Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Copy then Translate Chinese pinyin to English 1.Y ī sh ē ng 医生 2.l ǎ o sh ī 老师 3. ji ā tíng zh ǔ fù 家庭主妇 4. sh ā ng rén 商人 5. l ǜ sh ī 律师 6.s ī j ī 司机.

Similar presentations


Presentation on theme: " Copy then Translate Chinese pinyin to English 1.Y ī sh ē ng 医生 2.l ǎ o sh ī 老师 3. ji ā tíng zh ǔ fù 家庭主妇 4. sh ā ng rén 商人 5. l ǜ sh ī 律师 6.s ī j ī 司机."— Presentation transcript:

1  Copy then Translate Chinese pinyin to English 1.Y ī sh ē ng 医生 2.l ǎ o sh ī 老师 3. ji ā tíng zh ǔ fù 家庭主妇 4. sh ā ng rén 商人 5. l ǜ sh ī 律师 6.s ī j ī 司机 7. hù shì 护士 8.yín háng 银行 9.ji ā tíng 家庭 10. yín háng ji ā 银行家

2 S 1. Li an shi yi sheng 李安 是 医生 Li an is doctor S2. ta shi zhong guo ren 她 是 中国人 She is Chinese S3. ta jin nian san shi sui 她 今年 三十岁 she this year thirty year old (she is 30 years old this year)

3 S4. ta chu sheng zai xiang gang 她 出生 在 香港 she was born in Hongkong. S5. ta hui shuo ying yu, guang dong hua he putong hua 她 会 说 英语 、广东话 和 普通 话 she can speak English, cantonese and Mandarin

4 1. (copy) Li an shi lao shi 李 安 是 老师 (translate) li an is teacher. (T/F) False (cuò) Fix in Chinese and English li an is a doctor li an shi yi sheng.

5 1. Partner A solves the first problem(sentence1) 2. Partner B watches and listen, checks, coaches if necessary, and praise 3. Partner B solve the next problem (S2) 4. Partner A watches and listen, checks, coaches if necessary, and praise 5. Partner repeat taking turns solving successive problems. (you can raise your hands if both of you do not know the answer )

6 1. Translate the picture 2. You should copy down sentence by sentence then translate to english You should not copy the whole paragraph and translate all together. 2. Do the true/ false question No.#2 you should follow the 4 step: Copy, translate, T/F, fix in Chinese and English if it is false

7 S1: Wang yang shi lao shi 王洋 是 老师 Wang yang is teacher S2: ta jin nian er shi ba sui 她 今年 二十八 岁 She this year 28 years old S3: ta chu sheng zai ri ben 她 出生 在 日本 She was born in Japan

8 S4. ta hui shuo ri yu he ying yu 她 会 说 日语 和 英语 She can speak Japanese and English S5. ta xian zai zhu zai dong jing 她现在 住在 东京 she now live in tokyo Q: wang yang bu shi yi sheng wang yang not is doctor

9 S1. wu wen bu gong zuo. 吴文 不 工作 wu wen not work(wu wen does not work) S2: ta shi jia ting zhu fu 她 是 家庭 主妇 She is (a) housewife S3: ta chu sheng zai mei guo 她 出生 在 美国 She was born in USA.

10 Translate the words in Chinese pinyin 1. Doctor 2. Lawyer 3. Housewife 4. Teacher 5. Driver 6. Businessman 7. Nurse 8. banker

11 S4: ta xian zai zhu zai bei jing 她 现在 住在 北京 she now live in Beijing S5: ta hui shuo ying yu he han yu 她 会 说 英语 和 汉语 she can speak English and Chinese. Q:wu wen shi jia ting zhu fu wu wen is housewife.

12 S1. 李德生 是商人 Li de sheng is businessman S2: 他出生 在英国 He was born in England S3: 他住 在加拿大 He lives in Canada S4: 他今年 四十二岁 He this year forty two years old (he is 42 years old this year.)

13 Q: Li de chu sheng zai jia na da li de was born in Canada F he was born in England ta chu sheng zai ying guo

14 Translate these sentences into Chinese Pinyin 1. I am a housewife. 2. I live in Detroit. 3. She can speak Chinese. 4. He has been to many places.

15 S1. hu wen yue shi l ǜ shi 胡文月 是 律师 Hu wen yue is lawyer S2. ta shi fa guo ren 她是 法国人 she is French S3: ta qu guo shi jie shang hen duo di fang 她 去过 世界上 很多 地方 she has been to in the world many places

16 S4: ta hui shuo hao ji zhong yu yan 她会 说 好几种 语言 she can speak several kinds of languages.

17 S1: zhang mei ying shi yin hang jia 张美英 是 银行家、 zhang mei ying is banker S2: ta jin nina san shi liu sui 她 今年 三十六 岁 she this year thirty six years old S3: ta shi ao da li ya ren 她 是澳大利亚人 she is Australian

18 S4: ta ye qu guo hen duo di fang 她也 去过 很多 地方 she also has been to many places S5: ta hui shuo ying yu, fa yu he han yu 她会 说 英语, 法语 和汉语 she can speak English, French and Chinese S6: ta xian zai zhu zai xiang gang 她现在 住在 香港 she now live in Hongkong

19 Q: zhang mei ying shi lu shi zhang mei ying is lawyer F she is banker ta shi yin hang jia

20 S1: ta jiao zhang li 他 叫 张力 (his name is zhang li) S2: ta shi dai fu 他 是 大夫 he is doctor S3: ta shi ma lai xi ya ren 他是马来西亚人 He is Malaysian.

21 S4: ta jiao tian yu 她叫 田云 her name is tian yun S5:ta shi hu shi 她 是护士 she is nurse S6: ta shi ri ben ren 她是 日本人 she is Japanese

22 S1: ta jiao zhang ming 他叫张明 (his name is zhang ming ) S2: ta shi si ji 他是司机 he is driver S3: ta shi xiang gang ren 他是香港人 He is Hongkong person.(he comes from Hk)

23 S4: ta hui shuo guang dong hua he ying yu 他会 说 广东话 和 英语 he can speak Cantonese and English S5:ta xiang xue pu tong hua 他想 学 普通话 he want (to) learn Mandarin Q: zhang ming shi hu shi Zhang ming is nurse He is driver. Ta shi si ji

24 say the following words in Chinese. 1. Doctor 2. Lawyer 3. Housewife 4. Teacher 5. Driver 6. Businessman 7. Nurse 8. Banker 2 points for keep silence when others take their test. If you finish your test early, do your homework.

25 Translate the following sentences. 1. Her name is Lily 2. I am American 3. She can speak several kinds of languages.

26 Example: (copy) A: ta shi si ji ma? 她是 司机吗? (translate) is she driver? (Dialogue) B: ta bu shi si ji. Ta shi hu shi. 她不是司机。她是护士 (Translate) she is not driver. She is nurse

27 A: ta shi yin hang jia ma? 他是银行家吗? Is he (a) banker? B: ta bu shi yin hang jia. Ta shi lao shi 他不是银行家。 他是老师。 he is not (a) banker. He is (a) teacher Activity: picture 2, 3, 4


Download ppt " Copy then Translate Chinese pinyin to English 1.Y ī sh ē ng 医生 2.l ǎ o sh ī 老师 3. ji ā tíng zh ǔ fù 家庭主妇 4. sh ā ng rén 商人 5. l ǜ sh ī 律师 6.s ī j ī 司机."

Similar presentations


Ads by Google