Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fig. 4-1, p. 107. Fig. 4-2, p. 109 Fig. 4-3, p. 110.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fig. 4-1, p. 107. Fig. 4-2, p. 109 Fig. 4-3, p. 110."— Presentation transcript:

1 Fig. 4-1, p. 107

2 Fig. 4-2, p. 109

3 Fig. 4-3, p. 110

4 Fig. 4-4, p. 110

5 Fig. 4-5, p. 111

6 Fig. 4-6, p. 111

7 Fig. 4-7, p. 114

8 Fig. 4-7a, p. 114

9 Fig. 4-7b, p. 114

10 Fig. 4-8, p. 115

11 Fig. 4-9, p. 116

12 Fig. 4-9a, p. 116

13 Fig. 4-9b, p. 116

14

15 Fig. 4-10, p. 120

16 Fig. 4-11, p. 121

17 Fig. 4-12, p. 123

18 Fig. 4-13, p. 125

19 Fig. 4-14, p. 126

20 Fig. 4-15, p. 127

21 Fig. 4-16, p. 127

22 Fig. 4-17a, p. 127

23 Fig. 4-17b, p. 127

24 Fig. 4-18, p. 128

25 Fig. 4-19, p. 129

26 Fig. 4-20, p. 129

27 Table 4-1, p. 130

28 Fig. 4-21, p. 131

29 Fig. 4-22, p. 132

30 Fig. 4-23, p. 133

31 Fig. 4-24, p. 134

32 Fig. 4-25, p. 138

33 Fig. 4-26, p. 140

34 Fig. 4-27, p. 141

35 Fig. 4-28, p. 142

36 Fig. P4-4, p. 146

37 Fig. P4-5, p. 146

38 Fig. P4-10a, p. 147

39 Fig. P4-10b, p. 147

40 Table 4-2, p. 147

41 Fig. P4-32, p. 149

42 Fig. P4-32a, p. 149

43 Fig. P4-32b, p. 149


Download ppt "Fig. 4-1, p. 107. Fig. 4-2, p. 109 Fig. 4-3, p. 110."

Similar presentations


Ads by Google