Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на роки “ШКОЛА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ”

Similar presentations


Presentation on theme: "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на роки “ШКОЛА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ”"— Presentation transcript:

1 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на 2012-2015 роки “ШКОЛА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ”
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на роки “ШКОЛА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ” Супоївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ(ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області

2 Обов’язок перед Батьківщиною – святиня людини
Обов’язок перед Батьківщиною – святиня людини. Від нас, батьків та матерів, від вихователів залежить, щоб кожний юний громадянин дорожив цією святинею, як дорожить чесна людина своїм добрим ім’ям, гідністю своєї сім’ї. Громадянські думки, почуття, переживання, громадянський обов’язок, громадянська відповідальність – це основа людської гідності В.Сухомлинський

3 Програма розроблена з метою встановлення пріоритетів (стратегічних цілей), принципів, завдань і механізмів розвитку

4 Структура програми розвитку
Обґрунтування необхідності створення програми. Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладу. Аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги. Місія, цілі та завдання навчального закладу. Концепція майбутнього стану НВК. Шляхи реалізації комплексно-цільових підпрограм. Етапи реалізації програми розвитку навчального закладу. Можливий ризик пов’язаний з реалізацією програми розвитку.

5 Очікувані результати реалізації програми
Очікувані результати реалізації програми Для адміністрації: активізація діяльності всіх підрозділів НВК; підвищення ефективності управління; збереження іміджу школи; використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів. Для вчителів: покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій; підвищення рівня професійної компетентності педагогів; створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності .

6 Очікувані результати реалізації програми
Очікувані результати реалізації програми Для учнів: підвищення рівня навчальних досягнень учнів; формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності; формування правової та громадської свідомості; створення комфортних психолого-педагогічних умов; підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.

7 Очікувані результати реалізації програми
Очікувані результати реалізації програми Для батьків: створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми; встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і навчального закладу; створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів; збереження та зміцнення здоров'я дітей; виховання громадянина здатного до суспільного життя. Для представників громадськості: підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у школі; участь у вирішенні проблем навчання та виховання; створення позитивного іміджу школи в соціумі села, підвищення її конкурентоздатності.

8 Місія школи полягає у: забезпеченні якісної освіти як найважливішої умови успішної соціалізації дитини в сучасному суспільстві; формуванні свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір; створенні умов сприятливих для доброзичливого ставлення до школи, однолітків, учителів, держави; підтриманні сприятливої ​​атмосфери співробітництва серед працівників школи, батьків та громадськості. 8

9 Стратегічна мета НВК забезпечити позитивну динаміку розвитку школи як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина - патріота здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави.

10 Головні завдання забезпечення якості освіти;
модернізація ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу; створення умов навчання для дітей ; розширення єдиного інформаційного простору; формуванні в учнів громадської свідомості; виховання свідомого громадянина України, патріота; виховання особистості з демократичним світоглядом; вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я; формування професійно компетентної особистості; формування іміджу школи; гуманізація міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками.

11 Концепція майбутнього стану НВК
Організація життя учнівського колективу здійснюється за формулою трьох «люблю».

12 Концепція майбутнього стану школи
І формула «Я люблю себе, свою школу, свою державу»: бережу себе від травм, дбаю про своє здоров’я; розвиваю в собі найкращі якості, займаюся самовихованням; оволодіваю вміннями та навичками самообслуговування, змістовного відпочинку; дбаю про безпеку, чистоту та благоустрій своєї школи, міста, України; пізнаю світ, бережу довкілля, усвідомлюю себе частиною природи, Всесвіту; ціную честь своєї школи, міста, Батьківщини; вчуся спілкуватися з людьми та розуміти їх.

13 Концепція майбутнього стану школи
ІІ формула «Я вмію і люблю навчатися»: прагну оволодіти основами наук, займаюся самоосвітою; вивчаю історію свого роду; вивчаю життя та діяльність видатних людей України, героїчне минуле свого народу; використовую можливість участі в інтелектуальних та творчих змаганнях, конкурсах; використовую в освітньому процесі сучасні технології.

14 Концепція майбутнього стану школи
ІІІ формула «Я обираю свій життєвий шлях і хочу навчатися далі»: об’єктивно оцінюю свої можливості, прагну до самореалізації; вчуся активній взаємодії з іншими, толерантності, вмінню вести діалог; готуюсь обрати свою майбутню професію, бути активним громадянином, приносити користь своїй державі; усвідомлюю своє місце в соціумі, бачу себе як особистість.

15 Комплексно-цільові підпрограми
навчально-виховний процес; науково-методичне забезпечення НВП; творчі здібності; управління навчальним закладом; кадрове забезпечення; інформаційно-освітнє середовище; виховна система; я  громадянин – патріот Батьківщини; здорова особистість; імідж школи; матеріально-технічна база школи.

16 навчально-виховний процес
Пріоритети:  забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;  запровадження сучасних форм і методів навчання;  формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню.  навчально-виховний процес

17 науокве - методичне забезпечення НВП
Пріоритети:  ефективність науково-методичної роботи;  самоосвіта – індивідуальна робота кожного вчителя; участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.   науокве - методичне забезпечення НВП

18 Творчі здібності учнів
Пріоритети:  створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих  дітей; залучення учнів до роботи в наукових секціях Малої академії наук,  до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості. Творчі здібності учнів

19 Управління навчальним закладом
Пріоритети:  управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, мотивація і контроль діяльності; забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів; залучення громадськості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Управління навчальним закладом

20 Пріоритети: Кадрове забезпечення
обґрунтоване прогнозування потреби в педпрацівниках; стабілізація кадрового складу НВК; підвищення професійного рівня педпрацівників; поліпшення морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.   Кадрове забезпечення

21 інформаційно-освітнє середовище
Пріоритети: впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього закладу;  комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи закладу. інформаційно-освітнє середовище

22 Пріоритети: Виховна робота
Пріоритети:  створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості;  стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей.       Виховна робота

23 Я - громадянин - патріот Батьківщини
Пріоритети: впровадження в навчально-виховний процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки; створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня; організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю Я - громадянин - патріот Батьківщини

24 Пріорітети: Здорова особистість
виховання у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я; формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя. Здорова особистість

25 Пріорітети: Імідж школи
налагодження особистих взаємин із батьками, створення позитивних емоційних зв’язків (для задоволення потреб батьків у відчутті своєї значущості); формування спланованого образу школи на основі наявних ресурсів. Імідж школи

26 Матеріально-технічна база
Пріоритети:  здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази школи.   Матеріально-технічна база

27 Розглянемо підпрограму “Я – громадянин – патріот Батьківщини”

28 Мета виховувати в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності; формувати активну громадянську позицію вихованців д/с ,учнів та підготувати їх до розв’язання сучасних проблем; утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті; підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх.

29 Завдання надати учням знання про особливості становлення демократії в Україні, політичну систему і владу на усіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи країни; формувати політичну та правову культуру учнів, виховувати повагу до символіки і Конституції України, державної мови; затверджувати ідеї гуманістичної моралі та формувати повагу учнів до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; виховувати уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, усвідомлювати свої обов’язки; навчити учнів визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, захищати та підтримувати закони про права людини. вивчати історію Яготинщини, шанувати людей праці, з любов’ю та повагою ставитись до батьків, оберігати природу, турбуватись про неї, збагачувати її.

30 Приіорітети впровадження в навчально-виховний процес системи заходів спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки; створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості учня; організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю

31 Шляхи реалізації 1 Продовжити роботу пошукової групи «Пошук».
№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні 1 Продовжити роботу пошукової групи «Пошук». Підготовка наочного матеріалу військово-патріотичного характеру (куточок пам’яті Литвиненко Т.М. 2 Продовжити вивчення військової історії рідного краю. Збереження вікових духовних цінностей Вчитель історії,гурток 3 Співпраця з ветеранами ,жителями села Збір матеріалів для шкільного куточку

32 Шляхи реалізації 4 Проведення: - уроків Мужності;
№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні 4 Проведення: - уроків Мужності; - літературних конкурсів; - зустрічей Пам’яті та жалоби; - екскурсій до пам’ятних місць Київщини; Розвиток творчих здібностей учнів Виховання учнів в дусі національної самосвідомості, любові до Батьківщини. Виявлення доброти, милосердя, людяності, співчуття к людської долі Адміністрація класні керівники 5 Показ театральних постанов, поздоровлення ветеранів, інтернаціоналістів Класні керівники 6 Співпраця з художнім та краєзнавчим музеями Формування в учнів життєвих цінностей: до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, до праці, до мистецтва Адміністрація

33 Шляхи реалізації 7 Створення куточку «Пошук».
№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні 7 Створення куточку «Пошук». проведення тематичних екскурсії для учнів, батьків, працівників школи, громадськості Тавенко Н.К. 8 Випуск шкільної газети «Пам’ять» та співпраця зі ЗМІ Підвищення іміджу школи 9 Приймати участь у шкільних, районних, обласних олімпіадах, МАН, турнірах, конкурсах, присвячених ВВв, воїнам - інтернаціоналістам Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнському творчому конкурсі «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!», Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». Виховання учнів в дусі національної самосвідомості, любові до Батьківщини, рідної мови. Створення методичних папок з військово-патріотичного та правового виховання Вчителі - предметники

34 Шляхи реалізації № з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні 10 Вивчення педагогами та учнями нормативно-правових документів про права та обов’язки громадян (Декларація про права людини, конвенції про права дитини) Підвищення правової культури серед вчителів, батьків та учнів Адміністрація 11 Оформлення стендів та куточку з правового виховання Новікова О.В. 12 Проведення: Семінарів для вчителів з правової тематики; батьківських зборів; класних годин; позакласних заходів; Адміністрація класні керівники 13 Проведення зустрічей з представниками кримінальної міліції, службою по ділах неповнолітніх, лікарем – наркологом. Попередження правопорушень і злочинів серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, впливу алкоголю, тютюнопаління та наркоманії

35 Можливий ризик, пов’язаний з реалізацією програми розвитку
Можливий ризик, пов’язаний з реалізацією програми розвитку недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків програми розвитку; зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків програми розвитку; втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів; недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку школи.

36 Шляхи розв’язання: внесення змін та доповнень до програми розвитку;
розробка та реалізація цільових програм; додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування; підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи у формі звіту директора перед громадськістю та колективом

37 “ Вдихнути в юну істоту душу громадянина – значить, передати не тільки радість, захоплення, гордість за все те, що становить собою наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу і незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої улюбленої Вітчизни ” В. Сухомлинський


Download ppt "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на роки “ШКОЛА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ”"

Similar presentations


Ads by Google