برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد"> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد">

Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

به نام خدا برنامه سازی سمت سرور (php)

Similar presentations


Presentation on theme: "به نام خدا برنامه سازی سمت سرور (php)"— Presentation transcript:

1 به نام خدا برنامه سازی سمت سرور (php)
جوانمرد Website: ejavanmard.blogfa.com اسلاید پنجم دستورهای شرطی، تابع، آرایه

2 if...else...elseif دستور شرط فقط با یک if:
تابع date() برای نمایش تاریخ بکار میرود. <?php $t=date("H"); if ($t<"20") { echo "Have a good day!"; } ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

3 if...else...elseif دستور شرط if به همراه else: <?php $t=date("H");
if ($t<"20") { echo "Have a good day!"; } else echo "Have a good night!"; ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

4 if...else...elseif دستور شرط های مختلف با if به همراه else: <?php
$t=date("H"); if ($t<"10") { echo "Have a good morning!"; } elseif ($t<"20") echo "Have a good day!"; else echo "Have a good night!"; ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

5 دستورswitch <?php $favcolor="red"; switch ($favcolor) { case "red":
echo "Your favorite color is red!"; break; case "blue": echo "Your favorite color is blue!"; case "green": echo "Your favorite color is green!"; default: echo "Your favorite color is neither red, blue, or green!"; } ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

6 دستور حلقهwhile  در این دستور ابتدا شرط بررسی میشود سپس دستورات درون حلقه اجرا میشوند. <?php $x=1; while($x<=5) { echo "The number is: $x <br>"; $x++; } ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

7 دستور حلقهdo...while  در این دستور ابتدا دستورات درون حلقه اجرا میشوند سپس شرط بررسی میشود. <?php $x=1; do { echo "The number is: $x <br>"; $x++; } while ($x<=5) ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

8 دستور حلقه for <?php for ($x=0; $x<=10; $x++) {
echo "The number is: $x <br>"; } ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

9 دستور حلقه foreach <?php
$colors = array("red","green","blue","yellow"); foreach ($colors as $value) { echo "$value <br>"; } ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

10 توابع (Function) php هزاران تابع تعریف شده درون خود دارد. علاوه بر آن کاربر هم باید بتواند تابع تعریف نماید. تعریف یک تابع و فراخوانی آن بشکل زیر است: <?php function writeMsg() { echo "Hello world!"; } writeMsg(); // فراخوانی تابع ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

11 پارامتر ( آرگومان) های ارسالی به تابع
میتوان به تابع پارامتر هایی را نیز ارسال کرد. بنابر این در هنگام تعریف تابع باید آن را طوری بنویسیم که بتواند پارامتر رسیده را دریافت و استفاده نماید. <?php function familyName($fname) { echo "$fname Refsnes.<br>"; } familyName("Jani"); familyName("Hege"); familyName("Stale"); familyName("Kai Jim"); familyName("Borge"); ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

12 مثال تابعی با 2 پارامتر <?php function familyName($fname,$year) {
echo "$fname motevallede sale $year <br>"; } familyName("ahmad","1375"); familyName("naser","1358"); familyName("mahmood","1363"); ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

13 مقدار پیشفرض برای پارامتر تابع
<?php function setHeight($minheight=50) { echo "The height is : $minheight <br>"; } setHeight(350); setHeight(); // will use the default value of 50 setHeight(135); setHeight(80); ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

14 مقدار برگشتی تابع <?php function sum($x,$y) { $z=$x+$y; return $z;
} echo " = " . sum(5,10) . "<br>"; echo " = " . sum(7,13) . "<br>"; echo "2 + 4 = " . sum(2,4); ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

15 تعریف آرایه تعریف آرایه و استفاده از مقادیر آن: <?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . "."; ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

16 تابع count() برای دریافت تعداد عناصر آرایه
<?php $cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); echo count($cars); ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

17 تمرین: یک دستور for بنویسید که عناصر آرایه زیر را چاپ کند.
<?php $cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); for(??????????) { ??????????? } ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد

18 تابع sort() برای مرتب کردن عناصر آرایه
اگر بخواهیم بصورت نزولی مرتب شود باید از تابع rsort() استفاده کنیم. <?php $cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); sort($cars); ?> <?php $numbers=array(4,6,2,22,11); sort($numbers); ?> برنامه سازی سمت سرور (php) - اسلاید 5 - جوانمرد


Download ppt "به نام خدا برنامه سازی سمت سرور (php)"

Similar presentations


Ads by Google