Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Slide 1Fig. 2.1a, p.25. Slide 2Fig. 2.1b, p.25 Slide 3Table 2.1, p.25.

Similar presentations


Presentation on theme: "Slide 1Fig. 2.1a, p.25. Slide 2Fig. 2.1b, p.25 Slide 3Table 2.1, p.25."— Presentation transcript:

1 Slide 1Fig. 2.1a, p.25

2 Slide 2Fig. 2.1b, p.25

3 Slide 3Table 2.1, p.25

4 Slide 4Fig. 2.3a, p.29

5 Slide 5Fig. 2.3b, p.29

6 Slide 6Fig. 2.4, p.30

7 Slide 7Fig. 2.5, p.31

8 Slide 8Fig. 2.5a, p.31

9 Slide 9Fig. 2.5b, p.31

10 Slide 10Fig. 2.6, p.32

11 Slide 11Fig. 2.6a, p.32

12 Slide 12Fig. 2.6b, p.32

13 Slide 13Fig. 2.7, p.33

14 Slide 14Fig. 2.8, p.34

15 Slide 15Fig. 2.9, p.35

16 Slide 16Fig. 2.10, p.36

17 Slide 17Fig. 2.10a, p.36

18 Slide 18Fig. 2.10b, p.36

19 Slide 19Fig. 2.10c, p.36

20 Slide 20Fig. 2.11, p.37

21 Slide 21Fig. 2.11a, p.37

22 Slide 22Fig. 2.11b, p.37

23 Slide 23Fig. 2.11c, p.37

24 Slide 24Fig. 2.11d, p.37

25 Slide 25Fig. 2.11e, p.37

26 Slide 26Fig. 2.11f, p.37

27 Slide 27Fig. 2.Table 2, p.38

28 Slide 28Fig. 2.12, p.39

29 Slide 29Fig. 2.13a, p.42

30 Slide 30Fig. 2.13b, p.43

31 Slide 31Fig. 2.14, p.43

32 Slide 32Fig. 2.15, p.44

33 Slide 33Fig. 2.16, p.45

34 Slide 34Fig. 2.17, p.46

35 Slide 35Fig. P2.3, p.50

36 Slide 36Fig. P2.7, p.50

37 Slide 37Fig. P2.12, p.50

38 Slide 38Fig. P2.14, p.51

39 Slide 39Fig. P2.17, p.51

40 Slide 40Fig. P2.24, p.51

41 Slide 41Fig. P2.31, p.52

42 Slide 42Fig. P2.35, p.52

43 Slide 43Fig. P2.44, p.53

44 Slide 44Fig. P2.54, p.54

45 Slide 45Fig. P2.59a, p.55

46 Slide 46Fig. P2.59b, p.55

47 Slide 47Fig. P2.71, p.56

48 Slide 48Table P2.74, p.56

49 Slide 49Fig. P2.75, p.56

50 Slide 50Fig. QQ2.3, p.57


Download ppt "Slide 1Fig. 2.1a, p.25. Slide 2Fig. 2.1b, p.25 Slide 3Table 2.1, p.25."

Similar presentations


Ads by Google