Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tari` •:Ithas– klas Î pa5 ÉÎ Réalisé par Rosemine ALI Version anglaise approuvée par Moulianima Zehra Somji shia974.fr.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tari` •:Ithas– klas Î pa5 ÉÎ Réalisé par Rosemine ALI Version anglaise approuvée par Moulianima Zehra Somji shia974.fr."— Presentation transcript:

1 tari` •:Ithas– klas Î pa5 ÉÎ Réalisé par Rosemine ALI Version anglaise approuvée par Moulianima Zehra Somji shia974.fr

2 laekae ngrni bhar wTsv mnavi rhya hta Tyare peg&br :b/ahime •A.– mu~y m&Idrma&ni shu9i mae4i mUItR Isvayna b0a& butae •mUItRAae– ne tae6i na~ya hta. shia974.fr

3 p2i Jyare teAae pa2a fyaR Ane §eyu& ke teAaena `udaAaeni =i dudR=a 9; 2e tae teAaene Aa&ckae laGyae Ane teAae baeLyaŠ ‘Aa IndRy Aacr8 Amara `udaAae pr kae8e kyuR 2e?’ shia974.fr

4 teAaema&na Aeke khyu&Š ‘Ae tae :b/ahimj haevae §e:Ae je sda mUItRpU§9i 3<8akrtae AaVyae 2e shia974.fr

5 p2i peg&br ;b/ahimne mUItRAaene haIn krvana Aaraepnae samnae krva ma4e drbarma& W-a krvama& AaVya. shia974.fr

6 Jyare temne pU2vama& AaVyu& ke =u& te Apra0i 2e ? tae Aem8e khyu&Š “Ae kam mhamUItRA e krelu& hae; =ke 2e. Aene pU2i juAae.” laekae baeLyaŠ “Amari mUItRAae baelti Ane svalaena jvab n9i Aapti.” shia974.fr

7 :b/ahime •A.– khyu&Š “=rm 2e tmara pr!! tmae lak6a Ane p(9rni bneli mUItRAaene =i rite pU«=kae 2ae. te tae k&;j sm« p8 =kti n9i Ane nj tmaene k&; nfae ke nuksan kri =ke 2e.” shia974.fr

8 2ta& Aemni vat pr )yan deva kae;j tEyar n htu&, Ane Aemne gunegar §her kri devama& AaVya.

9 laekae bra6va laGyaŠ “Ane «vtae baXi mUkae! Ane Aena prvIdgarni pase maekli dae.” shia974.fr

10 nm£de paetani mUItRAaene ra« krva ma4e ;b/ahim •A.– ne «vta baXi na`vanae In8Ry kyoR. te8e cUkadae ka7yae ke Aek mae4i haeXi sXgavva ma4elak6a -ega krvama& Aave. shia974.fr

11 p2i tae Ae4la b0a lak6a -ega krvama& AaVya ke haeXi sXgavvama & Aavi tae te Ae4li tej hti ke kae; p8 ;ba/him •A.– ne tema& na`va ma4e teni n«k j; =ke tem n htu&. shia974.fr

12 te9i nm£de Aek mhakay gaef8 tEyar kravi jema& mUkine peg&br ;b/ahim •A.– ne Aagna mae4a mkkama& dUr9i fgaeXi devama& AaVya. shia974.fr

13 Jyare peg&br :b/ahim •A.– Ae rite A)0r hvama& w2°ya hta te veXaAe fIr+ta Ijb/;le•A.– Aemne Aavine pU2yu& ke =u& te Aemni mdd kre? tae ;b/ahim •A.– jvabma& khyu&Š “mne tae ma1 ALlahnij mddni j£r 2e.” shia974.fr

14 teAae baeLyaŠ “Agr tmae paetana `udaAaene mdd krva cahta ho tae Aene baXine -Sm kri dae.” Ame •ALlahe– khyu&Š “he Aag! ;b/ahimne ma4e 5&6i Ane rahtmy bni §.” •surh A&Ibya, ÊɊÎÐÝÎі pIv1 kurAan khe 2eŠ shia974.fr

15 Jyare ;b/ahim •A„– Aagma& j; p6ya Tyare Aem8e paetana rx8 ma4e ALlahne Arj kri. ALlahna hukm9i Aag 5&6i Ane raht Aapnari bni g;. shia974.fr

16 nm£d Ane Aena AnuyayiAae Ae §e;ne Ac&ba p6i gya ke ;b/ahim •A„– 0g0gti Aagni vCce =a&It Ane raht9i be5a 2e. Aa cmTkarne §e;ne 08a laekae sTyne sm« gya. pr&tu nm£d paetana jkki vl8 pr kaym rhyae. shia974.fr

17 9ae6a smy p2i peg&br ;b/ahim •A„– Aagma&9i bhar Aavi gya Ane nm£dne j; m°ya. te8e Aemne khyu&Š tu& Amari §Itma& laekaene mara Isvay bi§ `udani v&dna krvanu& Inm&18 Aapine AfraÝtfri felave 2e. btav ke tarae prvrIdga r kae8 2e? shia974.fr

18 Aa babt pIv1 kurAan btave 2eŠ “=u& Aape Ae A&ge IvcayuR ke Aek ma8s •nm£d– ;b/ahimni sa9e tena prvrIdgarni babtma& hujjt kri rhyae htae, Ae kar8e ke tene ALlahe rajAaPyu& htu&?” ;b/ahime tene khyu&Š “marae prvrIdgar te 2e je «vn p/dan kre 2eAne maet lave 2e.” te •nm£d– baeLyaeŠ “Ij&dgi Ane maet tae hu& p8 lavi =ku& 2u&.” •p2i– ;b/ahime khyu&Š “marae ALlah sUrjne pUvRma&9i ka7e 2e. tu& tene •km– pI¾mma&9i n9i ka7tae?!” Aa rite be;man mU&zva; gyae Ane ALlahANyayi laekaene magR n9i de`a6tae.”•surh bkrh, ʊÊÍЖ shia974.fr

19 p2i peg&br ;b/ahime •A„– nm£dne khyu&Š “ALlahj te 2e je «vn Ane m<Tyu Aape 2e.” shia974.fr

20 nm£de khyu&Š “hu& p8 Aevu& tae kri =ku& 2u&. hu& maetani s§ pamela be kediAaene baelavine tema&na Aekne mafi Aapi dw Ane bi§ne fa&si d; dw& tae Ae rite me& Aekne «vn Ane bi§ne maet Aapi di0u&.” shia974.fr

21 peg&br ;b/ahim •A„– jvab AaPyaeŠ “na, tu& Tyarej sacae g8ay Jyare kae; mri gAelane «vtae kre. gme tem, marae prvrIdgar tae sUrjne pUvRma&9i wdy Aape 2e. tu& Agr taktvan haey tae Aene pI¾amma&9i ka7i btav.” shia974.fr

22 nm£d Aa dlilnae kae; jvab na Aapi =kyae. te Avak\ 9; gyae. 2ta& teh50mR pr kaym rhyae Ane peg&br ;b/ahim na 0mRne te8e Svikar na kyaeR. shia974.fr

23 nm£d §8i gyae htae ke te ;b/ahim •A„– ne haIn nhi& kri =ke kem ke Ae ALlahna rx8ma& hta. te9i te8e Aemne hukm kyaeR ke tena raJyma&9i bhar nikXi §y Ane te8e b0a laekae pr Aevi pab&di mUki di0i ke kae; p8 0mRpIrvtRn krine ;b/ahimna mzhbma& da`l n 9ay. shia974.fr

24 Aa rite :b/ahim •A„– paetana ku4u&bijnae Ane 0e4aAaene l;ne paetanu& vtn2ae6ine Ihjrt kri gya. Ae paetani sa9e paetani pTni sarane Ane paetanaIptra; - a; lUt •A„– ne l;ne... shia974.fr

25 ...peleS4a;n trf p/ya8 kri gya. shia974.fr


Download ppt "Tari` •:Ithas– klas Î pa5 ÉÎ Réalisé par Rosemine ALI Version anglaise approuvée par Moulianima Zehra Somji shia974.fr."

Similar presentations


Ads by Google