Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 بنام خدا زبان برنامه نویسی C (21814( Lecture 14 Structures.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 بنام خدا زبان برنامه نویسی C (21814( Lecture 14 Structures."— Presentation transcript:

1 1 بنام خدا زبان برنامه نویسی C (21814( Lecture 14 Structures

2 2 زبان برنامه نویسی C (21814 ( Structures یکی از پرکاربرد ترین روشهای ترکیب کردن داده ها در زبان C استفاده از Structure ها می باشد. در این روش برخلاف حالت استفاده از یک آرایه، می توان داده ها )متغیر ها) با انواع مختلف را در یک جا استفاده نمود. در این جا هر یک از بخش های یک Structure برخلاف آرایه ها دارای نام جداگانه است.

3 3 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure از کاربرد های مهم این روش استفاده از آن برای ایجاد بانک های اطلاعاتی می باشد. در این جلسه – نحوه نمایش Structure – عملیات های قابل اجرا به روی آنها – نحوه ترکیب آرایه ها با آنها مورد بررسی قرار می گیرند.

4 4 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure استفاده از Structure ها این امکان را می دهد که خاصیت های مختلف یک شی/فرد/ مورد مطالعه به صورت مرتبط با هم ارایه شوند. مثال: اطلاعات مختلف یک ورزشکار در بانک اطلاعاتی فدراسیون های ورزشی. یک متغیر Structure شامل تعداد متعددی فضای تعریف شده (slots) است که اعضای Structure نامیده می شوند (members or fields).

5 5 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure هر یک از اعضای Structure بیانگر یکی از خصوصیات شی مورد نظر می باشند. در زبان های به کار رفته در بانک های اطلاعاتی، یک Structure به نام یک Record نامیده می شود.

6 6 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure Structure Declaration struct tag { type variable; … } variable, variable, …; optional (but need at least one). called members

7 7 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure یک Structure type شامل –Structure type specification با کلمه struct. –یک نام اختیاری که tag name نامیده می شود. –تعریف اعضا در داخل { }. –نام متغیر ها (اختیاری).

8 8 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure نحوه تعریف اعضا دقیقا همانند روش تعریف یک متغیر است. دو عضو یک structure می توانند دارای type مشابه باشند. هر یک از اعضای یک structure می توانند بصورت مجزا صدا زده شوند. هر یک از اعضا بایستی دارای نام منحصر به فردی باشند.

9 9 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure مثال: struct course { char * dept; /* e.g. “IE" */ char * title; /* e.g. "Intro to C Programming"*/ int number; /* e.g. 21814 */ int section; /* e.g. 1 */ }; This defines a type only (struct course), no memory used or variables defined. This is not a declaration!!

10 10 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure Variables of type 'course‘ struct course { char * dept; /* e.g. IE */ char * title; /* e.g. Intro to C Programming*/ int number; /* e.g. 21814 */ int section; /* e.g. 1 */ } c1, c2, c3; Defines and Declares three 'course-type' variables.

11 11 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure نحوه مقدار دهی به اعضای :Structure c1.dept = "IE";/* called 'dot' notation */ c1.title = "Intro to C Programming"; c1.number = 21814; c1.section = 1; printf(“%s %s %d %d\n”, c1.dept, c1.title, c1.number, c1.section); IE Intro to C Programming 21814 1

12 12 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure تفاوت میان نوع Structure و نحوه تعریف آنها struct course { /* this defines the new 'struct course' type */ char * dept; /* e.g. IE */ char * title; /* e.g. Intro to C Programming*/ int number; /* e.g. 21814 */ int section; /* e.g. 1 */ }; struct course courses[100]; /* an array (collection) of 100 courses */ courses[0].dept = “English”;/* note syntax */ courses[1].dept = “Psychology”;/* etc. */

13 13 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure c: 10 struct card { char *suit; int val; } c; c.suit = "clubs"; c.val = 10; &c.suit &c.val c l u b s \0 123456: 123456

14 14 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure struct card { char *suit; int val; } c; این دو روش مانند هم می باشند: struct card { char *suit; int val; }; struct card c;

15 15 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure هنگام تعریف یک Structure می توان در حالت هایی مانند زیر نام Structure را تعریف نکرد. struct { char * name; char *tel_no; } tel_list[100]; /* list of 100 names & telnos */ در چنین حالتی فقط یک نوع متغیر به این صورت تعریف شده است.

16 16 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure هنگام تعریف یک Structure، نوشتن حداقل یکی از این دو ضروری است. struct { char * name; char *tel_no; }; This is useless -- no variables of this type and no tag to use to declare variables.

17 17 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure typedef declaration یکی از روشهای مناسب برای نام گذاری type های موجود استفاده از typedef می باشد. typedef old_type new_type_name; Can be used to rename all current types. char, int, float, double, struct, and pointers to these. Mostly used with struct type

18 18 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure typedef struct { char * dept; char * title; int number; int section; } course_t; /* course_t is new type and can be used in declarations */ int main(void) { course_t IE21814, cs161, cs162; /* declares 3 courses */ IE21814.title = "Introduction to C Programming"; etc.

19 19 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure نحوه مقدار دهی به اعضای :Structure مثال: typedef struct Lumber{ char type[11]; //type of wood int height, width, length; float price; int quantity; } lumber_t; lumber_t sale; lumber_t plank = {“white oak”, 1, 6, 8, 5.82, 158};

20 20 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure Typedef or Tag? typedef struct { char * dept; char * title; int number; int section; } course_t; /* 'course_t' is type*/ course_t c1, c2, c3; struct course { char * dept; char * title; int number; int section; }; /* 'struct course' is type*/ struct course c1, c2, c3;

21 21 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure توجه: در زبان برنامه نویسی C دستوری برای مقایسه دو Structure وجود ندارد. در صورت نیاز به مقایسه دو structure بایستی برنامه نویسی انجام داد.

22 22 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure typedef struct { char * dept; char * title; int number;int section; } course_t; int main(void ) { course_t c, *p; p = &c; /* dept member in struct pointed to by p */ p->dept = "cs"; p->number = 151; printf("%s %d", c.dept, c.number); return 0; } prints: cs 151

23 23 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure مثال: typedef struct Lumber{ char type[11]; int height, width, length; float price; int quantity; } lumber_t; lumber_t plank = {“white oak”, 1, 6, 8, 5.82, 158}; float cost; Lumber_t *p; P = &plank; Cost = p->price;

24 24 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure روشهای دستیابی به اعضای یک structure: –دسترسی مستقیم printf(“ %i \n “,plank.height); –استفاده از pointer: در این روش از arrow operator برای دسترسی به اعضای structure استفاده می شود. printf( “ %i \n”, p-> height);

25 25 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure روش انتقال مقادیر یک structure به دیگری: typedef struct Lumber{ char type[11]; int height, width, length; float price; int quantity; } lumber_t; lumber_t sale; lumber_t plank = {“white oak”, 1, 6, 8, 5.82, 158}; sale = plank;

26 26 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure نحوه انتقال structure ها به function ها: می توان structure ها و pointer هایی که به یک structureاشاره می کنند را به عنوان argument های یک function به کار برد. از آنجا که یک structure دارای اجزای متعددی می تواند باشد، بهتر است که pointer آن استفاده شود.

27 27 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure typedef struct { /* note: comes before print_card prototype */ char * suit; int val; } card_t;/* function prototype uses 'card' type */ void print_card(card_t c); int main(void) { card_t c = {"clubs", 10}; /* note: initialization! */ print_card(c);/* call by value */ return 0; } void print_card(card_t c) { /* this c is a copy of the c in main */ printf("%d of %s\n", c.val, c.suit); }

28 28 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure typedef struct { char * suit; int val; } card_t; void print_card(card_t c); void init_card(card_t *p, char * suit, int val); int main(void) { card_t c; init_card(&c, "clubs", 10);/* call by reference */ print_card(c);/* call by value */ return 0; } void print_card(card_t c) { printf("%d of %s\n", c.val, c.suit); } void init_card(card_t *p, char * suit, int val){ /* p points to c in main */ p->suit = suit; p->val = val; }

29 29 زبان برنامه نویسی C (21814 ( - Structure تمرین: برنامه ای بنویسید که لیست دانشجویان، به همراه اطلاعات مربوطه را از یک فایل ورودی گرفته، میانگین و واریانس امتحان های میان ترم و پایان ترم را محاسبه کند. سپس از کاربر نحوه مرتب کردن لیست را (برحسب نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، نمره میان ترم، و یا نمره پایان ترم) مرتب نماید. در این برنامه اطلاعات دانشجویان را در یک structure ذخیره کنید.

30 30 زبان برنامه نویسی C (21814 ( تمرین: مناسب ترین روش صدا زدن یک تابع بصورت prototype void myFun( student_t x); کدام است ؟ الف- myFun (Ali_Jamshidi) ب-myFun (&Ali_Jamshidi) ج-myFun (student_t Ali_Jamshidi) د- myFun (*Ali_Jamshidi)


Download ppt "1 بنام خدا زبان برنامه نویسی C (21814( Lecture 14 Structures."

Similar presentations


Ads by Google