Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Satelitný Internet Joe Montana IT 488 Fall, 2003 preklad: P.Mišenko.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Satelitný Internet Joe Montana IT 488 Fall, 2003 preklad: P.Mišenko."— Presentation transcript:

1 1 Satelitný Internet Joe Montana IT 488 Fall, 2003 preklad: P.Mišenko

2 2 Zdroje: IEEE: Satellite-based Internet: a Tutorial (Yurong Hu and Victor O.K. Li), IEEE Comm., March 2001. A Survey of Future Broadband Multimedia Satellite Systems, Issues and Trends (John Farserotu & Ramjee Prasad), IEEE Comm., June 2000. Broadband Satellite Systems (Daniel Bem et.al) IEEE Surveys, 1 st Quarter 2000. Internet: http://www.irwincom.com/idvs-summary.txthttp://www.irwincom.com/idvs-summary.txt ( Irwin Consulting Report – Internet Delivery via Satellite, June 1999) Dr. Jeremy Allnutt class notes Leila Z. Ribeiro Class Handouts Students research papers: Kwabena Konadu & Rafael Chaparro Kim Wee Semirames Miranda

3 3 Úvod

4 4 Internetové služby “Sú definované ako každá služba, v ktorej dátová prevádzka pochádza z, prenáša sa cez, alebo je určená pre verejný Internet - rastie z cca. 5,4 Gb/s od konca roku 1999 na približne 21 Gb/s v roku 2003.”

5 5 Možnosti služby Zabezpečenie internetového chrbtového prepojenia. (Intelsat, Loral- Orion, PanAmSat, etc). Veľká časť príjmov v existujúcich systémoch. Účastnícke prípojky (Koncové prístupové body): novší prístup. Niektoré systémy sú už v prevádzke (DirectPC a Starband). Mnoho systémov je navrhnutých pre budúcnosť.

6 6 Chrbtové prepojenia “Internetové služby chrbtového prepojenia typu bod-bod dnes predstavujú jeden z najväčších identifikovateľných trhov internetových služieb. Postupným nasadzovaním optických vlákien na celom svete, bude potenciálny trh pre internetové satelitné služby typu bod-bod postupne slabnúť. V dlhodobom výhľade budú najúspešnejšie tie satelitné služby, ktoré využívajú vlastné silné stránky systémov satelitnej komunikácie - vysielanie.

7 7 Riešenie účastníckych prípojok Pozostáva z priameho pripojenia užívateľov k sieťovým prístupovým bodom. Družicové siete majú jasné výhody proti iným pozemným systémom vďaka svojej schopnosti byť v dosahu zákazníkom kdekoľvek a kedykoľvek. Hlavné výzvy pre riešenie účastníckych prípojok sa opierajú o poskytovanie dostatočnej šírky pásma v oboch smeroch (schopnosť obojsmerného širokopásmového spojenia) pri nízkej cene užívateľského koncového zariadenia. Poskytovanie internetových služieb pre mobilných koncových užívateľov, predstavuje ďalšiu výzvu.

8 8 Záber tejto prezentácie Mobilné aplikácie: Širokopásmové internetové pripojenie cez mobil (3G). Vlastnosti GSO alebo NGSO. V súčasnosti podporovaný s obmedzením: nízka rýchlosť prenosu dát. Budúca podpora: Teledesic, Inmarsat (Rozšírenie mobilných hlasových systémov popisovaných v predchádzajúcich prezentáciách) Pevné aplikácie („Priamo do domu“): Typicky GSO systémy, niektoré NGSO systémy. Príklady: V súčasnosti : DirectPC a Starband V budúcnosti : Teledesic, Astrolink, Spaceway-GEO a Skybridge

9 9 Systémový design

10 10 Výber typu orbity GSO možnosť : Výhoda  Väčšie pokrytie Problém vzdialenosti: Veľké meškanie (ťažkosti pre interaktívne aplikácie v reálnom čase) Veľký útlm prenosu (vyžaduje vyšší vysielací výkon a zisk antény) NGSO možnosť : Výhoda  Menšie oneskorenie Problém premenlivého uhla pohľadu: Vyžaduje sofistikovanejšie sledovacie techniky, alebo vo väčšine prípadov, všesmerové antény. Vyžaduje podporu prenosu z jednej družice na inú (handoff). Hybridná možnosť: Sieť zahŕňa niektoré GSO a niektoré NGSO satelity, aby mala to najlepšie z oboch možností. Napr. Spaceway

11 11 Frekvenčné pásma Najčastejšie používané : C pásmo (4-8 GHz): už veľmi preťažené. Ku pásmo (10-18 GHz): Väčšina systémov DBS, rovnako ako existujúce systémy Internet DTH (DirectPC a Starband). Ka pásmo (18-31 GHz): Ponúka väčšiu šírku pásma s menšími anténami, ale trpí viac poruchami prostredia a je dnes menej používané (väčšie náklady) v porovnaní s C a Ka.

12 12 Architektúra ‘Potrubie (Bent pipe)’: Družice fungujú ako opakovače. Signál je zosilnený a vyslaný, ale nedôjde k zlepšeniu v pomere signál/šum, pretože nie je demodulácia, dekódovanie alebo iný typ spracovania. Žiadnu možnosť ISL, väčšie oneskorenie kvôli niekoľkým skokom. Spracovanie na palube ( On-Board- Processing - OBP) : Satelit plní úlohy, ako je demodulovanie a dekódovanie signálu, ktoré umožňujú obnovu signálu pred prenosom (nové kódovanie a modulácia). Vzhľadom k tomu, že signál je v niektorom bode dostupný v základnom pásme, ostatné činnosti sú tiež možné, ako je smerovanie, prepínanie, atď. Umožňuje realizáciu ISL.

13 13 Architektúra “Bent Pipe” Satellite-Based Internet: A Tutorial Yurong Hu and Victor O. K. Li, The University of Hong Kong IEEE Communications Magazine - March 2001

14 14 Architektúra s OBP a ISL

15 15 Terminály a Asymetria užívateľa Interaktívne terminály: môžu aj vysielať a prijímať dáta priamo k / z družice. Stále veľmi drahé pre DTH užívateľa (napr. Starband terminál stojí 400$ + 200$ inštalačný poplatok). Prvé DBS internetové služby ponúkali jednosmerný prenos, užívateľ len prijímal dáta, a požiadavky posielal cez pozemnú sieť. Napr. DirectPC prvej generácie. Vzhľadom k tomu, že internetový prenos sa stáva postupne menej asymetrickým, jednosmerné riešenia nemajú v blízkej budúcnosti veľké šance na úspech.

16 16 Riadenie viacnásobného prístupu Podpora QoS pre prenos dát vyžaduje určenie priorít. Prenos v reálnom čase má najvyššiu prioritu. Tri skupiny realizácie: Pevné priradenie: Účelovo priradené kanály založené na FDMA, TDMA, alebo CDMA. Náhodný prístup: Aloha a jej variácie. Každá stanica vysiela v prípade potreby. Kolízie vznikajú pri simultánnom prenose. Priradenie na požiadanie (DAMA): Fáza dohodnutia zdrojov pred prenosom dát. Šírka pásma pridelená na vyžiadanie s využitím FDMA, TDMA, alebo CDMA.

17 17 Smerovacie schémy GSO smerovanie cez pozemnú sieť (bez ISL – Inter-Satelite Link). LEO smerovanie: Dynamická topológia: Podpora pre medzisatelitné spojenie, spojenie s využitím prepojenia medzi stopami. Dostupnosť ISL umožňuje vytvoriť na oblohe mesh-topológiu siete. Môže byť podporovaná komunikácia Intra-plane aj Inter-plane ISL.

18 18 Transportný protokol TCP / IP cez satelitné spojenie v súčasnosti ukazuje niektoré problémy, ktoré vyžadujú zmeny v implementácii protokolu: Typický pomalý štart TCP implementácie by mohol byť nahradený väčšími inicializačnými oknami. Využitie Spoofingu (?) kvôli kompenzácii dlhého vybavovacieho času RTT (Round-trip time) vlastného satelitným spojeniam (hlavne GSOs), zaslaním „falošných„ signálov ACK, aby sa mohlo pokračovať v prenose. (tak trochu ‘podfuk’ voči TCP).

19 19 Prípadové štúdie

20 20 Budúce systémy: A Survey of Future Broadband Multimedia Satellite Systems, Issues and Trends John Farserotu, CSEM &Ramjee Prasad, Aalborg University IEEE Communications Magazine June 2000

21 21 Budúce systémy: Satellite-Based Internet: A Tutorial Yurong Hu and Victor O. K. Li, The University of Hong Kong IEEE Communications Magazine - March 2001

22 22 Astrolink (2003) Satelitná sústava Astrolink sa skladá z deviatich GEO satelitov Ide o Ka-Band systém (satelitný systém v pásme Ka). Frekvencia prenosu dát zo zeme - uplink (smer komunikácie: zem – satelit) je 28.35 – 28.8 GHz. Frekvencia prenosu dát v smere satelit – zem (downlink) je v rozpätí 19.7 – 20.2 GHz. Systém je navrhnutý na podporu vysokorýchlostnej multimediálnej komunikácie. Využíva OBP na zvýšenie účinnosti a OBS kvôli flexibilite. Každý satelite je neoddeliteľnou súčasťou komunikačnej siete, na rozdiel od systému bent-pipe (systém prenosu dát pomocou „ohnutých rúrok“) – je to jeho protiklad. Rýchlosť prenosu dát sa pohybuje v rozpätí od 16 kb/s do 9 Mb/s. Prenos dát 384 kb/s je podporovaný 90 centimetrovými parabolickými anténami, čo systému Astrolink dovoľuje byť potenciálne vhodným pre veľké mobilné platformy.

23 23 Cybestar (2001) Ide o sústavu v Ka pásme skladajúcu sa z troch GEO satelitov Pôvodne plánované na vytvorenie Ku/Ka- Band flotily pozostávajúcej z troch Ka-Band satelitov a zo 48 LEO Ku-Band satelitov. Zatiaľ čo spoločnosť ešte plánuje vybudovať systém Ka-Band, primárny dôraz je na úspešnej realizácii ponúkania svojej služby Ku-Band, ktorá používa Telstar 5 spoločnosti Loral Skynet na dodávanie širokopásmových služieb pre obchodné spoločnosti. Cybestar – Ka je navrhnutý na dodávanie IP multicastingových služieb poskytovateľom internetových služieb (Internet Services Providers - ISPs), veľkým a menším obchodným organizáciám a poskytovateľom multimediálneho obsahu. Kapacita siete Cybestar – Ka je 9.6 Gb/s. Uskutočňuje sa tu IP multicasting založený na rámcovom prenose a technológii ATM.

24 24 Spaceway Môže byť zavádzajúci, pretože existuje mnoho fáz a konfigurácií toho, čo sa nazýva „Spaceway“ Konečná konfigurácia systému Spaceway plánuje 16 GEO a 20 MEO satelitov (MEO – medium earth orbit – stredná obežná dráha zeme). Spoločnosť Hughes Electronics zverila 1,4 miliardy dolárov systému Hughes Spaceway na spustenie troch Ka-band satelitov (začiatok služieb v roku 2001), ktoré budú platformou pre DirectPC ďalšej generácie. Návrh H-Link spoločnosti Hughes je spustiť 22 satelitov MEO (2 rezervné) použijúc Ku-band na ponúkanie širokopásmových služieb. Návrh HughesNET pozostáva zo 70 Ku-band satelitov LEO pre internetový prístup typov packet-switched a circuit-switched

25 25 Spaceway (2002) Konečná konfigurácia plánuje 16 GEO a 20 MEO satelitov Ka-band systém navrhnutý na podporu vysokorýchlostných dát, prístupu na internet a širokopásmové multimediálne informačné služby Architektúra systému satelitov Spaceway je založená na bežnom „bent-pipe“ prenose (smer komunikácie: jedno miesto na zemi – satelit – iné miesto na zemi) Ponúka vysokú QoS (miera bitového omylu 10 -10 ) používateľom aj s terminálmi minimálnej veľkosti 0.66 m; rýchlosť prenosu dát sa pohybuje od 16 kb/s do 6 Mb/s. Systém Spaceway je kompatibilný s ATM, s ISDN (integrated service digital network – digitálna sieť integrovaných služieb), s rámcovým prenosom a s X.25 zemskými štandardmi.

26 26 SkyBridge (2002) Skybridge je jediným z hráčov (z predtým spomenutých systémov), ktorý má riešenie Ku-Band založené na LEO (low earth orbit – nízka obežná dráha zeme). Z pôvodnej zostavy 64 satelitov LEO Ku-band svoj systém rozšírili na 80 satelitov za celkových 4.2 miliardy dolárov. Popri rozhodnutí používať Ku-band, Skybridge vykučuje akékoľvek schopnosti „prepínania na oblohe“ alebo medzi satelitného spojenia (spojenia medzi viacerými satelitmi). Zostava sa skladá z 80 satelitov v kruhovom orbite (kruhovej obežnej dráhe zeme v nízkej nadmorskej výške) vo výške 1496 km. Orbitálny sklon je 53 s. Systém je určený na podporu pokročilých multimediálnych služieb (napr. interaktívnych multimédií) s rýchlosťou prenosu dát v rozmedzí od 16 kb/s až do 60 Mb/s. Dizajn satelitov SkyBridge je založený na architektúre typu bent- pipe.

27 27 SkyBridge (pokračovanie) Na rozdiel od ostatných doposiaľ opísaných systémov, SkyBridge je Ku-Band systémom. Frekvencia uplinku je 12.75 – 14.5 GHz a downlink prebieha v rozmedzí 10.7 – 12.75 GHz. Výber systému Ku-band je podmienený dostupnosťou Ku-band technológie. Bránové stanice systému SkyBridge sú prepojené so zemskými sieťami prostredníctvom prepínania ATM. Od väčšiny služieb sa očakáva, že sú založené na princípe IP. SkyBridge využíva kombinovaný viacnásobný prístup CDMA/TDMA/FDMA – založený na kóde, čase a frekvencii, avšak samotné satelity sú transparentné/priame (systém typu bent-pipe). Na zvýšenie kapacity sa používajú bunkové lúče s opakovaním frekvencie.SkyBridge je navrhnutý na zastrešenie prevádzky pri počte súčasne komunikujúcich používateľov presahujúcom 20 miliónov.

28 28 Teledesic (2004) Konštelácia Teledesic sa skladá z 288 satelitov v 12 orbitálnych rovinách – v každej rovine je 24 satelitov. Teledesic je Ka-pásmový systém. Uplink prebieha na frekvencii 28.6 – 29.1 GHz, downlink na frekvencii 18.8 – 19.3 GHz. Používa signály s frekvenciou 60 GHz pre ISL medzi susediacimi satelitmi v každej orbitálnej rovine. Teledesic využíva úplnú OBP a OBS (on-board prepojovanie). Systém je navrhnutý tak, aby bol „Internetom na oblohe“. Ponúka vysokokvalitný zvuk, dáta a multimediálne služby. Výkonnosť QoS je určená na BER 10 -10. Viacnásobný prístup je kombináciou multifrekvenčnej TDMA (MF – TDMA) na uplinku a asynchrónnej TDMA (ATDMA) na downlinku.

29 29 Teledesic (pokračovanie) Kapacita siete je naplánovaná na 10 Gb/s. Umožňuje pripojenia používateľov rýchlosťou 2 Mb/s na uplinku a 64 Mb/s na downlinku. Minimálny elevačný uhol veľkosti 40.25 umožňuje dosiahnuť dostupnosť systému Teledesic v miere 99.9 percent. 288 LEO satelitov v pásme Ka systému Teledesic prináša enormnú zložitosť, hlavne čo sa týka ešte nevyskúšanej technológie, on-board prepínania medzi satelitnými možnosťami. Zatiaľ čo sa táto komplexnosť časom môže premietnuť do väčšej pružnosti služieb, očakávame ďalšie nové úpravy v obchodnom pláne Teledesic-u a vývin ich systému.

30 30 iSky (2001) iSKy, predtým KaStar, sa sústreďuje na poskytovanie širokopásmových dát a internetových služieb severnej Amerike (regionálne riešenie). Tento Ka-bandový systém je navrhnutý na podporu obojsmerného prístupu na internet, priamych vysielacích služieb (DBS), a budúcich osobných komunikačných systémov (PCS) pre domácnosti a kancelárie prostredníctvom antén s malou apertúrou. Pôvodná sústava sa skladá z dvoch GEO satelitov. Frekvencia uplinku je v rozmedzí od 19.2 – 20.0 GHz, frekvencia downlinku sa pohybuje v rozpätí 29.0 – 30.0 GHz. Predpokladá sa rýchlosť prenosu dát 40 Mb/s s typickou rýchlosťou medzi 1.5 – 5 Mb/s.

31 31 Ostatné satelitné systémy pre „poslednú míľu“ Ostatné plánované širokopásmové systémy zahŕňajú:  Uživateľské obálky v pásme Ka na Koreasat 3, ktoré ponesú tri Ka-bandové transpordery  Astra 1-H, mala by byť prvou z dvoch SES Ku/Ka- bandových satelitov, pôvodne plánových na rok 1999  Superbird 2B spoločnosti Space Communications so základňou v Tokiu, ktorý má nahradiť Ka- bandový satelit Superbird B (pôvodne plánované na rok 2000).  Telespazio ponúka široký výber multikastových a vysielacích riešení vrátane vysokorýchlostného IP pripájania.

32 Rádioregulačné záležitosti Celosvetová otázka pravidiel má trend deregulácie telekomunikácií vo väčšine krajín združených vo WTO (World Trade Organization). V týchto krajinách sa prijímajú neexkluzívne licenčné podmienky pre telekomunikačných poskytovateľov ako odpoveď na základnú dohodu od WTO v oblasti telekomunikácií. Európska únia urobila taktiež významný pokrok pri otváraní svojich trhov so satelitnou komunikáciou a znížila obchodné bariéry pre dosiahnutie jednotného trhu pre satelitné služby.

33 Otázka pravidiel (pokračovanie) Prístup k väčšine ázijských trhov si okrem prístupných práv vyžaduje aj formu politickej vôle, pretože internetové, televízne a rozhlasové služby podliehajú aj politickým záujmom. Bilaterálne a regionálne dohody sú umožňujú postupné, i keď nerovnomerné otvorenie trhov v Latinskej Amerike. Otázky pravidiel v oblastiach ako je Afrika a stredný východ sa majú sklon spájať s rozvojom infraštuktúry a s vysokými nákladmi na internetové služby, ako aj s postojom vlád k otvorenému prístupu k sieti Internet.

34 Analýza trhu Poskytovatelia DBS systémov môžu využiť rastúci dopyt po Internete s použitím prebytočného pásma na dodávku internetových služieb priamo koncovým zákazníkom. Súčasné služby, pri ktorých badať znížený záujem, kombinujú Internetový obsah doručený cez satelit so spiatočnou terestriálnou cestou a klasický televízny obsah. Najväčšou výzvou pre priemysel s pásmom „Ka“ nie je technologický vývoj ale skôr rozvoj služieb a ich následný predaj, ako aj samotné financovanie Vzhľadom na rýchlosť vývoja na trhu siete, ktorý sa mení v čase, je potrebné ostať flexibilný, pretože kľúčom k úspechu sú použité služby. Koncom roka 2001 očakávame približne 1000 poskytovateľov v pásme Ka poskytujúcich interaktívne internetové služby, ktorých počet v roku 2003 dosiahne viac ako 100 000.

35 Analýza trhu Ďalšie dostupné možnosti širokopásmového pripojenia k Internetu pre koncového užívateľa: DSL Káblový modem MMDS a LMDS (bezdrôtové technológie) Pozemné 3G systémy použité pri mobilných aplikáciách

36 Možnosti prístupu k Internetu pre domácnosti DSL modem – je technológia, ktorá premieňa obyčajné telefónne linky na vysokorýchlostné digitálne linky. Dáta sú prenášané súčasne v oboch smeroch rýchlosťou až 1,5 Mbps po medených vodičoch. Nevýhodou tohto pripojenia je, že užívateľ musí byť pripojený k najbližšej telefónnej ústredni v max. vzdialenosti 500m. Káblový modem – je zariadenie ktoré umožňuje pripojenie k Internetu prostredníctvom liniek káblovej televízie. Pracuje v 1 kanáli v rámci pásma 50 – 750 MHz pre downstream a 5 – 42 MHz pre upstream. Nevýhoda tohto pripojenia spočíva, že so zvýšením počtom používateľov klesá rýchlosť prenosu dát. MMDS ( viackanálový a viacbodový distribučný systém) – jedná sa o pevné bezdrôtové širokopásmové siete s centrálnou vysielacou anténou. Nevýhody tohto pripojenia sú nutný priamy výhľad na vysielaciu anténu a vysielacie pásmo.

37 Zhrnutie Budúce satelitné systémy budú ponúkať celú škálu moderných informačných služieb. Trendy smerujú k vysokorýchlostnému internetovému prístupu a multimediálnym službám založeným na technológiách IP, IP/ATM sietí. Poskytovane služby sú od emailov, hlasové služby až po širokopásmový multicasting a interaktívnu video komunikáciu. Satelitné architektúry môžu využiť OBP, OBS, tiež OBR pre rozšírenie kapacity, alebo môžu využiť tradičné „bent-pipe“ metódy pre transpondéry kvôli jednoduchosti a flexibilite. Konštelácie môžu byť typu LEO, MEO, GEO alebo ich kombinácií v závislosti na požadovanom pokrytí a službách. Častejšie sa bude využívať pásmo „Ka“ a jeho vyššie frekvencie Použitie vyšších frekvencií umožňuje nasadenie menších terminálov čím sa zväčšuje mobilita Integrácia vznikajúcich a budúcich satelitných systémov s pozemskými sieťami môže pomôcť prekonať poslednú míľu a sprístupniť tak internetové služby pre podniky a domácnosti


Download ppt "1 Satelitný Internet Joe Montana IT 488 Fall, 2003 preklad: P.Mišenko."

Similar presentations


Ads by Google