Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA.

Similar presentations


Presentation on theme: "CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA."— Presentation transcript:

1 CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA

2 Monograph or serial? 8 中国政府机构名录 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中央文献出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2004P 中国政府机构名录 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中央文献出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2002D 中國政府機構名錄 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中國政府機構名錄 (Chinese-English bilingual edition) Zhongguo zheng fu ji gou ming lu (Chinese-English bilingual edition) 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she, 中国政府机构名录 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中央文献出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2004D 中國政府機構名錄 / Zhongguo zheng fu ji gou ming lu / 中國政府機構名錄 (Chinese-English bilingual edition) Zhongguo zheng fu ji gou ming lu (Chinese-English bilingual edition) 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she, 中國政府機構名錄 : Zhongguo zheng fu ji gou ming lu : 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she, 中國 政府 機構 名錄 : Zhongguo zheng fu ji gou ming lu : 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2003D 中國政府機構名錄 ( 中文繁體字、英文版 ) = Zhongguo zheng fu ji gou ming lu (Zhong wen fan ti zi, Ying wen ban) = 中央文獻出版社, Zhong yang wen xian chu ban she,2005P

3 Variant Title 中国经济展望 / ǂ c 国家信息中心编 Zhongguo jing ji zhan wang / ǂ c Guo jia xin xi zhong xin bian Zhongguo jingji zhanwang ǂ f 北京 : ǂ b 中国计划出版社, ǂ c Beijing : ǂ b Zhongguo ji hua chu ban she, ǂ c v. : ǂ b ill. ; ǂ c 27 cm. 310 Annual Issued in pts Economic forecasting ǂ z China ǂ v Periodicals China ǂ x Economic conditions ǂ y ǂ v Periodicals Market surveys ǂ z China ǂ v Periodicals Economic forecasting ǂ v Periodicals 国家信息中心 (China) Guo jia xin xi zhong xin (China) ǂ t 经济展望 (Beijing, China) ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC) ǂ t Jing ji zhan wang (Beijing, China) ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC)

4 Using MARC 246 second indicator to note the type of variant title 中国外经贸企业名录 = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c 对外贸易经济合作部外经贸政策和发展司, 国 际商报社北京国商国际广告公司编 Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c Dui wai mao yi jing ji he zuo bu wai jing mao zheng ce he fa zhan si, Guo ji shang bao she Beijing guo shang guo ji guang gao gong si bian Directory of foreign economic and trade enterprises of China ǂ i Issues have title: ǂ a 中国外经贸企业名录贸易黄页 ǂ i Issues have title: ǂ a Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu mao yi huang ye ǂ i Issues have cover title: ǂ a 中国贸易黄页 ǂ i Issues have cover title: ǂ a Zhongguo mao yi huang ye The last pair of 246 fields should be revised to read: 中国贸易黄页 $f Zhongguo mao yi huang ye $f

5 中国社会科学院学朮委员会集刊 / ǂ c 中国社会科学院学 朮委员会编 Zhongguo she hui ke xue yuan xue shu wei yuan hui ji kan / ǂ c Zhongguo she hui ke xue yuan xue shu wei yuan hui bian. 260 北京 : 社会科学文献出版社, ǂ c Beijing : ǂ b She hui ke xue wen xian chu ban she, ǂ c v. ; ǂ c 27 cm. 310 Annual 第 1 辑 (2004) Di 1 ji (2004) Social sciences ǂ x Research ǂ z China ǂ v Periodicals 中国社会科学院. ǂ b 学朮委员会 Zhongguo she hui ke xue yuan. ǂ b Xue shu wei yuan hui Dates in 008, 260, & 362 Dates 2004, 9999

6 English translation 外交青書. ǂ l English Gaiko ̄ seisho. ǂ l English Diplomatic bluebook : ǂ b Japan's diplomatic activities. 260 [Tokyo] : ǂ b Ministry of Foreign Affairs, 300 v. ; ǂ c 21 cm. 310 Annual 3621 Began in Subtitle varies. 500 Description based on: Vols. for - cover Japanese diplomacy and global affairs in Also issued online Japan ǂ x Foreign relations ǂ y ǂ v Periodicals Japan ǂ x Foreign relations ǂ y ǂ v Periodicals Japan. ǂ b 外務省 Japan. ǂ b Gai ̄ musho ̄ ǂ t 外交青書 ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) ǂ t Gaiko ̄ seisho ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) ǂ t Gaiko ̄ seisho. English (Online). Diplomatic bluebook ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) Japan. Gaimusho ̄. Jo ̄ ho ̄ Bunkakyoku. ǂ t Diplomatic bluebook ǂ x ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC)

7 Original edition 外交青書 Gaiko ̄ seisho ǂ i Vols. for have subtitle: ǂ a わが外交の近況 2461 ǂ i Vols. for have subtitle: ǂ a Waga gaiko ̄ no kinkyo ̄ 2461 ǂ i Vols. for have English title on spine: ǂ a Diplomatic bluebook 260 東京 : ǂ b 大蔵省印刷局, ǂ c 昭和 62 [1987]- 260 To ̄ kyo ̄ : ǂ b O ̄ kurasho ̄ Insatsukyoku, ǂ c Sho ̄ wa 62 [1987]- 300 v. : ǂ b ill. ; ǂ c 21 cm. 310 Annual 第 31 号 [1987 年版 ] Dai 31-go ̄ [1987-nenban]- 500 Some vols. have also a distinctive title. 500 Vols. for accompanied by CD-ROM. 550 Issued by: 外務省. 550 Issued by: Gaimusho ̄. 515 Vols. for issued in two parts. 500 Latest issue consulted: Dai 47-go ̄ (2004).

8 Original edition --Continued Japan ǂ x Foreign relations ǂ y ǂ v Periodicals Japan ǂ x Foreign relations ǂ y ǂ v Periodicals Japan. ǂ b 外務省 Japan. ǂ b Gaimusho ̄ Japan. ǂ b 大蔵省. ǂ b 印刷局 Japan. ǂ b O ̄ kurasho ̄. ǂ b Insatsukyoku ǂ t 外交青書. English. Diplomatic bluebook ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) ǂ t Gaiko ̄ seisho. English. Diplomatic bluebook ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) ǂ t わが外交の近況 ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) ǂ t Waga gaiko ̄ no kinkyo ̄ ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC)

9 Major or Minor Change? 1) 中国外经贸企业名录 TO: 中国外经贸企业名录贸易黄页 2) 中国外经贸企业名录 TO: 中国贸易黃页

10 Major or Minor Change? 中国外经贸企业名录 = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c 对外贸易经济合作部外经贸政策和发展司, 国际商报 社北京国商国际广告公司编 Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu = ǂ b Directory of foreign economic and trade enterprises of China / ǂ c Dui wai mao yi jing ji he zuo bu wai jing mao zheng ce he fa zhan si, Guo ji shang bao she Beijing guo shang guo ji guang gao gong si bian Directory of foreign economic and trade enterprises of China ǂ i Issues have title: ǂ a 中国外经贸企业名录贸易黄页 ǂ i Issues have title: ǂ a Zhongguo wai jing mao qi ye ming lu mao yi huang ye 中国贸易黄页 $f ǂ a Zhongguo mao yi huang ye

11 Major or Minor Change? 中国贸易黃页 / ǂ c 中华人民共和国商务部对外贸易司, 北京国商国际征 信有限公 司编 = China trade yellow pages / edited by Department of Foreign Trade of the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and Beijing Guoshang International Credit Information Service Co., Ltd Zhongguo mao yi huang ye / ǂ c Zhonghua Renmin Gongheguo shang wu bu dui wai mao yi si, Beijing guo shang guo ji zheng xin you xian gong si bian = China trade yellow pages / edited by Department of Foreign Trade of the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and Beijing Guoshang International Credit Information Service Co., Ltd China trade yellow pages 中国外经贸信用企业 = ǂ b China foreign trade and economic credit enterprises Zhongguo wai jing mao xin yong qi ye = ǂ b China foreign trade and economic credit enterprises 310 Annual / Issues in two parts: pt. 1. 生产企业 -- pt. 2. 外贸公司. 515 Issues in two parts: pt. 1. Sheng chan qi ye -- pt. 2. Wai mao gong si. 546 In Chinese and English ǂ t 中国外经贸企业名录 ǂ w (OCoLC) ǂ t Zhonggou wai jing mao qi ye ming lu ǂ w (OCoLC)

12 Major or Minor Change ? 中国少数民族地区发展报告 TO: 中国少数民族地区经济发展报告

13 Title Change? 中国少数民族地区经济发展报告 Zhongguo shao shu min zu di qu jing ji fa zhan bao gao 经济发展报告 Jing ji fa zhan bao gao Zhongguo shaoshuminzu diqu jingji fazhan baogao ǂ i Issues for have title: ǂ a 中国少数 民族地区发展报告 ǂ i Issues for have title: ǂ a Zhongguo shao shu min zu di qu fa zhan bao gao

14 Major or Minor Change? 中國圖書館學會會訊 TO: 中國圖書館學會會務通訊

15 Title Change? 中國圖書館學會會務通訊 = ǂ b Library Association of China newsletter Zhongguo tu shu guan xue hui hui wu tong xun = ǂ b Library Association of China newsletter ǂ i Issues for /135 have title: ǂ a 中國圖書館學 會會訊 ǂ i Issues for /135 have title: ǂ a Zhongguo tu shu guan xue hui hui xun ǂ i Issues for 136/137- have title: ǂ a 中華民國圖書館 學會會訊 ǂ i Issues for 136/137- have title: ǂ a Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui hui xun Library Association of China newsletter

16 Major or Minor Change? 中国年度最佳散文 TO: 中国年度散文

17 Title Change ? 中国年度散文 = ǂ b Zhongguo niandu sanwen / ǂ c 《散文选刊》选编 Zhongguo nian du san wen = ǂ b Zhongguo niandu sanwen / ǂ c "San wen xuan kan" xuan bian Zhongguo niandu sanwen 《 散文选刊》编辑部 "San wen xuan kan" bian ji bu ǂ t 中国年度最佳散文 ǂ w (OCoLC) ǂ t Zhongguo nian du zui jia san wen ǂ w (OCoLC)

18 Major or Minor Change? 東海大学紀要. 海洋学部 TO: 東海大学紀要. 海洋学部 “ 海, 自然 と 文化 ”

19 Major or Minor Change? 東海大学紀要. ǂ p 海洋学部 = ǂ b Journal of the College of Marine Science and Technology, Tokai University To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. ǂ p Kaiyo ̄ Gakubu = ǂ b Journal of the College of Marine Science and Technology, Tokai University Journal of the College of Marine Science and Technology, Tokai University ǂ f Journal of the Faculty of Oceanography, Tokai University ǂ f Journal of the Faculty of Marine Science and Technology, To ̄ kai University ǂ f Journal of the School of Marine Science and Technology, Tokai University ǂ f -2003

20 Major or Minor Change? 海, 自然 と 文化 : ǂ b 東海大学紀要海洋学部 Umi, shizen to bunka : ǂ b To ̄ kai Daigaku kiyo ̄, Kaiyo ̄ Gakubu ǂ i Has subtitle in English: ǂ a Journal of the School of Marine Science and Technology, Tokai University 東海大学紀要海洋学部 To ̄ kai Daigaku kiyo ̄, Kaiyo ̄ Gakubu 580 Merger of: 東海大学紀要 · 海洋学部 ; and: 東海大学紀要 · 海洋学 一般教養. 580 Merger of: To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu; and: To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu Ippan Kyo ̄ yo ̄ ǂ t 東海大学紀要. 海洋学部 ǂ x ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) ǂ t To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu ǂ x ǂ w (DLC)sn ǂ w (OCoLC) ǂ t To ̄ kai Daigaku kiyo ̄. Kaiyo ̄ Gakubu Ippan Kyo ̄ yo ̄ ǂ x

21 Major or Minor Change? 婦女與性别研究通訊 TO: 婦研縦横

22 Title Change? 婦女與性别研究通訊 = ǂ b Bulletin of women and gender studies Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu tong xun = ǂ b Bulletin of women and gender studies Bulletin of women and gender studies 260 台北 : ǂ b 臺灣大學人口與性别研究中心婦女與性别研究組, ǂ c [ ] 260 Taibei : ǂ b Taiwan da xue ren kou yu xing bie yan jiu zhong xin fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu, ǂ c [ ] 300 v. : ǂ b ill. ; ǂ c 26 cm. 310 Quarterly 第 61 期 (2001 年 12 月 [Dec. 2001])- 第 65 期 (2003 年 1 月 [Jan. 2003]) Di 61 qi (2001 nian 12 yue [Dec. 2001])-di 65 qi (2003 nian 1 yue [Jan. 2003]). 500 Title from cover Women ǂ v Periodicals Women ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals Sex role ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals 國立臺灣大學. ǂ b 婦女與性别研究組 Guo li Taiwan da xue. ǂ b Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu ǂ t 婦女與兩性研究通訊 ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC) ǂ t Fu nu ̈ yu liang xing yan jiu tong xun ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC) ǂ t 婦研縦横 ǂ x X ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC) ǂ t Fu yan zong heng ǂ x X ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC) Dates: 2001, 2003

23 Major or Minor Change? 婦研縦横 = ǂ b Forum in women's and gender studies Fu yan zong heng = ǂ b Forum in women's and gender studies Forum in women's and gender studies 260 台北市 : ǂ b 台灣大學人口與性别研究中心婦女與性别研究組, ǂ c [2003]- 260 Taibei Shi : ǂ b Taiwan da xue ren kou yu xing bie yan jiu zhong xin fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu, ǂ c [2003]- 300 v. : ǂ b ill. ; ǂ c 26 cm. 310 Quarterly 第 66 期 ( [Apr. 2003])) Di 66 qi ( [Apr. 2003]))- 500 Latest issue consulted: 69 ( [Jan. 2004]). 500 Title from cover Women ǂ v Periodicals Women ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals Sex role ǂ z Taiwan ǂ v Periodicals 國立臺灣大學. ǂ b 婦女與性别研究組 Guo li Taiwan da xue. ǂ b Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu zu ǂ t 婦女與性别研究通訊 ǂ x ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC) ǂ t Fu nu ̈ yu xing bie yan jiu tong xun ǂ x ǂ w (DLC) ǂ w (OCoLC)

24 Major or Minor Change? 加州彩頁話簿 = ǂ b California yellow pages. TO 加州黄頁彩色電話簿 = ǂ b California yellow pages. TO 加州彩頁生活資訊電話簿 = ǂ b California yellow pages.

25 Earlier Title 晨鐘 Chen zhong Morning bell 晨鐘報 Chen zhong bao 260 [ 北京 ] : ǂ b 人民出版社, ǂ c [Beijing] : ǂ b Ren min chu ban she, ǂ c v. 310 Daily 第 1 號 ( 民國 5 年 8 月 15 號 [Aug. 15, 1916])- 第 731 號 ( 民國 7 年 9 月 24 號 [Sept. 24, 1918]) Di 1 hao (min guo 5 nian 8 yue 15 hao [Aug. 15, 1916])-di 731 hao (min guo 7 nian 9 yue 24 hao [Sept. 24, 1918]). 580 Originally published: Beijing, Beijing (China) ǂ v Newspapers. 752 China ǂ d Beijing ǂ t 晨報 ǂ w (DLC) sn ǂ w (OCoLC) ǂ t Chen bao ǂ w (DLC) sn ǂ w (OCoLC)

26 Later Title 晨報 Chen bao Morning post 260 [ 北京 ] : ǂ b 人民出版社, ǂ c [Beijing] : ǂ b Ren min chu ban she, ǂ c v. 310 Daily 第 1 號 ( 民國 7 年 12 月 1 日 [Dec. 1, 1918])- 第 3306 號 ( 民國 17 年 6 月 5 日 [June 5, 1928]) = [v.] Di 1 hao (min guo 7 nian 12 yue 1 ri [Dec. 1, 1918])-di 3306 hao (min guo 17 nian 6 yue 5 ri [June 5, 1928]) = [v.] Originally published: Beijing, Beijing (China) ǂ v Newspapers. 752 China ǂ d Beijing ǂ t 晨鐘 ǂ w (DLC) sn ǂ w (OCoLC) ǂ t Chen zhong ǂ w (DLC) sn ǂ w (OCoLC)

27 Supplement 晨報副鐫 Chen bao fu juan 晨報附刊 Chen bao fu kan 晨報副刊 Chen bao fu kan 260 [ 北京 ] : ǂ b 人民出版社, ǂ c [Beijing] : ǂ b Ren min chu ban she, ǂ c v. 310 Daily 3620 第 1 天 ( 民國 10 年 10 月 12 日 [Oct. 12, 1921])- 第 2309 號 ( 民國 17 年 5 月 31 日 [May 31, 1928]) Di 1 tian (Min guo 10 nian 10 yue 12 ri [Oct. 12, 1921])-di 2309 hao (min guo 17 nian 5 yue 31 ri [May 31, 1928]). 500 Title from caption. 515 Issues for Oct. 14, 1921-Dec. 31, 1922 un-numbered; issues for Jan. 5, numbered within the year; issues for numbered. 525 Supplement: Jia ting, at end of v Originally published: Beijing : Chen bao she, Beijing (China) ǂ v Newspapers 家庭 Jia ting 752 China ǂ d Beijing ǂ t 晨報副刊 ǂ w (DLC) sn ǂ w (OCoLC) ǂ t Chen bao fu kan ǂ w (DLC) sn ǂ w (OCoLC) ǂ t 新晨報副刊 ǂ t Xin chen bao fu kan


Download ppt "CJK Examples Prepared by Julie Su SCCTP Advanced Serials Cataloging Workshop April 3-4, 2006 Berkeley, CA."

Similar presentations


Ads by Google