Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY.

Similar presentations


Presentation on theme: "O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY."— Presentation transcript:

1 O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY

2 L ECH K ACZY Ń SKI P REZYDENT R ZECZYPOSPOLITEJ P OLSKIEJ

3 M ARIA K ACZY Ń SKA

4 R YSZARD K ACZOROWSKI

5 K RZYSZTOF P UTRA

6 J ERZY S ZMAJDZI Ń SKI

7 K RYSTYNA B OCHENEK

8 L ESZEK D EPTU Ł A

9 G RZEGORZ D OLNIAK

10 G RA Ż YNA G Ę SICKA

11 P RZEMYS Ł AW G OSIEWSKI

12 I ZABELA J ARUGA -N OWACKA

13 S EBASTIAN K ARPINIUK

14 A LEKSANDRA N ATALLI - Ś WIAT H ONOROWY O BYWATEL O BORNIK Ś L Ą SKICH

15 M ACIEJ P Ł A Ż Y Ń SKI

16 A RKADIUSZ R YBICKI

17 J OLANTA S ZYMANEK -D ERESZ

18 W IES Ł AW W ODA

19 E DWARD W OJTAS

20 Z BIGNIEW W ASSERMAN

21 J ANINA F ETLI Ń SKA

22 S TANIS Ł AW Z AJ Ą C

23 W Ł ADYS Ł AW S TASIAK

24 P AWE Ł W YPYCH

25 M ARIUSZ H ANDZLIK

26 J ANUSZ K OCHANOWSKI

27 S Ł AWOMIR S KRZYPEK

28 A LEKSANDER S ZCZYG Ł O

29 S TANIS Ł AW K OMOROWSKI

30 A NDRZEJ K REMER

31 T OMASZ M ERTA

32 A NDRZEJ P RZEWO Ź NIK

33 S TANIS Ł AW M IKKE

34 J ANUSZ K URTYKA

35 J ANUSZ K RUPSKI

36 M ARIUSZ K AZANA

37 G EN. F RANCISZEK G Ą GOR

38 G EN. B RONIS Ł AW K WIATKOWSKI

39 G EN. P IL. A NDRZEJ B Ł ASIK

40 G EN. D YW. T ADEUSZ B UK

41 G EN. D YW. W Ł ODZIMIERZ P OTASI Ń SKI

42 W ICEADM. A NDRZEJ K ARWETA

43 G EN. K AZIMIERZ G ILARSKI

44 G EN. S TANIS Ł AW N A ŁĘ CZ - K OMORNICKI

45 P Ł K. Z BIGNIEW D Ę BSKI

46 K S. B P. G EN. T ADEUSZ P Ł OSKI

47 A BP. G EN. M IRON C HODAKOWSKI

48 K S. P Ł K. A DAM P ILCH

49 K S. P Ł K. J AN O SI Ń SKI

50 K S. R OMAN I NDRZEJCZAK

51 B ARBARA M AMI Ń SKA

52 I ZABELA T OMASZEWSKA

53 K ATARZYNA D ORACZY Ń SKA

54 D ARIUSZ J ANKOWSKI

55 W OJCIECH L UBI Ń SKI

56 PP Ł K. J AROS Ł AW F LORCZAK

57 KPT. D ARIUSZ M ICHA Ł OWSKI

58 POR. P AWE Ł J ANECZEK

59 PPOR. P IOTR N OSEK

60 ST. CHOR. A RTUR F RANCUZ

61 CHOR. J ACEK S URÓWKA

62 CHOR. P AWE Ł K RAJEWSKI

63 CHOR. M AREK U LERYK

64 M Ł. CHOR. A GNIESZKA P OGRÓDKA - W Ę C Ł AWEK

65 C ZES Ł AW C YWI Ń SKI

66 E DWARD D UCHNOWSKI

67 KS. B RONIS Ł AW G OSTOMSKI

68 KS. J ÓZEF J ONIEC

69 KS. Z DZIS Ł AW K RÓL

70 KS. A NDRZEJ K WA Ś NIK

71 S TEFAN M ELAK

72 A NDRZEJ S ARIUSZ – S K Ą PSKI

73 KS. R YSZARD R UMIANEK

74 A NNA W ALENTYNOWICZ

75 P IOTR N UROWSKI

76 J OANNA A GACKA – I NDECKA

77 T ADEUSZ L UTOBORSKI

78 A LEKSANDER F EDOROWICZ

79 B O Ż ENA M AMONTOWICZ – Ł OJEK

80 B RONIS Ł AWA O RAWIEC – L OFFLER

81 K ATARZYNA P ISKORSKA

82 W OJCIECH S EWERYN

83 L ESZEK S OLSKI

84 T ERESA W ALEWSKA – P RZYJA Ł KOWSKA

85 G ABRIELA Z YCH

86 E WA B Ą KOWSKA

87 A NNA M ARIA B OROWSKA

88 B ARTOSZ B OROWSKI

89 J ANINA N ATUSIEWICZ -M IRER

90 J ANUSZ Z AKRZE Ń SKI

91 MJR. PIL. R OBERT G RZYWNA

92 KPT. PIL. A RKADIUSZ P ROTASIUK

93 POR. A RTUR Z I Ę TEK

94 CHOR. A NDRZEJ M ICHALAK

95 N ATALIA J ANUSZKO

96 J USTYNA M ONIUSZKO

97 B ARBARA M ACIEJCZYK


Download ppt "O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY."

Similar presentations


Ads by Google