Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar A`lak klas Ì pa5 É Sara A`lakni j£r.

Similar presentations


Presentation on theme: "Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar A`lak klas Ì pa5 É Sara A`lakni j£r."— Presentation transcript:

1 Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar A`lak klas Ì pa5 É Sara A`lakni j£r

2 hzrt pygMbr saheb •s.– me frmaVy &u 2e Š "ALlahe mne Ae4la ma4e maekle l 2e ke h&u laekae ne sara vtR8UkÝs ara caIr1 =i`v&u."

3 wprni hdis Aap8ne btave 2e ke ;slamm &a sari rit- atne ke4l& u mhTv Apay&u 2 e.

4 Aek v`t, Aek ma8s pIv1 pygMbr saheb •s.– ni pase AaVyae Ane te8e k¬&u ke …

5 Ane rat b&dgima& gujare 2e. Aek Avrt Idvse raeja ra`e 2e

6 pr&tu te8ina A`lak sara n9i Ane te paetana pa6ae=iAaene paetani k6vi vatae9i tklif Aape 2e.

7 nbi saheb •s.–me frmaVy&u ke te Avrt sari n9i Ane te jhNnmma& jnaraAaema&ni Aek 2e.

8 wprnae bnav Aap8ne btave 2e ke Agr Aap8a A`lak sara na haey tae Aap8i nekiAaeni k&a; Ik&mt n9i. KHOUMS

9 ;mam jaAfr AsÝsaIdk •A.– mee frmavel 2e ke sari rit- atvaXa ma8sne Ae4laej svab mXe 2e je4lae Idvse raeja ra`nar Ane rate ;badt krnarne mXe 2e.

10 Aap8a pygMbr saheb •s.– Ane Ap8a pIv1 ;mamae •A.s.– me paetana sara A`lak v6e 38a& laekaen e muslman bnavi di0a 2e.

11 yad ra`ae ke jyare tme jaherma& `rab vtRn krae 2ae Tyare laekaee Aev&u nhi& khe ke bUŸ& vtRn krnara Aa 2aekrane ke 2aekrine juAa

12 bLke Aev&u khe=e ke Aa muslmanna `rab vtRnne juAae.

13 bLke sa9esa9e ;Ÿlamne p8 nic&u jaev6avv ae 2ae. te9i Aev&u `ae4&u krine tme ma1 paetane Ane tmara& mabapne j nic&u n9i jaev6av ta

14 Aap8a barma& :mam •A.–me Aap8ne b0a&ne :Ÿlamna r`evaX frmavel 2e.


Download ppt "Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhoussen Rajpar A`lak klas Ì pa5 É Sara A`lakni j£r."

Similar presentations


Ads by Google