Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Personal and Intensive Pronouns, Verb «to be» Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text.

Similar presentations


Presentation on theme: "Personal and Intensive Pronouns, Verb «to be» Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text."— Presentation transcript:

1 Personal and Intensive Pronouns, Verb «to be» Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text

2 Translate the Following tou\v ui(ou/v mou ei0v th\n basilei/an au0tou= e0k tw=n oi1kwn u(mwn u(p 0 au0tou= oi( a0delfoi\ h(mw=n h(mei=v dida/skomen au0tou/v pro/v me e0sme/n

3 Translate the Following le/gw au0tw| le/gw au0toi=v dida/skomen au0to/n e0gw\ ble/pw au0to\v e0gw\ ble/pw au0th=v u(mei=v oi( ui(oi\ h(mw=n e0ste ou0 ble/pete au0tou/v

4 Translate the Following oi9 a1ggeloi au0toi/ o( au0to\v qeo\v o( qeo\v au0to/v su\ ei] a0po/stolov e0gw\ ei0mi o( ui(o\v u(mw=n e0ste\ profh=tai tou= qeou= ei0v to\n a0gro/n sou= a0gaqo/v e0stin o( ku/riov

5 Translate the Following au0th\ ble/pei to\n pro/swpon tou= kuri/ou au0th=v. o( au0to\v a0po/stolov e1xei e0cousi/an e0n th=| kardi/a| au0tou=. au0toi\ dida/skousi ta\v a(gi/av grafa\v tw=| dikai/w| ui(w=| sou. u(mei=v e0ste profh=tai tou= qeou= kai\ a1ggeloi a0ga/phv.

6 Translate the Following e0n th=| au0th=| w#ra| a0nable/pousin au0toi\ oi( tufloi\ kai\ a0nabai/nousi pro\v to\ i(ero/n. au0toi\ h(mei=v ou0k krino/meqa. h1dh to\ eu0agge/lion a0kou/etai u(po\ tw=n a0delfw=n tw=n maqhtw=n a0ll 0 oi( a(martwloi\ ou0 lamba/nousin au0to/. dia\ sou= a1gei o( qeo\v tou\v pistou\v ei0v th\n basilei/an au0tou=.

7 Examples from the Greek NT le/gei au0tw=| o( 0Ihsou=v, 0Egw/ ei0mi h( o(do\v kai\ h( a0lh/qeia kai\ h( zwh/ ou0dei\v (no one) e1rxetai pro\v to\n pate/ra (father) ei00 mh\ (if not, unless) di 0 e0mou=. Jn. 14:6 )Ihsou=v au0to\v ou0k e)ba/ptizen (imperfect, was not baptizing) a0ll 0 oi( maqhtai\ au0tou=. Jn. 4:2 Su\ ei} o( Xristo\v o( ui(o\v tou= qeou= zw=ntov (living). Matt. 16:16

8 Examples from the Greek NT Pau=lo\v dou=lov Xristou\ )Ihsou= a0po/stolov a0fwrisme/nov (having been separated) ei0v eu0agge/lion qeou=, o$ (which) proephggei/lato (he formerly promised) dia\ twn profhtw=n au0tou= e0n grafai=v a(gi/aiv. Rom. 1:1-2 au0toi\ ga\r qeodi/daktoi e0ste ei0v to\ a0gapa=n (to love) a0llh/louv (one another). I Thess. 4:9

9 Examples from the Greek NT dida/cei (fut. he will teach) u(ma=v e0n au0th=| th=| w#ra|. Lk. 12:12 ti (why?) ou]n bapti/zeiv ei0 (if) su/ ou0k ei] o( Xristo/v; Jn. 1:25 Su\ ei] Si/mwn o( ui(o\v 0Iwa/nnou Jn. 1:42 o( profh/thv ei] su/; Jn. 1:21 o( dida/skalov tou= )Israh/l Jn. 3:10 o( qeo\v a0ga/ph e)sti/n I Jn. 4:8


Download ppt "Personal and Intensive Pronouns, Verb «to be» Comunicación y Gerencia J. Lyle Story Click to add Text."

Similar presentations


Ads by Google