE WORLD!!


Download ppt "JOY TO THE WORLD!! Moorvalley Vocal Band. JOY TO THE WORLD!! Joy to the world, the Lord is come! Let earth receive her King Vreugde aan de wereld, de."

Similar presentations


Ads by Google