Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Slide 1Fig. 19.1, p. 582. Slide 2Fig. 19.2, p. 583.

Similar presentations


Presentation on theme: "Slide 1Fig. 19.1, p. 582. Slide 2Fig. 19.2, p. 583."— Presentation transcript:

1 Slide 1Fig. 19.1, p. 582

2 Slide 2Fig. 19.2, p. 583

3 Slide 3Fig. 19.3, p. 584

4 Slide 4Fig. 19.4, p. 584

5 Slide 5Fig. 19.5, p. 584

6 Slide 6Fig. 19.6, p. 585

7 Slide 7Fig. 19.7, p. 587

8 Slide 8Fig. 19.8, p. 587

9 Slide 9Table 19.1, p. 588

10 Slide 10Fig. 19.9, p. 589

11 Slide 11Fig. 19.10, p. 590

12 Slide 12Fig. 19.11, p. 591

13 Slide 13Fig. 19.12, p. 592

14 Slide 14Fig. Q19.13, p. 595

15 Slide 15Fig. Q19.18, p. 595

16 Slide 16Fig. P19.12, p. 597

17 Slide 17Fig. P19.14, p. 597

18 Slide 18Fig. P19.34, p. 599

19 Slide 19Fig. P19.47, p. 599

20 Slide 20Fig. P19.50, p. 600

21 Slide 21Fig. P19.53, p. 600

22 Slide 22Fig. P19.54, p. 601

23 Slide 23Fig. P19.54a, p. 601

24 Slide 24Fig. P19.54b, p. 601

25 Slide 25Fig. P19.55, p. 601

26 Slide 26Fig. P19.61, p. 601

27 Slide 27Fig. P19.68, p. 602


Download ppt "Slide 1Fig. 19.1, p. 582. Slide 2Fig. 19.2, p. 583."

Similar presentations


Ads by Google