Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Third Declension Nouns J. Lyle Story. Provide the GNC and Translate sarko/v a0rxo/ntwn e0lpi/di xa/riti mhtro/v pneu=ma ai9 gunai=kev tou= ai0w=nov ta\

Similar presentations


Presentation on theme: "Third Declension Nouns J. Lyle Story. Provide the GNC and Translate sarko/v a0rxo/ntwn e0lpi/di xa/riti mhtro/v pneu=ma ai9 gunai=kev tou= ai0w=nov ta\"— Presentation transcript:

1 Third Declension Nouns J. Lyle Story

2 Provide the GNC and Translate sarko/v a0rxo/ntwn e0lpi/di xa/riti mhtro/v pneu=ma ai9 gunai=kev tou= ai0w=nov ta\ r(h/mata

3 Provide the GNC and Translate tou= a(gi/ou pneu/matov ta\ sw/mata o0no/mata oi9 a1rxontev th=| nu/kti ei0v to\ sko/tov to\ u#dwr bapti/smatov sarci/ ( n )

4 Translate the Following ou0k e1xousin to\ pneu=ma to\ a#gion. e0n e0kei/nh| th=| nukti\ ei!dete to\n a!rxonta. e0gerqh/sontai ta\ sw/mata tw=n a(gi/wn. to\ e!leov tou= Xristou= qerapeu/sei tou\v a!ndrav. to\ me\n gra/mma a0poktei/nei, e0n de\ tw=| pneu/mati e!xete zwh/n. e0lh/luqen 0Iwa/nnhv kai\ kekh/ruxen to\ ba/ptisma th=v metanoi/av, a0lla\ tou=to to\ ge/nov ou0k e0de/cato ta\ r(h/mata au0tou=.

5 Translate the Following lu/sw to\n i(ma/nta (strap) tw=n u(podhma/twn au0tou= o#ti h( e0lpi/v mou/ e0stin e0n tw=| r(h/mati th=v xa/ritov au0tou= kai\ e0n tw=| o0no/mati au0tou=. a0pelh/luqen kai\ h( nu/c kai\ to\ sko/tov kai\ h1ggiken h( kainh\ h(mera. h1gagen au0to\n to\ a#gion pneu=ma ei0v to\ i(ero/n. e1legon ou]n au0tw=|, Pou= e0stin o( path/r sou; h]lqen ou{tov e0n tw=| pneu/mati ei0v th\n e1rhmon. a0uto/v e0stin e0n th=| sarki/.

6 Examples from the Greek NT o( 0Ihsou=v ei]pen au0tw=|, Makar/iov ei}, Si/mwn Bariwna=, o#ti sa\rc kai\ ai{ma ou0k a0peka/luyen soi a0ll 0 o( path/r mou o( e0n toi=v ou0ranoi=v. Matt. 16:16 ei0 kai\ e0gnw/kamen kata\ sa/rka Xristo/n, a0lla\ nu=n ou0ke/ti ginw/skomen II Cor. 5:16 w#ste ei1 tiv (someone) e0n Xristw=|, kainh\ kti/siv-ta\ a0rxai=a parh=lqen, i0dou\ ge/gonen kaina/ II Cor. 5:17 pro\v ti/na (whom) a0peleuso/meqa; r(h/mata zwh=v ai0wni/ou e1xeiv. Jn. 6:68

7 Examples from the Greek NT e0a\n (if) ei1ph| (should say) o( pou/v, #Oti ou0k ei0mi\ xei/r, ou0k ei0mi\ e0k sw/matov, ou0 para\ tou=to (BDAG-not for that reason any the less) ou0k e1stin e0k tou= sw/matov. I Cor. 12:15. e0kei=nov e0ch=lqen eu0qu/v-h]n de\ nu/c. (Jn. 13:30) xa/riti de\ qeou= ei0mi o# (what) ei0mi, kai\ h( xa/riv au0tou= h( ei0v e0me\ ou0 kenh\ (in vain/empty) e0genh/qh I Cor. 15:10 kai\ eu0qu\v h]n e0n th=| sunagwgh=| au0tw=n a1nqrwpov e0n (in the sphere of) pneu/mati a0kaqa/rtw| Mk. 1:23

8 Examples from the Greek NT kai\ o( lo/gov sa\rc e0ge/neto Jn. 1:14 tou=to/ e0stin to\ sw=ma/ mou... Tou=to e0stin to\ ai{ma/ mou th=v diaqh/khv. Mk. 14:22- 23 2. ei]pe/n te pro\v au0tou/v, Ei0 pneu=ma a3gion e0la/bete pisteu/santev (after/when you believed); oi( de\ pro\v au0to/n, 0All 0 ou0d 0 ei0 pneu=ma a#gion e!stin h0kou/samen. 3. ei]pe/n te, Ei0v ti (what) ou]n e0bapti/sqhte; oi( de\ ei]pan, Ei0v to\ 0Iwa/nnou ba/ptisma. Acts 19: 2- 3

9 Examples from the Greek NT u(mei=v de\ ou0k e0ste\ e0n sarki\ a0lla\ e0n pneu/mati, ei1per (if indeed) pneu=ma qeou= oi0kei= (dwells) e0n u(mi=n. Rom. 8:9 xa/riv u(mi=n kai\ ei0rh/nh a0po\ qeou= patro\v h(mw=n kai\ kuri/ou 0Ihsou= Xristou= Rom. 1:7 e0gw\ me\n u(ma=v bapti/zw e0n u#dati ei0v meta/noian... au0to\v u(ma=v bapti/sei e0n pneu/mati a(gi/w| kai\ puri/. Matt. 3:11 u(mei=v to\ fw=v tou= ko/smou. Matt. 5:14


Download ppt "Third Declension Nouns J. Lyle Story. Provide the GNC and Translate sarko/v a0rxo/ntwn e0lpi/di xa/riti mhtro/v pneu=ma ai9 gunai=kev tou= ai0w=nov ta\"

Similar presentations


Ads by Google