Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA.

Similar presentations


Presentation on theme: "CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA."— Presentation transcript:

1 CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA

2 Monograph or serial? 8 中国政府机构名录 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中央文献出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2004P1260397024 11 中国政府机构名录 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中央文献出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2002D1052029105 12 中國政府機構名錄 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中國政府機構名錄 (Chinese-English bilingual edition) Zhongguo zheng fu ji gou ming lu (Chinese-English bilingual edition) 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2003354380666 13 中国政府机构名录 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中央文献出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2004D163154736 14 中國政府機構名錄 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中國政府機構名錄 (Chinese-English bilingual edition) Zhongguo zheng fu ji gou ming lu (Chinese-English bilingual edition) 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2003352192395 15 中國政府機構名錄 : Zhongguo zheng fu ji gou ming lu : 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,20031252308746 16 中國 政府 機構 名錄 : Zhongguo zheng fu ji gou ming lu : 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2003D754419214 17 中國政府機構名錄 ( 中文繁體字、英文版 ) = Zhongguo zheng fu ji gou ming lu (Zhong wen fan ti zi, Ying wen ban) = 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2005P 562082282

3 Variant Title 246 245 00 中国经济展望 / ǂ c 国家信息中心编. 245 00 Zhongguo jing ji zhan wang / ǂ c Guo jia xin xi zhong xin bian. 246 14 Zhongguo jingji zhanwang ǂ f 2004 260 北京 : ǂ b 中国计划出版社, ǂ c 1998- 260 Beijing : ǂ b Zhongguo ji hua chu ban she, ǂ c 1998- 300 v. : ǂ b ill. ; ǂ c 27 cm. 310 Annual 362 0 1999- 515 Issued in pts. 650 0 Economic forecasting ǂ z China ǂ v Periodicals. 650 0 China ǂ x Economic conditions ǂ y 1976- ǂ v Periodicals. 650 0 Market surveys ǂ z China ǂ v Periodicals. 650 0 Economic forecasting ǂ v Periodicals. 710 2 国家信息中心 (China) 710 2 Guo jia xin xi zhong xin (China) 780 00 ǂ t 经济展望 (Beijing, China) ǂ w (DLC) 2001202610 ǂ w (OCoLC)40177796 780 00 ǂ t Jing ji zhan wang (Beijing, China) ǂ w (DLC) 2001202610 ǂ w (OCoLC)40177796

4 Using MARC 246 second indicator to note the type of variant title 245 00 中国外经贸企业名录 = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c 对外贸易经济合作部外经贸政策和发展司, 国 际商报社北京国商国际广告公司编. 245 00 Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c Dui wai mao yi jing ji he zuo bu wai jing mao zheng ce he fa zhan si, Guo ji shang bao she Beijing guo shang guo ji guang gao gong si bian. 246 31Directory of foreign economic and trade enterprises of China 246 1 ǂ i Issues have title: ǂ a 中国外经贸企业名录贸易黄页 246 1 ǂ i Issues have title: ǂ a Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu mao yi huang ye 246 1 ǂ i Issues have cover title: ǂ a 中国贸易黄页 246 1 ǂ i Issues have cover title: ǂ a Zhongguo mao yi huang ye The last pair of 246 fields should be revised to read: 246 14 中国贸易黄页 $f 246 14 Zhongguo mao yi huang ye $f

5 245 00 中国社会科学院学朮委员会集刊 / ǂ c 中国社会科学院学 朮委员会编. 245 00 Zhongguo she hui ke xue yuan xue shu wei yuan hui ji kan / ǂ c Zhongguo she hui ke xue yuan xue shu wei yuan hui bian. 260 北京 : 社会科学文献出版社, ǂ c 2005- 260 Beijing : ǂ b She hui ke xue wen xian chu ban she, ǂ c 2005- 300 v. ; ǂ c 27 cm. 310 Annual 362 0 第 1 辑 (2004)- 362 0 Di 1 ji (2004)- 650 0Social sciences ǂ x Research ǂ z China ǂ v Periodicals. 710 2 中国社会科学院. ǂ b 学朮委员会 710 2 Zhongguo she hui ke xue yuan. ǂ b Xue shu wei yuan hui Dates in 008, 260, & 362 Dates 2004, 9999

6 English translation 130 0 外交青書. ǂ l English. 130 0 Gaiko ̄ seisho. ǂ l English. 245 00 Diplomatic bluebook : ǂ b Japan's diplomatic activities. 260 [Tokyo] : ǂ b Ministry of Foreign Affairs, 300 v. ; ǂ c 21 cm. 310 Annual 3621 Began in 1987. 500 Subtitle varies. 500 Description based on: 1990. 515 Vols. for - cover Japanese diplomacy and global affairs in - 530 Also issued online. 651 0 Japan ǂ x Foreign relations ǂ y 1945-1989 ǂ v Periodicals. 651 0 Japan ǂ x Foreign relations ǂ y 1989- ǂ v Periodicals. 710 1 Japan. ǂ b 外務省. 710 1 Japan. ǂ b Gai ̄ musho ̄. 765 0 ǂ t 外交青書 ǂ w (DLC)sn 95043469 ǂ w (OCoLC)25384037 765 0 ǂ t Gaiko ̄ seisho ǂ w (DLC)sn 95043469 ǂ w (OCoLC)25384037 776 1 ǂ t Gaiko ̄ seisho. English (Online). Diplomatic bluebook ǂ w (DLC)sn 96026891 ǂ w (OCoLC)34101189 780 00 Japan. Gaimusho ̄. Jo ̄ ho ̄ Bunkakyoku. ǂ t Diplomatic bluebook ǂ x 0302- 1351 ǂ w (DLC) 74642349 ǂ w (OCoLC)1792647

7 Original edition 24500 外交青書. 24500Gaiko ̄ seisho. 2461 ǂ i Vols. for 1987-1991 have subtitle: ǂ a わが外交の近況 2461 ǂ i Vols. for 1987-1991 have subtitle: ǂ a Waga gaiko ̄ no kinkyo ̄ 2461 ǂ i Vols. for 1993-1995 have English title on spine: ǂ a Diplomatic bluebook 260 東京 : ǂ b 大蔵省印刷局, ǂ c 昭和 62 [1987]- 260 To ̄ kyo ̄ : ǂ b O ̄ kurasho ̄ Insatsukyoku, ǂ c Sho ̄ wa 62 [1987]- 300 v. : ǂ b ill. ; ǂ c 21 cm. 310 Annual 362 0 第 31 号 [1987 年版 ]- 362 0 Dai 31-go ̄ [1987-nenban]- 500 Some vols. have also a distinctive title. 500 Vols. for accompanied by CD-ROM. 550 Issued by: 外務省. 550 Issued by: Gaimusho ̄. 515 Vols. for 1993- issued in two parts. 500 Latest issue consulted: Dai 47-go ̄ (2004).

8 Original edition --Continued 651 0 Japan ǂ x Foreign relations ǂ y 1945-1989 ǂ v Periodicals. 651 0 Japan ǂ x Foreign relations ǂ y 1989- ǂ v Periodicals. 710 1 Japan. ǂ b 外務省. 710 1 Japan. ǂ b Gaimusho ̄. 710 1 Japan. ǂ b 大蔵省. ǂ b 印刷局. 710 1 Japan. ǂ b O ̄ kurasho ̄. ǂ b Insatsukyoku. 767 0 ǂ t 外交青書. English. Diplomatic bluebook ǂ w (DLC)sn 95043460 ǂ w (OCoLC)31691183 767 0 ǂ t Gaiko ̄ seisho. English. Diplomatic bluebook ǂ w (DLC)sn 95043460 ǂ w (OCoLC)31691183 780 00 ǂ t わが外交の近況 ǂ w (DLC)sn 94033196 ǂ w (OCoLC)1590608 780 00 ǂ t Waga gaiko ̄ no kinkyo ̄ ǂ w (DLC)sn 94033196 ǂ w (OCoLC)1590608

9 Major or Minor Change? 1) 中国外经贸企业名录 TO: 中国外经贸企业名录贸易黄页 2) 中国外经贸企业名录 TO: 中国贸易黃页

10 Major or Minor Change? 245 00 中国外经贸企业名录 = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c 对外贸易经济合作部外经贸政策和发展司, 国际商报 社北京国商国际广告公司编. 245 00 Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c Dui wai mao yi jing ji he zuo bu wai jing mao zheng ce he fa zhan si, Guo ji shang bao she Beijing guo shang guo ji guang gao gong si bian. 246 31Directory of foreign economic and trade enterprises of China 246 1 ǂ i Issues have title: ǂ a 中国外经贸企业名录贸易黄页 246 1 ǂ i Issues have title: ǂ a Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu mao yi huang ye 246 14 中国贸易黄页 $f 246 14 ǂ a Zhongguo mao yi huang ye

11 Major or Minor Change? 245 00 中国贸易黃页 / ǂ c 中华人民共和国商务部对外贸易司, 北京国商国际征 信有限公 司编 = China trade yellow pages / edited by Department of Foreign Trade of the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and Beijing Guoshang International Credit Information Service Co., Ltd. 245 00 Zhongguo mao yi huang ye / ǂ c Zhonghua Renmin Gongheguo shang wu bu dui wai mao yi si, Beijing guo shang guo ji zheng xin you xian gong si bian = China trade yellow pages / edited by Department of Foreign Trade of the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and Beijing Guoshang International Credit Information Service Co., Ltd.. 246 31 China trade yellow pages 246 14 中国外经贸信用企业 = ǂ b China foreign trade and economic credit enterprises 246 14 Zhongguo wai jing mao xin yong qi ye = ǂ b China foreign trade and economic credit enterprises 310 Annual 362 0 2004/2005- 515 Issues in two parts: pt. 1. 生产企业 -- pt. 2. 外贸公司. 515 Issues in two parts: pt. 1. Sheng chan qi ye -- pt. 2. Wai mao gong si. 546 In Chinese and English. 780 00 ǂ t 中国外经贸企业名录 ǂ w (OCoLC)49379661 780 00 ǂ t Zhonggou wai jing mao qi ye ming lu ǂ w (OCoLC)49379661

12 Major or Minor Change ? 中国少数民族地区发展报告 TO: 中国少数民族地区经济发展报告

13 Title Change? 245 00 中国少数民族地区经济发展报告. 245 00 Zhongguo shao shu min zu di qu jing ji fa zhan bao gao. 246 30 经济发展报告 246 30 Jing ji fa zhan bao gao 246 13 Zhongguo shaoshuminzu diqu jingji fazhan baogao 246 1 ǂ i Issues for have title: ǂ a 中国少数 民族地区发展报告 246 1 ǂ i Issues for have title: ǂ a Zhongguo shao shu min zu di qu fa zhan bao gao

14 Major or Minor Change? 中國圖書館學會會訊 TO: 中國圖書館學會會務通訊

15 Title Change? 245 10 中國圖書館學會會務通訊 = ǂ b Library Association of China newsletter. 245 10 Zhongguo tu shu guan xue hui hui wu tong xun = ǂ b Library Association of China newsletter. 246 1 ǂ i Issues for 87-134/135 have title: ǂ a 中國圖書館學 會會訊 246 1 ǂ i Issues for 87-134/135 have title: ǂ a Zhongguo tu shu guan xue hui hui xun 246 1 ǂ i Issues for 136/137- have title: ǂ a 中華民國圖書館 學會會訊 246 1 ǂ i Issues for 136/137- have title: ǂ a Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui hui xun 246 31Library Association of China newsletter

16 Major or Minor Change? 中国年度最佳散文 TO: 中国年度散文

17 Title Change ? 245 00 中国年度散文 = ǂ b Zhongguo niandu sanwen / ǂ c 《散文选刊》选编. 245 00 Zhongguo nian du san wen = ǂ b Zhongguo niandu sanwen / ǂ c "San wen xuan kan" xuan bian. 246 31 Zhongguo niandu sanwen 710 2 《 散文选刊》编辑部. 710 2 "San wen xuan kan" bian ji bu. 780 00 ǂ t 中国年度最佳散文 ǂ w (OCoLC)50724527 780 00 ǂ t Zhongguo nian du zui jia san wen ǂ w (OCoLC)50724527

18 Major or Minor Change? 東海大学紀要. 海洋学部 TO: 東海大学紀要. 海洋学部 “ 海, 自然 と 文化 ”

19 Major or Minor Change? 245 00 東海大学紀要. ǂ p 海洋学部 = ǂ b Journal of the College of Marine Science and Technology, Tokai University. 245 00 To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. ǂ p Kaiyo ̄ Gakubu = ǂ b Journal of the College of Marine Science and Technology, Tokai University. 246 31 Journal of the College of Marine Science and Technology, Tokai University ǂ f 1967- 246 31 Journal of the Faculty of Oceanography, Tokai University ǂ f 1966 246 31 Journal of the Faculty of Marine Science and Technology, To ̄ kai University ǂ f 246 31 Journal of the School of Marine Science and Technology, Tokai University ǂ f -2003

20 Major or Minor Change? 245 00 海, 自然 と 文化 : ǂ b 東海大学紀要海洋学部. 245 00 Umi, shizen to bunka : ǂ b To ̄ kai Daigaku kiyo ̄, Kaiyo ̄ Gakubu. 246 1 ǂ i Has subtitle in English: ǂ a Journal of the School of Marine Science and Technology, Tokai University 246 30 東海大学紀要海洋学部 246 30 To ̄ kai Daigaku kiyo ̄, Kaiyo ̄ Gakubu 580 Merger of: 東海大学紀要 · 海洋学部 ; and: 東海大学紀要 · 海洋学 一般教養. 580 Merger of: To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu; and: To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu Ippan Kyo ̄ yo ̄. 78014 ǂ t 東海大学紀要. 海洋学部 ǂ x 0375-3271 ǂ w (DLC)sn 86008644 ǂ w (OCoLC)9499450 78014 ǂ t To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu ǂ x 0375-3271 ǂ w (DLC)sn 86008644 ǂ w (OCoLC)9499450 78014 ǂ t To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu Ippan Kyo ̄ yo ̄ ǂ x 0916-7757

21 Major or Minor Change? 婦女與性别研究通訊 TO: 婦研縦横

22 Title Change? 245 00 婦女與性别研究通訊 = ǂ b Bulletin of women and gender studies. 245 00 Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu tong xun = ǂ b Bulletin of women and gender studies. 246 31 Bulletin of women and gender studies 260 台北 : ǂ b 臺灣大學人口與性别研究中心婦女與性别研究組, ǂ c [2001-2003] 260 Taibei : ǂ b Taiwan da xue ren kou yu xing bie yan jiu zhong xin fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu, ǂ c [2001-2003] 300 v. : ǂ b ill. ; ǂ c 26 cm. 310 Quarterly 362 0 第 61 期 (2001 年 12 月 [Dec. 2001])- 第 65 期 (2003 年 1 月 [Jan. 2003]). 362 0 Di 61 qi (2001 nian 12 yue [Dec. 2001])-di 65 qi (2003 nian 1 yue [Jan. 2003]). 500 Title from cover. 650 0Women ǂ v Periodicals. 650 0Women ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals. 650 0Sex role ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals. 710 2 國立臺灣大學. ǂ b 婦女與性别研究組. 710 2 Guo li Taiwan da xue. ǂ b Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu. 780 00 ǂ t 婦女與兩性研究通訊 ǂ w (DLC) 95646135 ǂ w (OCoLC)32950469 780 00 ǂ t Fu nu ̈ yu liang xing yan jiu tong xun ǂ w (DLC) 95646135 ǂ w (OCoLC)32950469 785 00 ǂ t 婦研縦横 ǂ x 1727-592X ǂ w (DLC) 2004238692 ǂ w (OCoLC)52770603 785 00 ǂ t Fu yan zong heng ǂ x 1727-592X ǂ w (DLC) 2004238692 ǂ w (OCoLC)52770603 Dates: 2001, 2003

23 Major or Minor Change? 245 00 婦研縦横 = ǂ b Forum in women's and gender studies. 245 00Fu yan zong heng = ǂ b Forum in women's and gender studies. 246 31Forum in women's and gender studies 260 台北市 : ǂ b 台灣大學人口與性别研究中心婦女與性别研究組, ǂ c [2003]- 260 Taibei Shi : ǂ b Taiwan da xue ren kou yu xing bie yan jiu zhong xin fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu, ǂ c [2003]- 300 v. : ǂ b ill. ; ǂ c 26 cm. 310 Quarterly 362 0 第 66 期 (2003.4 [Apr. 2003]))- 362 0 Di 66 qi (2003.4 [Apr. 2003]))- 500 Latest issue consulted: 69 (2004.1 [Jan. 2004]). 500 Title from cover. 650 0 Women ǂ v Periodicals. 650 0Women ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals. 650 0Sex role ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals. 710 2 國立臺灣大學. ǂ b 婦女與性别研究組. 710 2 Guo li Taiwan da xue. ǂ b Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu. 780 00 ǂ t 婦女與性别研究通訊 ǂ x 1682-8607 ǂ w (DLC) 2004203135 ǂ w (OCoLC)50743877 780 00 ǂ t Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu tong xun ǂ x 1682-8607 ǂ w (DLC) 2004203135 ǂ w (OCoLC)50743877

24 Major or Minor Change? 加州彩頁話簿 = ǂ b California yellow pages. TO 加州黄頁彩色電話簿 = ǂ b California yellow pages. TO 加州彩頁生活資訊電話簿 = ǂ b California yellow pages.

25 Earlier Title 245 00 晨鐘. 245 00 Chen zhong. 246 13 Morning bell 246 13 晨鐘報 246 13 Chen zhong bao 260 [ 北京 ] : ǂ b 人民出版社, ǂ c 1980. 260 [Beijing] : ǂ b Ren min chu ban she, ǂ c 1980. 300 7 v. 310 Daily 362 0 第 1 號 ( 民國 5 年 8 月 15 號 [Aug. 15, 1916])- 第 731 號 ( 民國 7 年 9 月 24 號 [Sept. 24, 1918]). 362 0 Di 1 hao (min guo 5 nian 8 yue 15 hao [Aug. 15, 1916])-di 731 hao (min guo 7 nian 9 yue 24 hao [Sept. 24, 1918]). 580 Originally published: Beijing, 1916-1918. 651 0Beijing (China) ǂ v Newspapers. 752 China ǂ d Beijing. 785 00 ǂ t 晨報 ǂ w (DLC) sn2004058255 ǂ w (OCoLC)55116922 785 00 ǂ t Chen bao ǂ w (DLC) sn2004058255 ǂ w (OCoLC)55116922

26 Later Title 245 00 晨報. 245 00Chen bao. 24613Morning post 260 [ 北京 ] : ǂ b 人民出版社, ǂ c 1980-1981. 260 [Beijing] : ǂ b Ren min chu ban she, ǂ c 1980-1981. 300 38 v. 310 Daily 362 0 第 1 號 ( 民國 7 年 12 月 1 日 [Dec. 1, 1918])- 第 3306 號 ( 民國 17 年 6 月 5 日 [June 5, 1928]) = [v.] 8-45. 362 0Di 1 hao (min guo 7 nian 12 yue 1 ri [Dec. 1, 1918])-di 3306 hao (min guo 17 nian 6 yue 5 ri [June 5, 1928]) = [v.] 8-45. 580 Originally published: Beijing, 1918-1928. 651 0Beijing (China) ǂ v Newspapers. 752 China ǂ d Beijing. 780 00 ǂ t 晨鐘 ǂ w (DLC) sn2004058254 ǂ w (OCoLC)55116900 780 00 ǂ t Chen zhong ǂ w (DLC) sn2004058254 ǂ w (OCoLC)55116900

27 Supplement 245 00 晨報副鐫. 245 00 Chen bao fu juan. 246 15 晨報附刊 246 15 Chen bao fu kan 246 13 晨報副刊 246 13 Chen bao fu kan 260 [ 北京 ] : ǂ b 人民出版社, ǂ c 1981. 260 [Beijing] : ǂ b Ren min chu ban she, ǂ c 1981. 300 15 v. 310 Daily 3620 第 1 天 ( 民國 10 年 10 月 12 日 [Oct. 12, 1921])- 第 2309 號 ( 民國 17 年 5 月 31 日 [May 31, 1928]). 3620 Di 1 tian (Min guo 10 nian 10 yue 12 ri [Oct. 12, 1921])-di 2309 hao (min guo 17 nian 5 yue 31 ri [May 31, 1928]). 500 Title from caption. 515 Issues for Oct. 14, 1921-Dec. 31, 1922 un-numbered; issues for Jan. 5, 1923- numbered within the year; issues for numbered. 525 Supplement: Jia ting, at end of v. 15. 580 Originally published: Beijing : Chen bao she, 1921-1928. 651 0 Beijing (China) ǂ v Newspapers. 740 0 家庭 740 0 Jia ting 752 China ǂ d Beijing. 775 1 ǂ t 晨報副刊 ǂ w (DLC) sn99021502 ǂ w (OCoLC)40759297 775 1 ǂ t Chen bao fu kan ǂ w (DLC) sn99021502 ǂ w (OCoLC)40759297 785 00 ǂ t 新晨報副刊 785 00 ǂ t Xin chen bao fu kan


Download ppt "CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA."

Similar presentations


Ads by Google