Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Slide 1Fig. 18.1, p.545. Slide 2Fig. 18.1e, p.545.

Similar presentations


Presentation on theme: "Slide 1Fig. 18.1, p.545. Slide 2Fig. 18.1e, p.545."— Presentation transcript:

1 Slide 1Fig. 18.1, p.545

2 Slide 2Fig. 18.1e, p.545

3 Slide 3Fig. 18.2, p.546

4 Slide 4Fig. 18.2f, p.546

5 Slide 5Fig. 18.3, p.546

6 Slide 6Fig. 18.4, p.547

7 Slide 7Fig. 18.4a, p.547

8 Slide 8Fig. 18.4b, p.547

9 Slide 9Fig. 18.4c, p.547

10 Slide 10Fig. 18.5, p.548

11 Slide 11Fig. 18.6, p.549

12 Slide 12Fig. 18.7, p.550

13 Slide 13Fig. 18.9, p.551

14 Slide 14Fig. 18.9a, p.551

15 Slide 15Fig. 18.9b, p.551

16 Slide 16Fig. 18.9c, p.551

17 Slide 17Fig. 18.10, p.553

18 Slide 18Fig. 18.10a, p.553

19 Slide 19Fig. 18.10b, p.553

20 Slide 20Fig. 18.10c, p.553

21 Slide 21Fig. 18.10d, p.553

22 Slide 22Fig. 18.11, p.553

23 Slide 23Fig. 18.12, p.556

24 Slide 24Fig. 18.13, p.557

25 Slide 25Fig. 18.13a, p.557

26 Slide 26Fig. 18.13b, p.557

27 Slide 27Fig. 18.14, p.558

28 Slide 28Fig. 18.15, p.558

29 Slide 29Fig. 18.16, p.558

30 Slide 30Fig. 18.17, p.559

31 Slide 31Fig. 18.18, p.560

32 Slide 32Fig. 18.18a, p.560

33 Slide 33Fig. 18.18b, p.560

34 Slide 34Fig. 18.19, p.562

35 Slide 35Fig. 18.19a, p.562

36 Slide 36Fig. 18.19b, p.562

37 Slide 37Fig. 18.20a, p.563

38 Slide 38Fig. 18.20b, p.563

39 Slide 39Fig. 18.21, p.563

40 Slide 40Fig. 18.22, p.565

41 Slide 41Fig. 18.23, p.566

42 Slide 42Fig. 18.23a, p.566

43 Slide 43Fig. 18.23b, p.566

44 Slide 44Fig. 18.23c, p.566

45 Slide 45Fig. 18.24, p.567

46 Slide 46Fig. 18.24a, p.567

47 Slide 47Fig. 18.24b, p.567

48 Slide 48Fig. 18.24c, p.567

49 Slide 49Fig. 18.25, p.568

50 Slide 50Fig. 18.25a, p.568

51 Slide 51Fig. 18.25b, p.568

52 Slide 52Fig. 18.25c, p.568

53 Slide 53Fig. P18.2, p.570

54 Slide 54Fig. P18.9, p.571

55 Slide 55Fig. P18.12, p.571

56 Slide 56Fig. P18.21, p.572

57 Slide 57Fig. P18.29, p.573

58 Slide 58Fig. P18.33, p.573

59 Slide 59Fig. P18.42, p.574

60 Slide 60Fig. P18.64, p.576

61 Slide 61Fig. P18.69, p.576

62 Slide 62Fig. QQA18.1, p.577

63 Slide 63Fig. QQA18.6, p.577


Download ppt "Slide 1Fig. 18.1, p.545. Slide 2Fig. 18.1e, p.545."

Similar presentations


Ads by Google