Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items J. Lyle Story.

Similar presentations


Presentation on theme: "Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items J. Lyle Story."— Presentation transcript:

1 Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items J. Lyle Story

2 Parse & Translate a0postelei= menei=te e1meinan a0pokte/nousin oi9 mei/nantev mei/nantev tw=| a0poste/llonti tw=| a0postei/lanti tou\v a0postale/ntav

3 Parse & Translate a0pe/steilen e0netei/leto e1krina kri/nw krinw= h]rka h1ggeila o( e0gei/rav tou= a0poqano/ntov

4 Translate met 0 au0tou= menei=te ei0v to\n ai0w=na. h]ran to\n ku/rion e0k tou= mnhmei/ou. doca/zomen to\n a0postei/lanta to\n ui(o/n. lalh/santov tou= 0Ihsou= tau=ta kai\ a0postei/lantov tou\v maqhta\v au0tou=, a0ph=lqen. ou0k e1cestin a0poktei=nai ou0de\ diw/cai a0llh/louv. a0postelei= o( ui(o\v tou= a0nqrw/pou tou\v a0gge/louv au0tou=. ou[tov me/n e0stin o9 a1rxwn o( a0poktei/nav tou\v profh/tav.

5 Translate o( a0gapw=n to\n ui9o\n a0gapa=| kai\ to\n a)postei/lanta au0to/n. e1meinan e0n th=| e0kklhsi/a| au0tou=. e0a\n mh\ au0to\v o9 0Ihsou=v a0postei/lh| h(ma=v ou0k e0celeuso/meqa. xwri\v de\ parabolh=v ou0k e0pei/razen lalh=sai au0toi=v, a0ll 0 e0th/roun oi( i1dioi maqhtai\ ta\ r(h/mata ta\ lalou/mena u(p 0 au0tou= e0n e(autoi=v o#pwv mei/nwsi e0n th=| a0ga/ph| au0tou= kai\ peripath/swsin e0n tai=v o(doi=v au0tou= mo/non.

6 Translate a0nabai/nwn o( 0Ihsou=v e0k tou= u#datov ei]den tou\v ou0ranou\v a0noigome/nouv, kai\ kate/bh to a3gion pneu=ma kai\ e1meinen e0p 0 au0to/n. tri/a e1th e1krinen o( basileu\v tou\v fi/louv tw=n i(ere/wn tw=n meina/ntwn e0n th=| kw/mh|. oi( peripatou=ntev su\n tw=| a)postolw=| e0qau/masan a0kou/ontev me\n th=v fwnh=v mhde/na de\ qewrou=ntev. kai\ e0gerqei\v o( a0po/stolov, a0new|gme/nwn tw=n o0fqalmw=n au0tou=, ou0de\n e1blepen.

7 Examples from the Greek NT e$n sw=ma kai\ e$n pneu=ma, kaqw\v kai\ e0klh/qhte e0n mia=| e0lpi/di th=v klh/sewv u(mw=n ei[v ku/riov, mi/a pi/stiv, e$n ba/ptisma, ei[v qeo\v kai\ path\r pa/ntwn, o( e0pi\ pa/ntwn kai\ dia\ pa/ntwn kai\ e0n pa=sin. Eph. 4:4-6 kai\ a0poktenou=sin au0to\n kai\ th=| h(me/ra| e0gerqh/setai. Matt. 17:23 u(mei=v o$ (that which) h0kou/sate a0p 0 a0rxh=v e0n u(mi=n mene/tw (let it remain) –e0a\n e0n u(mi=n mei/nh| o$ a0p 0 a0rxh=v h0kou/sate kai\ u(mei=v e0n tw=| ui(w=| kai\ e0n tw=| patri\ menei=te. kai\ au#th e0sti\n h( e)paggeli/a h$n (which) au0to\v e0phggei/lato h(mi=n, th\n zwh\n th\n ai0w/nion. I Jn. 2:24-25

8 Examples from the Greek NT kaqw\v e0me\ a0pe/steilav ei0v to/n ko/smon, ka0gw\ a0pe/steila au0tou\v ei0v to\n ko/smon. Jn. 17:18 e0n th=| oi0ki/a| tou= patro/v mou monai\ (rooms) pollai/ ei0sinei0 de\ mh/, ei]pon a@n u(mi=n o#ti poreu/omai e(toima/sai to/pon u(mi=n; kai\ e0a\n poreuqw= kai\ e(toima/sw to/pon u(mi=n, pa/lin e1rxomai kai\ paralh/myomai u(ma=v pro\v e)mauto/n i#na o#pou ei0mi\ e0gw\ kai\ u(mei=v h]te. Jn. 14:2-3 pa/ntev ga\r u(mei=v ei[v e0n Xristw=| 0Ihsou=. Gal. 3:28

9 Examples from the Greek NT kai\ a0ph=lqen pa/lin pe/ran tou= 0Iorda/nou ei0v to\n to/pon o#pou h]n )Iwa/nnhv to\ prw=ton bapti/zwn, kai\ e1meinen e0kei=. kai\ polloi\ h]lqon pro\v au0to\n kai\ e1legon o#ti 0Iwa/nnhv me\n shmei=on e0poi/hsen ou0de/n, pa/nta de\ o#sa (as much, many) ei]pen 0Iwa/nnhv peri\ tou/tou a0lhqh= h]n. kai\ polloi\ e0pi/steusan ei0v au0to\n e0kei=. Jn. 10:42 eu0xaristou=men tw=| qew=| pa/ntote peri\ pa/ntwn u(mw=n, mnei/an (mention) poiou/menoi e0pi tw=n proseuxw=n h(mw=n. I Thess. 1:2

10 Examples from the Greek NT kaqa/per ga\r to\ sw=ma e#n e0stin kai\ me/lh (members) polla\ e1xei, pa/nta de\ ta\ me/lh tou= sw/matov polla\ o1nta e#n e0stin sw=ma, ou#twv kai\ o( Xristo/v. kai\ ga\r e0n e(ni\ pneu/mati h(mei=v pa/ntev ei0v e$n sw=ma e0bapti/sqhmen, ei1te 0Ioudai=oi ei1te #Ellhnev, ei1te dou=loi ei1te e0leu/qeroi, kai\ pa/ntev e$n pneu=ma e0poti/sqhmen (I cause to drink). kai\ ga\r to\ sw=ma ou0k e1stin e$n me/lov a0lla\ polla/. I Cor. 12:12-14


Download ppt "Liquid Verbs, Numerals, and Miscellaneous Items J. Lyle Story."

Similar presentations


Ads by Google