Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري موسسه آموزش عالي آزاد مهرپويان Transactional Analysis تحلیل رفتار متقابل مدرس : مهندس علي شراهي كارشناس ارشد MBA دانشگاه.

Similar presentations


Presentation on theme: "وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري موسسه آموزش عالي آزاد مهرپويان Transactional Analysis تحلیل رفتار متقابل مدرس : مهندس علي شراهي كارشناس ارشد MBA دانشگاه."— Presentation transcript:

1 وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري موسسه آموزش عالي آزاد مهرپويان Transactional Analysis تحلیل رفتار متقابل مدرس : مهندس علي شراهي كارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتي شريف

2 ارتباطات  ارتباطات : درك مشترك از احساسات، افكار و نيازهاي افراد ارتباط برقراركننده  زندگی بدون ارتباط غیر ممکن است.

3 ارتباطات مؤلفه هاي يك ارتباط 1) فرستنده پيام 2) گيرنده پيام 3) ابزار پيام 4) كانال پيام 5) چارچوبي كه پيام در آن صورت مي گيرد 6) بازخورد

4 Sending Receiving Message Development Decoding Mutual Understanding Developing Feedback Messages Mutual Understanding Encoding Analysis Stimulus Analysis Message Feedback Noise What Experts Say Common Communication Barriers The Communication Process Communication Skills are Critical Special Challenges 1. Information management 2. Critical thinking 3. Goal setting 1. Information management 2. Critical thinking 3. Goal setting 1. Determine purpose 2. Situation analysis 3. Message design 4. Media selection 1. Determine purpose 2. Situation analysis 3. Message design 4. Media selection 1. Interpretation 2. Evaluation Figure 1.1 The Communication Process

5 ارتباطات پيام كلامي غير كلامي آوايي تصويري  ارتباط نگاه  حركات صورت و بدن  حركت دستها  حركت پاها .  طول موج صدا  تن صدا  بلندي صدا

6 ارتباطات صورت هاي مختلف پيام اطلاع دهنده (Informative) متقاعد كننده (Persuasive) انگيزاننده (Motivative)

7 ارتباطات عواملي كه باعث كاهش اقناع مي شوند :  سبك ضعيف كلامي (Powerless style)  اشكال درنگ (Hesitation Forms)  استنكاف (Disclaimers)  قيود (Qualifiers)

8 Transactional Analysis تحلیل رفتار متقابل

9  تحلیل مراوده ای نظریه ای است در روانشناسی که در اواخر دهه 1950 توسط اریک برن ،روانپزشک کانادایی ارائه شده است.  تحلیل مراوده ای می جوید تا از طریق درک روشی که ما به خود می نگریم و نگرشی که نسبت به جهان پیرامون خود داریم، توضیح دهد که هر یک از ما چگونه به انسانی که امروزه هستیم تبدیل شده ایم.  تحلیل مراوده ای سپس می آزماید که چگونه این ادراکات ، خود را در تبادلات ما با دیگران بروز می دهند، و راه هایی برای گسترش و توسعۀ روابط در این مسیر به ما پیشنهاد می کند.

10 10 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) THREE BASIC EGO STATES P (PARENT) A (ADULT) C (CHILD)

11 11 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES SPONTANIOUS CHILD ANGRY CHILD ADAPTED CHILD CURIOUS CHILD WITHDRAWN CHILD CRITICAL PARENT NURTURING PARENT SHADOW PARENT ADULT LECTURING, CRITICIZING, MANY “OUGHTS”, “SHOULD” &”DON’TS” CONSOLING, “TAKING CARE” OF OTHERS, SYMPATHY OBJECTIVE, RATIONAL, ORIENTED TOWARD PROBLEM SOLVING, DE-EMPHASIZE EMOTION MODIFIED BEHAVIOUR TO CONFORM TO ADULT EXPECTATIONS, MANUPULATIVE, SUMBISSIVE, PLAYFUL, IMPULSIVE, NATULRALLY CURIOUS &CREATIVE, FUN LOVING, REBELLIOUS

12 12 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES CRITICAL PARENT “CAN’T YOU TURN IN A REPORT ON TIME JUST ONCE?” “YOU SHOULD CLEAN UP YOUR DESK ONCE IN A WHILE!” “I’M SURPRISED AT YOU… THIS PRODUCT SHOULD HAVE BEEN COMPLETED A MONTH AGO.”

13 13 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES NURTURING PARENT “I’M ONLY TRYING TO HELP YOU” “LET ME CLEAN UP THAT DESK FOR YOU, MR. SMITH” “YOU’VE DONE A SWELL JOB, TOM.”

14 14 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES SHADOW PARENT

15 15 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES ADULT “WHAT ARE THE ALTERNATIVES?” “CAN’T WE REACH SOME SORT OF COMPROMISE?” “WHAT CONSEQUENCES WILL THIS ACTION HAVE?”

16 16 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES SPONTANIOUS CHILD “WONDER WHAT HAPPENS IF WE DO IT THIS WAY?”

17 17 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES ANGRY CHILD

18 18 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES ADAPTED CHILD “ANYTHING YOU SAY, SIR!” “SORRY, I’LL TRY TO IMPROVE.” “WHY DO YOU ALWAYS PICK ON ME… THE OTHERS WERE IN ON THIS TOO!”

19 19 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES CURIOUS CHILD “LET ME SEE HOW THIS GADGET WORKS.”

20 20 BASIC HUMAN EGO STATES (PERSONALITY STATES) FURTHER BREAKDOWN OF EGO STATES WITHDRAWN CHILD

21 21 TYPES OF INTERPERSONAL TRANSACTIONS PP A CC A PP A CC A PP A CC A PP A CC A PP A CC A PP A CC A COMPLEMENTARYCROSSEDULTERIOR EXPECTED RESPONSE, NO CONFLICT PRODUCE CONFLICT, STOP COMMUNICATION, HURT FEELINGS VERBAL COMMUNICATION NON-VERBAL HIDDEN MEANING

22 22 EXAMPLES OF COMPLEMENTARY TRANSACTIONS ON THE JOB PP A CC A PP A CC A PP A CC A (1)SECRETARY: “LET ME STRAIGHTEN OUT THAT DESK FOR YOU,” (2)MANAGER: “YOU SURE KNOW HOW TO TAKE CARE OF ME, ” NURTURING PARENT TO ADAPTED CHILD (1) (2) (1)MANAGER: “WHAT COULD WE DO TO MEET THE DEADLINE ON THIS PROJECT?” (2)EMPLOYEE: “WE COULD TAKE A COUPLE OF PEOPLE OFF THE OTHER PROJECT FOR A WHILE AND PUT THEM ON THIS ONE.” (1)FIRST MANAGER: “GEE, I WISH I WERE OUT ON THE GOLF COURSE RIGHT NOW.” (2)SECOND MANAGER: “LET’S TAKE OFF. WHO COULD WORK ON A SUNSHINY DAY LIKE THIS ANYWAY?’ ADULT TO ADULT TRANSACTION NATURAL CHILD TO NATURAL CHILD (1) (2)(1) (2)

23 23 EXAMPLES OF CROSSED TRANSACTIONS ON THE JOB PP A CC A P PP A CC A (1)MANAGER: “ DO YOU KNOW WHERE THE PROFIT & LOSS STATEMENT IS?” (2)SECRETARY: “WHERE DO YOU THINK IT IS? ON YOUR DESK, OF COURSE!.” ADULT-TO-ADULT CROSSED BY CRITICAL PARENT- TO-CHILD RESPONSE (1) (2) (1)MANAGER: COME OVER HERE!” (DEMANDING TONE OF VOICE) (2)EMPLOYEE: “WHY DON’T YOU COME OVER HERE? IT’S JUST AS FAR!” (1)SUPERVISOR: “HOW CAN WE MINIMIZE THESE MACHINE BREAKDOWNS?” (2)OPERATOR: “WHO CARES? IT ISN’T OUR MONEY!’ PARENT-TO-CHILD CROSSED BY CRITICAL PARENT OR REBELLIOUS CHILD RESPONSE ADULT-TO-ADULT CROSSES UP BY DISCOUNTED CHILD TO PARENT RESPONSE (1) (2) A C P A C P A C P A C (1) (2) (1)

24 24 EXAMPLES OF ULTERIOR TRANSACTIONS PP A CC A PP A CC A (1)EMPLOYEE: “SORRY, I WON’T HAVE THE DRAWING READY FOR TOMORROW’S DEADLINE.” (ULTERIOR MESSAGE: “KICK ME, I’M A BAD BOY.”) (2)MANAGER: “IT’S O.K. I’VE BEEN THINKING OF ASSIGNING THE JOB TO SOMEONE ELSE ANYWAY.” (HIDDEN MEANING: “YES, YOU ARE A BAD BOY. HERE’S YOUR KICK.” (1) (2) (1)SALESMAN: “THIS MACHINE HAS GOT EVERYTHING YOU’D EVER WANT FROM A TYPEWRITER – BUT IT MAY BE TOO EXPENSIVE FOR YOU.” (HIDDEN MESSAGE: “LET’S SEE IF I CAN HOOK THE PLAYFUL, IMPULSIVE CHILD IN YOU.”) (2)CUSTOMER: “IT MIGHT BE WORTH IT IN THE LONG RUN. I’LL TAKE IT.” (HIDDEN MEANING: “WHO DOES HE THINK I AM?”) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

25 Life Positions

26 26 BASIC PSYCHOLOGICAL (LIFE) POSITIONS: YOUR SELF IMAGE 1. I’M OK; YOU’RE OK THE “WINNER”, HEALTH, OPTIMISTIC, USUALLY ADULT- TO-ADULT EGO STATE. IDEAL LIFE POSITION ON & OFF THE JOB. 3. I’M NOT OK; YOU’RE OK CHILD-TO-ADULT EGO STATE ACTIVATED. FEELINGS OF INFERIORITY; HERO WORSHIP; LOOKING FOR PARENT SUBSTITUTES. SEEKS DOMINANCE FROM OTHERS. 2. I’M OK; YOU’RE NOT OK USUALLY CRITICAL PARENT EGO STATE ACTIVATED. MAY EVOLVE FROM HURT OR DISCOUNTED CHILD GIVING HIMSELF STROKES. FEELS DISTRUST, ANGER, SUPERIORITY. 4. I’M NOT OK; YOU’RE NOT OK POOR MENTAL HEALTH; LACKS TRUST IN SELF & OTHERS. FEELINGS OF HOPELESSNESS OFTEN EXTREME DEPRESSION. OUR OKAYNESS DETERMINES THE ROLES, GAMES, EGO STATES WE CHOOSE!

27 خویشتن شناسی  نگرش ها ، عقاید و ارزش های ما  ارتباطات درون فردی  شخصیت های پایدار  not really feeling myself  مبحث روشن فکری  مبحث جامعه شناسی  مبحث پست مدرن

28 خویش و غیر خویش خویشتن شناسی خود، به همان صورتی که خودم معتقدم هستم خود ، به همان صورتی که می خواهم باشم خود، به همان صورتی که معتقدم دیگران مرا آنگونه می بینند

29 ناحیه 1 ناحیه 2 ناحیه اضافه سلطه کم سلطه زیاد معاشرت کم معاشرت زیاد پشتیبان انعکاسی ا حساساتی اداره کننده

30 Open باز Blind کور Hidden پنهان Unknown نا شناخته تقاضای بازخور ارائه بازخور شناخته كم از خود شناخت بالا از خود شناخته شده برای دیگران نا شناخته برای دیگران

31 نقش ها  گروه بندی سنی و جنسی ، به طور مثال کودک، پیرمرد، پسر، زن  گروه بندی خانوادگی ، به طور مثال پدر،عمه ، مادربزرگ  گروه بندی مقام و جایگاه،به طور مثال رئیس، مدیر، سرکارگر، مدیر مغازه  گروه بندی شغلی، به طور مثال معلم، وکیل، راننده، منشی  گروه بندی بر اساس علایق مشترک

32 انعطاف کلید اصلی است  چرا افراد با هوش در زندگی شکست می خورند؟  مقایسه I.Q با E.Q  درون فردی  میان فردی  مدیریت استرس  تطبیق پذیری  خلق و خوی کلی  عملکرد مؤثر

33 کسی که جهان را می شناسد ولی خودش را نمی شناسد، هیچ نمی داند خودآگاهی  احساسات ، تفاوت ها  شناخت ِ : o خودت o واکنش های دیگران

34 هر چقدر در مباحثات بیشتری برنده شوید، دوستان کمتری خواهید داشت مثبت گرایی ابراز کنید : o احساسات o عقاید o افکار o حقوق فردی o پرخاش نکردن

35 هیچ کس بدون موافقت شما نمی تواند موجب شود احساس بدی داشته باشید استقلال  هدایت  کنترل عزت نفس  خود بین نباشید  خود را دوست داشته باشید

36 مسئول باشید، قابل اعتماد باشید، فهیم باشید، اعتماد القا کنید مهارت های درون فردی همدلی o احساسات را کنترل کنید o سئوال بپرسید o بر روی چشم انداز آنها تمرکز کنید مسئولیت o به دیگران کمک کنید تا به شما کمک کنند ارتباطات o دوستی

37 تنوع نمک زندگی است انطباق پذیری حل مسأله مشاهدۀ مشکل راه حل مراحلی در حل مسأله انعطاف پذیری بر اساس آن ، خود را تغییر دهید

38 همه ما نمی توانیم تمام کارها را انجام دهیم اضطراب  تحمل o مسیر اقدام o خوشبینی o چشم انداز o دشمن خود نباشید ! کنترل o قبل از پرش، نگاه کنید !

39 خلق و خوی کلی  خوشحالی  Nature or Nurture?  Inside out! Not wealth It is not about laughing!


Download ppt "وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري موسسه آموزش عالي آزاد مهرپويان Transactional Analysis تحلیل رفتار متقابل مدرس : مهندس علي شراهي كارشناس ارشد MBA دانشگاه."

Similar presentations


Ads by Google