Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY.

Similar presentations


Presentation on theme: "O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY."— Presentation transcript:

1 O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY

2 L ECH K ACZY Ń SKI 1949-2010 P REZYDENT R ZECZYPOSPOLITEJ P OLSKIEJ

3 M ARIA K ACZY Ń SKA 1943-2010

4 R YSZARD K ACZOROWSKI 1919-2010

5 K RZYSZTOF P UTRA 1957-2010

6 J ERZY S ZMAJDZI Ń SKI 1952-2010

7 K RYSTYNA B OCHENEK 1953-2010

8 L ESZEK D EPTU Ł A 1953-2010

9 G RZEGORZ D OLNIAK 1960-2010

10 G RA Ż YNA G Ę SICKA 1951-2010

11 P RZEMYS Ł AW G OSIEWSKI 1964-2010

12 I ZABELA J ARUGA -N OWACKA 1950-2010

13 S EBASTIAN K ARPINIUK 1972-2010

14 A LEKSANDRA N ATALLI - Ś WIAT 1959-2010 H ONOROWY O BYWATEL O BORNIK Ś L Ą SKICH

15 M ACIEJ P Ł A Ż Y Ń SKI 1958-2010

16 A RKADIUSZ R YBICKI 1953-2010

17 J OLANTA S ZYMANEK -D ERESZ 1954-2010

18 W IES Ł AW W ODA 1946-2010

19 E DWARD W OJTAS 1955-2010

20 Z BIGNIEW W ASSERMAN 1949-2010

21 J ANINA F ETLI Ń SKA 1952-2010

22 S TANIS Ł AW Z AJ Ą C 1949-2010

23 W Ł ADYS Ł AW S TASIAK 1966-2010

24 P AWE Ł W YPYCH 1968-2010

25 M ARIUSZ H ANDZLIK 1965-2010

26 J ANUSZ K OCHANOWSKI 1940-2010

27 S Ł AWOMIR S KRZYPEK 1963-2010

28 A LEKSANDER S ZCZYG Ł O 1963-2010

29 S TANIS Ł AW K OMOROWSKI 1953-2010

30 A NDRZEJ K REMER 1961-2010

31 T OMASZ M ERTA 1965-2010

32 A NDRZEJ P RZEWO Ź NIK 1963-2010

33 S TANIS Ł AW M IKKE 1947-2010

34 J ANUSZ K URTYKA 1960 -2010

35 J ANUSZ K RUPSKI 1951 -2010

36 M ARIUSZ K AZANA 1960 -2010

37 G EN. F RANCISZEK G Ą GOR 1951 -2010

38 G EN. B RONIS Ł AW K WIATKOWSKI 1950 -2010

39 G EN. P IL. A NDRZEJ B Ł ASIK 1962 -2010

40 G EN. D YW. T ADEUSZ B UK 1960 -2010

41 G EN. D YW. W Ł ODZIMIERZ P OTASI Ń SKI 1956 -2010

42 W ICEADM. A NDRZEJ K ARWETA 1958 -2010

43 G EN. K AZIMIERZ G ILARSKI 1955 -2010

44 G EN. S TANIS Ł AW N A ŁĘ CZ - K OMORNICKI 1924 -2010

45 P Ł K. Z BIGNIEW D Ę BSKI 1922 -2010

46 K S. B P. G EN. T ADEUSZ P Ł OSKI 1956 -2010

47 A BP. G EN. M IRON C HODAKOWSKI 1957 -2010

48 K S. P Ł K. A DAM P ILCH 1965 -2010

49 K S. P Ł K. J AN O SI Ń SKI 1975 -2010

50 K S. R OMAN I NDRZEJCZAK 1931-2010

51 B ARBARA M AMI Ń SKA 1957-2010

52 I ZABELA T OMASZEWSKA 1955-2010

53 K ATARZYNA D ORACZY Ń SKA 1978-2010

54 D ARIUSZ J ANKOWSKI 1955-2010

55 W OJCIECH L UBI Ń SKI 1969-2010

56 PP Ł K. J AROS Ł AW F LORCZAK 1969-2010

57 KPT. D ARIUSZ M ICHA Ł OWSKI 1975-2010

58 POR. P AWE Ł J ANECZEK 1973-2010

59 PPOR. P IOTR N OSEK 1975-2010

60 ST. CHOR. A RTUR F RANCUZ 1971-2010

61 CHOR. J ACEK S URÓWKA 1974-2010

62 CHOR. P AWE Ł K RAJEWSKI 1975-2010

63 CHOR. M AREK U LERYK 1975-2010

64 M Ł. CHOR. A GNIESZKA P OGRÓDKA - W Ę C Ł AWEK 1975-2010

65 C ZES Ł AW C YWI Ń SKI 1926-2010

66 E DWARD D UCHNOWSKI 1930-2010

67 KS. B RONIS Ł AW G OSTOMSKI 1931-2010

68 KS. J ÓZEF J ONIEC 1 959-2010

69 KS. Z DZIS Ł AW K RÓL 1 935-2010

70 KS. A NDRZEJ K WA Ś NIK 1 956-2010

71 S TEFAN M ELAK 1 946-2010

72 A NDRZEJ S ARIUSZ – S K Ą PSKI 1 937-2010

73 KS. R YSZARD R UMIANEK 1 947-2010

74 A NNA W ALENTYNOWICZ 1 929-2010

75 P IOTR N UROWSKI 1 945-2010

76 J OANNA A GACKA – I NDECKA 1 964-2010

77 T ADEUSZ L UTOBORSKI 1 926-2010

78 A LEKSANDER F EDOROWICZ 1 969-2010

79 B O Ż ENA M AMONTOWICZ – Ł OJEK 1 937-2010

80 B RONIS Ł AWA O RAWIEC – L OFFLER 1929-2010

81 K ATARZYNA P ISKORSKA 1937-2010

82 W OJCIECH S EWERYN 1939-2010

83 L ESZEK S OLSKI 1935-2010

84 T ERESA W ALEWSKA – P RZYJA Ł KOWSKA 1935-2010

85 G ABRIELA Z YCH 1941-2010

86 E WA B Ą KOWSKA 1962-2010

87 A NNA M ARIA B OROWSKA 1928-2010

88 B ARTOSZ B OROWSKI 1978-2010

89 J ANINA N ATUSIEWICZ -M IRER

90 J ANUSZ Z AKRZE Ń SKI 1936-2010

91 MJR. PIL. R OBERT G RZYWNA 1974-2010

92 KPT. PIL. A RKADIUSZ P ROTASIUK 1974-2010

93 POR. A RTUR Z I Ę TEK 1978-2010

94 CHOR. A NDRZEJ M ICHALAK 1973-2010

95 N ATALIA J ANUSZKO 1987-2010

96 J USTYNA M ONIUSZKO 1985-2010

97 B ARBARA M ACIEJCZYK 1981-2010


Download ppt "O DDAJEMY N AJWY Ż SZ Ą C ZE ŚĆ O FIAROM K ATASTROFY P REZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD S MOLE Ń SKIEM ! M IESZKA Ń CY G MINY."

Similar presentations


Ads by Google