Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A`lak klas Ð pa5 Ñ sTyvad Ý sCca; Réalisé par Zaynoul HEDARALY Approuvé par Moulla Nissarhoussen RAJPAR.

Similar presentations


Presentation on theme: "A`lak klas Ð pa5 Ñ sTyvad Ý sCca; Réalisé par Zaynoul HEDARALY Approuvé par Moulla Nissarhoussen RAJPAR."— Presentation transcript:

1 A`lak klas Ð pa5 Ñ sTyvad Ý sCca; Réalisé par Zaynoul HEDARALY Approuvé par Moulla Nissarhoussen RAJPAR

2 sCca; Aek Aevi vStu 2e ke je b0a §8e 2e ke te bhuj mhan 2e, pr&tu te Aek 38i mu+kel gu8om&a9i 2e ke jeni Aadt paDi =kay.

3 Aa`a Idvsm&a Aap8e ke4livar `o4&u boliAe 2iAe.

4 Kyarek lokone 4aXva ma4e A9va jvabdariAom&a9 i 24kva ma4e,

5 Kyarek musibtm&a9i 24kva ma4e

6 A9va Kyarek potane fkt mo4a W&ca de`aDva ma4e Ane lokon&u #yan `e&cva ma4e Aap8e `o4&u bolta ho;Ae 2iAe.

7 h. rsUl ( s. ) me frmaVyu& 2e ke : « jU5 2oDi do Ane sacu& bolvani Aadt paDo. »

8 « Agr Aek ma8sne `o4u& bolvani Aadt hoy, to Ae d&-i 2e (hypocrite) Ty&a su0i ke potane te Aadt9i 2U4o kre »

9 sCca;ne 4aXva ma4e, Kyarep8, ko; §tnu& kar8 n =ae0vu& §e;Ae. Agr tme loko AekÝbi§ sa9ena tmara Vyvharm&a p/ma8ik (honnête) 2ae, Agr tema& 2upavva jevu& k=u& j n9i, to p2i ko; p8 §tno Dr ra~ya vgr tmne saci vat krvi §e;Ae.

10 KurAan p8 Aap8ne khe 2e ke sacu& bolo, Ane tene jU5 vDe 2upavo nhi. Ê : ÌÊ : Ane sTyne AsTyni sa9e meXvi na&`o nhi, Ane sTyne ja8i jo;ne s&taDo nhi. وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

11 Aena9i AagX v0ine Aap8a rsUl ( s. ) me Aap8ne smjaVyu& 2e ke : « `o4a ma8sni sa9e s&b&0 ra`va9i bcta rho, kar8ke teAo m<gjX ( z&azvana nirÝ mirage ) sman 2e ke je dUr 2e tene tmari bajuma& lave 2e Ane je tmari same 2e tene tmara9i dUr l; jay 2e. »

12 Agr tme jU5 bolvani Aadt paD=o, to p2i tme var&var smJya vgr jU5U bol=o. tme tmara pIrvar ni same jU5U bol=o, tmara Im1o same p8 Ane Ae drekni same jene tme mX=o.

13 bs p2i Aek Idvs tme pkDa; j=o, kar8 ke tmoAe tmne potane Aek `U8am&a fsavi- spDavi di0a h=ae Ane tema&9i 2U4vano ko; magR h=e nhi.

14 Agr tme jU5U bolvani Aadt paD=o to tme bi« Aevi vato krvan&u =£ kri de=o ke je tena9i p8 v0are `rab hoy. kar8 ke Aek bUra; tmone bi@ bUra; trf shela;9i dori §y 2e !


Download ppt "A`lak klas Ð pa5 Ñ sTyvad Ý sCca; Réalisé par Zaynoul HEDARALY Approuvé par Moulla Nissarhoussen RAJPAR."

Similar presentations


Ads by Google