Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lesona 5 ho an'ny 2 May, 2015. Inona no tian'i Lioka hambara rehefa milaza izy fa fanaon'i Jesosy ny mitandrina ny Sabata? Ahoana no tokony hanaovantsika.

Similar presentations


Presentation on theme: "Lesona 5 ho an'ny 2 May, 2015. Inona no tian'i Lioka hambara rehefa milaza izy fa fanaon'i Jesosy ny mitandrina ny Sabata? Ahoana no tokony hanaovantsika."— Presentation transcript:

1 Lesona 5 ho an'ny 2 May, 2015

2 Inona no tian'i Lioka hambara rehefa milaza izy fa fanaon'i Jesosy ny mitandrina ny Sabata? Ahoana no tokony hanaovantsika ny fitandremana ny Sabata ho fanaontsika ihany koa? 1.Afaka mivavaka amin'Andriamanitra isika na aiza na aiza, kanefa tsara ny MIARAKA amin'ny toerana iray. 2.Amin'izany no anehoantsika am- pahibemaso fa Jesosy no Mpamorona sy Mpanavotra antsika. 3.Afaka mifampizara ny fifaliantsika sy izay manahirana antsika isika rehefa tafaraka. “Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny.” (Lioka 4:16)

3 “Ary nidina tany Kapernaomy, tanàna any Galilia, Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny Sabata.” (Lioka 4:31) Araka ny vakiantsika ao amin'ny Lioka 4:31-36, nampianatra sy nanasitrana Jesosy tamin'ny Sabata tamin'ireo asa maro hafa. Lehilahy iray azon'ny demonia no nanapaka ny toriteny nataony. Noroahiny izany. Ireo izay vavolombelon'ny zavatra niseho dia talanjona tamin'ny FAHEFANA lehibe nanan'i Jesosy.  Fahefana nampianatra.  Fahefana amin'ny demonia sy ny aretina. Mbola manana izany fahefana nananany izany Jesosy. Omenao fahefana ve Jesosy ho mpitarika ny fiainanao? Omenao fahefana ve Jesosy ho mpitarika ny fiainanao?

4 “Ary hoy Izy taminy: Tompon'ny Sabata ny Zanak'olona.’” (Lioka 6:5) Amin'ny heviny ahoana no maha "Tompon'ny Sabata" an'i Jesosy? Nomen'i Jesosy ny tena heviny ny Sabata: araka ny lalàna ny fanaovana soa sy famonjena aina amin'ny Sabata. Ahoana no niatrehan'i Jesosy ny fiampangana fa tsy mitandrina ny Sabata Izy? (Lioka 6:3-4, 9)

5 “Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy.” (Genesisy 2:3) Ny fitandremana ny Sabata dia didy avy amin'Andriamanitra (Eksodosy 20:8-11). Manome antsika tombontsoa lehibe ara- batana sy ara-panahy koa izy. Ohatra: Fihainoana ny Tenin'Andriamanitra (Lioka 4:17) Fitsaharana ao amin'i Kristy (Hebreo 4:1) Fahatsiarovana ny Mpamorona antsika (Genesisy 2:3) Fankalazana ny Mpanavotra antsika (Deoteronomia 5:15)

6 “Na dia tao Edena aza, dia hitan'Andriamanitra fa nilain'ny olona mihitsy ny Sabata. Nilainy ny nanokana andro iray amin'ny fito hitsaharana tamin'ny asany rehetra momba ny ety an-tany, ka handinika bebe kokoa ny asan'Andriamanitra sy hisaintsaina ny heriny sy ny fahatsarany. Nila ny Sabata izy mba hamelona ny fahatsiarovany an'Andriamanitra sy hamoa ny fankasitrahana, satria ny zavatra rehetra ifalifaliany sy ananany dia avy teo am-pelantanan'Ilay Mpamorona.” E.G.W. (Patriarchs and Prophets, tk. 2, pj. 48)

7 “Fa namaly azy ny Tompo ka nanao hoe: Ry mpihatsaravelatsihy, moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny borikiny hiala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny Sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity, izay efa nafatotr'i Satana izao valo ambin'ny folo taona izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro Sabata va?’” (Lioka 13:15-16) Inona no mampiavaka ny asa azo atao amin'ny Sabata sy ny asa tsy azo atao? Inona no azontsika atao mba hitandremana ny Sabata amin'ny fomba tsaratsara kokoa? Ahoana sy nahoana no tokony hitandrina ny Sabata amin'ny alalan'ny fanaovana asam-panasoavana isika (Lioka 4:31-40; 6:6-11; 13:10-16; 14:1-6)?

8 “Tokony hotsarovana mandritry ny herinandro ny Sabata mba hahazoana manao ny fiomanana rehetra ilaina, ka ho voatandrina araky ny lalàna izany andro izany. Ny Sabata dia tsy tokony hotandremana fotsiny araky ny maha-lalàna azy. Fa aoka ho fantatra tsara koa izay mety ho vokatr'izany amin'ny ara-panahy mandritry ny fiainana manontolo. Na iza na iza no mihevitra ny Sabata ho famantarana aminy sy amin'Andriamanitra, dia famantarana maneho fa Andriamanitra no manamasina azy, dia aoka izy haneho amin'ny fiainany ny foto-kevitra arahina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanamasinan'ny Sabata dia hangatahiny isan'andro amin'Andriamanitra mba hipetraka aminy. Kristy no hiara-dia aminy isan'andro ary haneho eo aminy ny fahatanterahan'ny toetrany. Isan'andro ny fahazavan'izy ireo dia hamirapiratra eo imason'ny manodidina azy amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataony.” E.G.W. (Testimonies for the Church, bk. 6, tk. 44, pj. 353)


Download ppt "Lesona 5 ho an'ny 2 May, 2015. Inona no tian'i Lioka hambara rehefa milaza izy fa fanaon'i Jesosy ny mitandrina ny Sabata? Ahoana no tokony hanaovantsika."

Similar presentations


Ads by Google