فایل را با پسوند.php ذخیره میکنیم و روی سرور اجرا میکنیم. نتیجه :"> فایل را با پسوند.php ذخیره میکنیم و روی سرور اجرا میکنیم. نتیجه :">

Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب ) اسلايد هفتم ) جوانمرد Website: به نام خدا.

Similar presentations


Presentation on theme: "تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب ) اسلايد هفتم ) جوانمرد Website: به نام خدا."— Presentation transcript:

1 تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب ) اسلايد هفتم ) جوانمرد Email: Javanmard.ehsan@gmail.com Website: www.ejavanmard.blogfa.com به نام خدا

2 ایجاد XML با کمک ASP تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 2 ") response.Write(" ") response.Write(" Jani ") response.Write(" Tove ") response.Write(" Remember me this weekend ") response.Write(" ") %> فایل را با پسوند.asp ذخیره میکنیم و روی سرور اجرا میکنیم. نتیجه :

3 ایجاد XML با کمک PHP تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 3 "; echo " "; echo " Jani "; echo " Tove "; echo " Remember me this weekend "; echo " "; ?> فایل را با پسوند.php ذخیره میکنیم و روی سرور اجرا میکنیم. نتیجه :

4 تمرین 1: تکه کد زیر چه کاری انجام میدهد؟ تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 4

5 تمرین 2: تکه کد زیر چه کاری انجام میدهد؟ تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 5 " text=text & " Tove " text=text & " Jani " text=text & " Reminder " text=text & " Don't forget me this weekend! " text=text & " " set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xmlDoc.async=false xmlDoc.loadXML(text) xmlDoc.Save("test.xml") %>

6 یادآوری تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 6 برای به دست آوردن مقدار یک عنصر از این روش استفاده میکردیم : xmlhttp=new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open("GET","books.xml",false); xmlhttp.send(); xmlDoc=xmlhttp.responseXML; txt=xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue; در اینجا مقدار اولین عنصر title در سند books.xml بدست می آید.

7 بدست آوردن مقدار یک attribute تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 7 xmlhttp=new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open("GET","books.xml",false); xmlhttp.send(); xmlDoc=xmlhttp.responseXML; txt=xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].getAttribute("lang"); در اینجا مقدار ویژگی lang اولین عنصر title در سند books.xml بدست می آید.

8 تغییر مقدار یک عنصر تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 8 xmlhttp=new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open("GET","books.xml",false); xmlhttp.send(); xmlDoc=xmlhttp.responseXML; xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0] = nodeValue="Easy Cooking"; در اینجا مقدار اولین عنصر title در سند books.xml به مقدار جدید ”Easy Cooking” تغییر می یابد.

9 تغییر مقدار یک attribute و یا ایجاد آن ( در صورت عدم وجود ) تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 9 xmlhttp=new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open("GET","books.xml",false); xmlhttp.send(); xmlDoc=xmlhttp.responseXML; xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].setAttribute("edition","first"); در اینجا یک attribute جدید با نام edition به اولین عنصر title سند اضافه میشود که مقدار آن برابر first است.

10 متدهای مورد نیاز برای ساخت عنصر جدید تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 10 createElement(): متدی برای ایجاد عنصر جدید createTextNode() : متدی برای ایجاد نود متنی جدید appendChild(): متد اضافه کردن یک عنصر فرزند به یک عنصر( بعد از آخرین فرزند )

11 مثال: اضافه کردن عنصر و متن first در درون آن. تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 11 newel=xmlDoc.createElement("edition"); newtext=xmlDoc.createTextNode("First"); newel.appendChild(newtext); xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0].appendChild(newel);

12 حذف یک عنصر تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 12 x=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0]; x.removeChild(x.childNodes[0]); در این مثال اولین فرزند از اولین عنصر book سند xml حذف میگردد. نکته : به کمک x.childNodes.length میتوان تعداد فرزندان یک عنصر را بدست آورد.

13 کاربرد XML در زندگی واقعی تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – اسلايد 7 13 1- XML News : به منظور تبادل اخبار و دیگر اطلاعات (News Industry Text Format) Colombia Earthquake 143 Dead in Colombia Earthquake By Jared Kotler, Associated Press Writer Bogota, Colombia Monday January 25 1999 7:28 ET

14 کاربرد XML در زندگی واقعی تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب – جوانمرد – پایان اسلايد 7 14 2- XML Weather Service : به منظور تبادل اطلاعات هواشناسی http://weather.gov/images/xml_logo.gif NOAA's National Weather Service http://weather.gov New York/John F. Kennedy Intl Airport, NY KJFK 40.66 -73.78 Mon, 11 Feb 2008 06:51:00 -0500 EST A Few Clouds 11 -12 36 West 280 18.4


Download ppt "تکنیک های پیشرفته در برنامه سازی وب ) اسلايد هفتم ) جوانمرد Website: به نام خدا."

Similar presentations


Ads by Google