Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2 nd Declension Nouns (masc. & neut.) Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text.

Similar presentations


Presentation on theme: "2 nd Declension Nouns (masc. & neut.) Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text."— Presentation transcript:

1 2 nd Declension Nouns (masc. & neut.) Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text

2 Provide the gender, number and case (GNC) no/mon dw=ra a0delfou= qa/naton oi1kou lamba/neiv dou/louv ble/pei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3 Provide GNC and Translate a1nqrwpoi dou/lw| ui(w=| i9eroi=v ui(e/ lo/gon dw=ron a1ggelov 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4 Translate gra/fomen lo/gouv toi=v a)delfoi=v. ui(oi\ lamba/nousi dw=ra. ginw/skousi no/mouv kai\ dida/skousi dou/louv a0nqrw/pou. qerapeu/te a0nqrw/pouv lo/gw|. a0delfo/v le/gei lo/gon dou/lw=|. e1rga no/mou ou0 (no, not) dida/skousin a0nqrw/pouv.

5 Translate a1ggeloi qeou= a0kou/ousi no/mon. e1xeiv ka/rpon. lu/ete te/kna kai\ lu/w dou/louv. bapti/zei a1nqrwpov qeou= te/kna. ble/pete e1rga qeou= lu/ousi dou/louv kai\ le/gete lo/gouv ui(oi=v a0nqrw/pwn.

6 Examples of the 2 nd Declension u(meiv fwnei=te me 9O dida/skalov kai (O ku/riov You call me Lord. John 13:13... 0Aineite tw=| qew=| pa/ntev oi( dou=loi au0tou=... Praise all his Rev. 19:5

7 Examples of the 2 nd Declension ou[tov o( a1nqrwpov ui(o\v qeou= h}n. This was Mk. 15:39 Pau=lov dou=lov Xristou= 0Ihsou=, klhto\v called a0po/stolov, a0fwrisme/nov ei0v eu0aggelion separated unto/with respect to the good news qeou=. Rom. 1:1


Download ppt "2 nd Declension Nouns (masc. & neut.) Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text."

Similar presentations


Ads by Google