Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FFPM 642. 1- Hitako izao, sakaiza ! Jeso no Mpanavotra : Tsy mba lany ny fitia. Jeso no Mpanavotra : Na dia saiky lasa aza, Ka ny olona mandao. Izao no.

Similar presentations


Presentation on theme: "FFPM 642. 1- Hitako izao, sakaiza ! Jeso no Mpanavotra : Tsy mba lany ny fitia. Jeso no Mpanavotra : Na dia saiky lasa aza, Ka ny olona mandao. Izao no."— Presentation transcript:

1 FFPM 642

2 1- Hitako izao, sakaiza ! Jeso no Mpanavotra : Tsy mba lany ny fitia. Jeso no Mpanavotra : Na dia saiky lasa aza, Ka ny olona mandao. Izao no mampiadana ahy, Jeso no Mpanavotra.

3 2- Raha miady mafy aho, Jeso no Mpanavotra ; Toky sy Ampinga Izy, Jeso no Mpanavotra ; Manome ny soa Izy, Fa ny rany mahadio No mahafa-keloka ahy, Jeso no Mpanavotra.

4 3- He ! ilaozako ny eto, Jeso no Mpanavotra ; Indro lanitra no azo, Jeso no Mpanavotra ; Izy no Mpamonjy ahy, Aina sy fanilo koa, Fahendrena mahasoa, Jeso no Mpanavotra.

5 4- Ray o ̂ ! Hianao deraiko Jeso no Mpanavotra ; Hianao naniraka Azy, Jeso no Mpanavotra ; Hianao Mpiaro ahy, Mpitahiry, Tokiko, Ka deraiko lalandava, Jeso no Mpanavotra.

6 3- He ! ilaozako ny eto, Jeso no Mpanavotra ; Indro lanitra no azo, Jeso no Mpanavotra ; Izy no Mpamonjy ahy, Aina sy fanilo koa, Fahendrena mahasoa, Jeso no Mpanavotra.

7


Download ppt "FFPM 642. 1- Hitako izao, sakaiza ! Jeso no Mpanavotra : Tsy mba lany ny fitia. Jeso no Mpanavotra : Na dia saiky lasa aza, Ka ny olona mandao. Izao no."

Similar presentations


Ads by Google