Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhousen Rajpar :mamva Žana Aadab •rit- at– A`lak klas Ì pa5 Ê

Similar presentations


Presentation on theme: "Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhousen Rajpar :mamva Žana Aadab •rit- at– A`lak klas Ì pa5 Ê"— Presentation transcript:

1 Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhousen Rajpar :mamva Žana Aadab •rit- at– A`lak klas Ì pa5 Ê

2 ;mamva6a Ae mIŸjd n9i bLke ;mamva6a 2e.

3 mISjd ma1 slatÝnmaz ma4eni jGya 2e.

4 ;mamva6a slat temj bija Aamal Ane mjIls ma4eni jGya 2e.

5 Aap8ne ;mamva6ama& jm8ae pg A&dr mUkine da`l 9v&u jae:Ae Ane Ae yad ra`v&u jae;Ae ke k; jGyama& da`l 9; rhel 2ae Ane man Aehteram sIht vtRv&u jae;Ae.

6 laekaene jaeta v&et temne اَ لسََّلاَمُ علَيْكُمْ khae Ane teAae phela& slam kre tevi va4 na juAae. Salamoun Alaykoum! Wa alaykoum Salam!

7 besvani jGya tla= krae. paetana jae6a wtarine p2i

8 besti v`te 44arÝsi0 a besae, va&ka vXi ne besae nhi&,

9 paetana pgaene same9i la&ba na krae, IdvalneÝ- itne A7eline na besae,

10 paete Aaram9i haey pr&tu bi§Aaene A6c8 9ay Aevi rite na besae,

11 `uTbae p6atae haey Tyare #yanpU vRk sa&- Xae,

12 vatcit na krae jyare ke `uTba, Azan, ;kamh, slat, duAa ke bi@ kae; jatni b&dgi 9; rhi haey. Allaho Akbar

13 Agr Aap `uTbane sm@ na =kta haey tae slvat, tSbihe bibi faItma zehra •s.A.– p6ae. Allahoumassalli Allah Mohammad wa Alé Mohammad

14 `a8&u •faItha– vh&ecat &u haey Tyare tmara varani va4 juAae Ane tema&9i Aekj - ag lae.

15 nikXti v`te kaX@9iÝs &-aXine nikXae je9i kae;ne 3kkae na lage.p hela& 6abae pg bhar ka7ae

16 nikXti veXaAe laekae ne "fi AmaInLl ah" A9va "`uda haIfz" khae. `uda haIf z fi AmaInL lah


Download ppt "Réalisé par Samina PIRBAY Fi Sabilillah Approuvé par Moulla Nissarhousen Rajpar :mamva Žana Aadab •rit- at– A`lak klas Ì pa5 Ê"

Similar presentations


Ads by Google