Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A`lak klas Ì pa5 Ì Power point réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar vatcit krvan a Aadab •rit- at–

Similar presentations


Presentation on theme: "A`lak klas Ì pa5 Ì Power point réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar vatcit krvan a Aadab •rit- at–"— Presentation transcript:

1 A`lak klas Ì pa5 Ì Power point réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar vatcit krvan a Aadab •rit- at–

2 kae;p8 puStknae phelae p/-av tena kvrna puStkna pU5a wpr9i p6e 2e. Ae p2i ma8s tene v&ace 2e Ane Tyar bad te puStkni babtma& paetanae A&Itm t9a kaymi AI- p/ay Aape 2e.

3 Aej p/ma8e Aap8i pheli 2ap samevaXa pr Aap8a de`av9i p6=e. pr&tu Aap8i babt temnae A&Itm t9a kaymi AI-p/ay Aap8i vatcit pr Aa3ar ra`=e.

4 pygMbr ;sa •A.– me frmavel 2e ke Aap8a paetana =Bdaene saenani jem manva jae;Ae Ane j£ri vat krva ma4e yaeGy smy =ae3vae jae;Ae jevi rite saen&u `cRva yaeGy vStuni tla= krvani rhe 2e.

5 te9i mae7&u `aelva phela& Ivcar krae Ane =Bdaene bekar na sri p6va dae jena9i Aap8a Ivqe kaymi rite `rab AI- p/ay b&0a; jay.

6 ;mam husEn •A.– me frmav el 2e ke same vaXane p/9m slam phela & kdi paetan i vat =£ na krvi jae;A e. sla mun Aly ku m!

7 slam kyaR p2i je kamn&u Ane je sac&u haey Ane jena9i kae;n&u nuksan na 9tu& haey tej khae. kae;n&u p8 -&U6&u na baelae, ca6i na krae, Ane vXi kae;ne Aev&u khet&a p8 na s&a- Xae.

8 mjakma & p8 kae;ni lag8iAae ne na du- avae. Ap=Bdae kdi na baelae. Tu nes quun pauvre imbécile !

9 baelva phela& Ivcari lae ke Agr Aap8a barma& ;mam •A.– Aap8i bajuma& W-a haet tae p8 Aap Aev&u khet ke jev&u kheva cahae 2ae ? Agr k&; khev&u ke baelv&u haey teni smj na p6e tae bhetr Aej 2e ke na baelae.


Download ppt "A`lak klas Ì pa5 Ì Power point réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar vatcit krvan a Aadab •rit- at–"

Similar presentations


Ads by Google