Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FFPM 317. 1- O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika Avy izahay mitondra ny fisaorana ; Aloky ny fasanay no nipetrahanay, Nefa andro no nasolonao ny alinay.

Similar presentations


Presentation on theme: "FFPM 317. 1- O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika Avy izahay mitondra ny fisaorana ; Aloky ny fasanay no nipetrahanay, Nefa andro no nasolonao ny alinay."— Presentation transcript:

1 FFPM 317

2 1- O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika Avy izahay mitondra ny fisaorana ; Aloky ny fasanay no nipetrahanay, Nefa andro no nasolonao ny alinay.

3 2-Enga ka handroso tsara ny mazava e. Mba ho fantatray tokoa Ilay manao hoe : « Izaho no fahazavan’izao tontolo izao ». Hanazava sy hanitsy izay alehanao.

4 3- Ny Fitarikandron’aina efa hita re. Manazava na ny kely na ny lehibe Mahasoa, mahahendry, mahasambatra. Ka akory re ny andro izay hiposaka !

5 4- Mitsanga ̀ na, ry Ziona. ka mihazavà Voninahitry ny Tompo no miposaka ; Atopazy manodidina ny masonao, Ny haren’ny firenena tonga aminao.

6


Download ppt "FFPM 317. 1- O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika Avy izahay mitondra ny fisaorana ; Aloky ny fasanay no nipetrahanay, Nefa andro no nasolonao ny alinay."

Similar presentations


Ads by Google