Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

راه جهاني The Way International. مقر اصلي ohio در شهر Knoxvill ايالت اوهايو.

Similar presentations


Presentation on theme: "راه جهاني The Way International. مقر اصلي ohio در شهر Knoxvill ايالت اوهايو."— Presentation transcript:

1 راه جهاني The Way International

2 مقر اصلي ohio در شهر Knoxvill ايالت اوهايو

3 بنيانگذار راه جهاني: Victor Paul Wierwille ويكتور پال ويرويل

4 ويرويل وي خادم سابق كليساي انجيلي و اصلاح شده بود وي قبل از استعفا و آغاز تاسيس راه جهاني حدود 16 سال در شمال غرب اوهايو شبان بود. ويرويل كتابخانه اي 3000 جلدي داشت كه براي اين كه كتاب مقدس را به صورت شخصي مطالعه كند ، همه آنها را دور ريخت. حاصل مطالعات وي كتابي شد به نام : Power for Abundant Life (قدرت براي زندگي پر بركت با نام اختصاري PFAL )

5 سال تاسيس راه جهاني 1958 50 سال پيش (اكنون 2008)

6 از تعداد پيروان راه جهاني در سراسر جهان آمار دقيقي در دست نيست اما به طور غير دقيق اين آمار 100000 نفر تخمين زده شده است

7 ملاقات ويرويل با خدا خدا به گونه اي قابل شنيدن با من سخن گفت. درست به همين شكل كه من اكنون با شما صحبت مي كنم. او گفت اگر كلامي را كه به من تعليم مي دهد به ديگران هم تعليم بدهم آن را چنان به من خواهد آموخت كه از قرن اول ميلادي تا كنون هيچ كس آن روش را ندانسته باشد. The way : living in love ، ‌نيوناكس ويل ،‌اوهايو ،‌انشارات آمريكايي مسيحي ،‌ص 178

8 فقط ويكتور درست مي گويد راه جهاني باور دارد تنها تفسير واقعي كتاب مقدس ،‌ برداشت هاي ويكتور پال ويرويل است. مجله راه متعلق به اين فرقه مي نويسد: امروزه اين كليساي به اصطلاح مسيحي اساسا بر پايه تعليمات سنت ها، آشفتگي ها ، ‌اسارت ها و تناقضات بشري كه با كلام واقعي خدا در تضادند،‌ بنا شده است. مجله راه ،‌ سپتامبر – اكتبر 1974 ،‌ ص 70

9 عيسي مسيح خدا نيست عنوان فوق نام يكي از كتاب هاي ويرويل است. وي در صفحه 6 اين كتاب مي گويد : اگر عيسي مسيح خداست و نه پسر خدا ،‌ ما هنوز نجات نيافته ايم. وي در كتاب ديگر خود مي نويسد: خدا ازلي و ابد ي است. در حالي كه عيسي متولد شد... هستي عيسي مسيح هنگامي آغاز شد كه خدا او را با آفريدن نفس – حيات در بطن مريم جا داد. خدا اين حيات را در تخمك و در رحم مريم به وجود آورد. (راه كلام،‌ جلد سوم ،‌صص 26 و 37) ويرويل: كساني كه تعليم مي دهند عيسي مسيح خداست و خدا عيسي مسيح است ،‌هرگز در تقسيم يندي بر حق كلام خدا مورد تاييد قرار نخواهند گرفت. زيرا تنها يك خدا وجود دارد و ” تو را خدايان ديگر نباشد“. كتاب مقدس به وضوح تعليم مي دهد كه عيسي مسيح انساني بود كه توسط روح القدس ، روح خدا در رحم انساني جاي گرفت. زندگي او بدون عيب و بدون گناه بود. او بره اي از اين گله بود كه به اين طريق قرباني كامل ما گشت. بنا بر اين او رهاننده ما شد. (عيسي مسيح خدا نيست، ص 79)

10 مسيح خدا نيست كاربرد واژه خدا در عبرانيان 1‌: 8 نشان مي دهد كه عيسي مسيح در مقامي رفيع است. با توجه به اين مطلب او خداي آفريننده نيست. طبق يوحنا باب 9 آيه 38 آن مرد او را پرستش كرد، نه به خاطر آن كه او خداي آفريننده بود بلكه چون مسيح مردي مذهبي و برتر از خودش بود. مسيح مانند خدا الف (آغااز و ابتدا)نبود ، در حالي كه خدا الف و ياء است.

11 تثليث آموزه كتاب مقدس نيست اگر كتاب مقدس تعليم داده بود كه تثليث مسيحي وجود دارد ، من با خوشحالي آن را مي پذيرفتم. (عيسي مسيح خدا نيست، ص 3) ترتوليان اولين كسي بود كه در اوايل قرن سوم براي پدر و پسر و روح القدس واژه تثليث را به كار برد. ژوستين شهيد (Justin Martyr) مسيحي يوناني در ميانه هاي قرن دوم نوشته هايي داشت. او هرگز از نام پدر و پسر و روح القدس چيزي را نقل قول نكرد. در اعتقاد نامه نيقيه(Nicene Creed) برابر بودن پسر با خدا پذيرفته شدو 218 نفر از 220 اسقف حاضر آن را امضا كردند. تثليث آموزه اي است كه اديان باستاني گرفته شده است و از كتاب مقدس نيست. تثليث خدا را از ارزش متعاليش تنزل مي دهد و علاوه بر آن انسان را نيز نجات نيافته رها مي كند.

12 اناجيل متعلق به عهد عتيقند يكي از بزرگترين اشتباهات در ترجمه هاي كتاب مقدس ،‌قرار دادن چهار انجيل در عهد جديد بود. به لحاظ منطقي ،‌اناجيل به عهد عتيق تعلق دارند. (قدرت براي زندگي پر بركت،‌ نيوناكس ويل ،‌اوهايو، انتشارات آمريكايي مسيحي ،‌1980 ،‌ص 5)

13 نقد راه جهاني نقدهاي فراوان و مشهوري عليه ويرويل و آموزه هاي او از سوي مسيحيان كاتوليك وجود دارد. از جمله نك: Answers to the Cultist at Your Door ، انتشارات Harvest House ،‌ 1981،‌ رابرت و گرچن پاسانتينو.

14 تولد مسيح از باكره اگر گفته شده است كه يك باكره پسري خواهد زاييد ،‌ كتاب مقدس شما بايد تكه تكه شود. كتاب مقدس به وضوح مي گويد كه مريم فقط در زمان شكل گيري نطفه باكره بود نه در زمان تولد عيسي. عقيده تولد از باكره فرضيه اي الهياتي و تعليم اشتباه بوده است. راه جهاني ، دسامبر 1970 ، ص 6.

15 نجات وير ويل : نجات تنها به ايمان به مسيح نيست. بلكه علاوه بر ايمان تكلم به زبان ها نيز لازمه نجات است. وير ويل : نجات تنها به ايمان به مسيح نيست. بلكه علاوه بر ايمان تكلم به زبان ها نيز لازمه نجات است.

16 روح القدس و روح مقدس نظر مشهور مسيحيت: روح القدس يكي از اقانيم سه گانه است. وير ويل: يك روح القدس(Holy Spirit) داريم كه همان خداي پدر است و يك روح مقدس(holy spirit) كه عطاي خدا به انسان است. عطا كننده خداي روح القدس است. عطاي او روح مقدس است.

17 كتاب ها و تاليفات ويكتور پال ويرويل

18 Wierwille, Victor Paul, Are the Dead Alive Now? (1971), ISBN 0-910068-05- 04. From the "Forward," by Karen Martin: Having for so many years personally investigated all fields directly and remotely associated with the subject "Are the Dead Alive Now?" the author presents this Biblical research work with logic, Biblical depth, and spiritual insight. This research may prove controversial but it is surely not untimely with the current teachings of many religious leaders and the experimentation in the psychic world which are finding so-called proofs of survivial after death. Laymen and clergy alike are being cogently appealed to and convinced by these supernatural phenomena. Thus, lacking accurate Biblical knowledge, they fall prey to counterfeit phenomena which to the unknowing appear innocent and genuine... The irony of Satan's deception is that although he is the author of sin and death, during seances and ESP experiences it is Satan's power that counterfeits the conjured-up dead and makes them appear alive and enjoying the Great Hereafter. Auditory and ectoplasmic phenomena of those who have died and now appear alive elsewhere cannot be sponsored by the God and Father of the Lord Jesus Christ. The Word of God shows that new life to the dead comes with the return of Christ. Before Chist's coming, all those who have died remain in the grave in corruption and unconsciousness... In an age of questioning and questing, a return and a search of the Word of God seems not only reasonable, but in the end, most satisfying.

19 Wierwille, Victor Paul, Christians Should Be Prosperous (1971), ISBN 0910068658. From the "Introduction": Multitudes of Christians are limiting God � s prosperity to themselves because they fail to apply the principles involved in opening the floodgates to allow God � s abundance to flow to them... This study in the law of prosperity is an educational venture, a training school, for all those who desire not only to know the will of God but to do His will, thus gaining for themselves the blessings which His will promises.

20 Wierwille, Victor Paul, Jesus Christ Is Not God (1981, Second Edition), ISBN 0-910068-33-X. From the "Introduction": No statement to many Christians could be more emotionally charged than that of � Jesus Christ is not God. � I can understand this. I was reared in a Christtian denomination that taught the Godhead as a trinity: that is, � God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. � I accepted this doctrine because I respected the sincerity of my teachers, although its meaning kept vexing my mind. I vividly recall asking my saintly pastor when I was just 16 years old to explain the trinity to me. Ever since then I have searched to understand this doctrine which has been considered the cornerstone of Christianity for the past fifteen centuries. I have had access to and have read the major works in systematic theology both of the past as well as current publications. For years I have done my utmost in evaluating whatever I could find to read plus directly studying with Biblical scholars. I have asked theologians of unblemished character to discuss the trinity with me, yet I never found more substance than what my child-hood pastor, Dr. L. H. Kunst, told me 42 years ago: � No one can explain the trinity. We simply accept it by faith. �

21 Wierwille, Victor Paul, Jesus Christ Our Passover (1980), ISBN 0-910068-30-5. From the "Preface": To understand the significance of Jesus Christ as our Passover is to come face to face with God � s magnificent plan of all ages. This research study encompasses the events of two critical months of God � s intervention in human history. After the introduction, which sets the content and context of events, the book begins a scrutiny of the Biblical record from six days before Jesus � crucifixion, through the crucifixion, the resurrection, the ascension, and, finally, the great day of Pentecost.

22 Wierwille, Victor Paul, Jesus Christ Our Promised Seed (1982), ISBN 0-910068-42-9. From the "Preface": One of the most celebrated of holidays around the world is Christmas. Its popularity is growing even in traditionally non-Christian countries. Merchants capitalize on its lucrative tradition of gift giving. In my own family we have always given gifts at Christmastime and gathered the family around the Christmas tree. Warm memories of love and giving arise when I think of our traditional family Christmas celebrations. Yet tradition rather than truth is the basis for celebrating the birth of Christ on December 25... So how did the birthday of our savior become associated with December 25? When was the savior really born? By carefully tracking the details in the Word of God, in history, and in the field of astronomy, we can certify the time of his birth to within an hour and a half: the year, the date, and the hour. December 25, 1 A.D. is far off the mark

23 Wierwille, Victor Paul, Power for Abundant Living (1971), ISBN 0-910068- 01-1. From the dustjacket: Since the second century, Christians as a whole have been almost totally unaware of any special power to be used in everyday living. Yet the promise of Jesus Christ in John 10:10 is that He came so His followers � might have life and that they might have it more abundantly. � Why then are Christians so frequently not evidencing the more- than-abundant life? Dr. Wierwille, the author of this book, attributed Christians � s physical, mental, financial and all other problems to one underlying cause -- and that is lack of using their spiritual abilities... This book sets forth in written form a twelve- session class (also called � Power for Abundant Living � ) which Dr. Wierwille has taught to thousands of people -- Christians and non-Christians, believers, doubters and skeptics -- across the United States and elsewhere around the world.

24 Wierwille, Victor Paul, Receiving the Holy Spirit Today (1972, Sixth Edition), ISBN 0-910068-00-3. From the dust jacket: An explosion of interest and activity has occurred in the last generation concerning the gift of the holy spirit. Multitudes of people have suddenly broken the barrier of ignorance and fear, and have begun to enjoy fellowship with God by the means that God himself provided: namely, speaking in tongues. Speaking in tongues is one of nine manifestations of holy spirit. Because we are followers of God, it is central to our lives that we do God � s will by operating these manifestations. Yet many Christians simply have not been taught how to manifest; some do not know why to manifest. Receiving the Holy Spirit Today is a how-to-do-it and a why-to-do-it book. It is also an in-depth Biblical study of the Holy Spirit field.

25 Wierwille, Victor Paul, The Bible Tells Me So: Studies in Abundant Living, Volume I (1971), ISBN 0-910068-02-X. From the "Preface": The Bible Tells Me So is organized into four parts. "Freedom From Bondage," "What We Believe = What We Are," "Physical and Spiritual Wholeness" and "The Word in Our Minds." Within each part are chapters, each chapter having been researched and originally written as an individual study. By loosely grouping the studies into general topics, a person can get a broader perspective as the parts fit together to make up the larger whole... I know the contents of Volume I of Studies in Abundant Living will not only open up more of God's Word for you, but will also uplift you -- mentally and physically and spiritually. Let us put God's Word in our hearts and minds for it alone can give us complete deliverance from the darkness of this world.

26 راه جهاني منابع معتبر و تبليغات ادعا دارند تنها منبع معتبر آنها كتاب مقدس است. اما از كتاب مقدس معتبر تر برداشت ها ويرويل از آموزه هاي كتاب مقدس است. لذا نوشته ها و تعاليم ويرويل يكي ديگر از منابع معتبر اين فرقه است. بازوهاي تبليغاتي اين فرقه: انتشارات آمريكايي مسيحي (The American Christian Press) طرح قدرت براي زندگي پر بركت گردهمايي سالانه بدعت اعصار(The Rock of Ages) مبلغان داوطلب معروف به سفيران واو

27 WOW سفيران واو WOW Ambassadors يا سفيران واو مبلغان مذهبي هستند كه داوطلبانه تحت آموزش هاي راه جهاني قرار گرفته و تبليغ اين فرقه مي پردازند. واژه واو اختصار يافته كلام خدا در سراسر جهان است كه به اين سفيران اطلاق مي شود. WOW: The Word Over the World

28 پيروان راه جهاني از مليت هاي مختلف

29 كتاب خانه هاي غني فرقه راه جهاني با متون آرامي ، عبري و... در اختيار همگان و حتي خانم هاي خانه دار است

30 مركز فرقه درناكس ويل اوهايو The Way International Information Center P.O. Box 328 New Knoxville OH 45871-0328

31 برنامه هاي روز يكشنبه برنامه هاي اين روز كه شامل برنامه هاي معنوي در قالب آوازهاي دسته جمعي ،‌ نمايشنامه ، موعظه و... است به نحوي زيبا برگزار مي شود و حاصل آن درقالب دي وي دي و... بين مردم منتشر مي گردد.

32 جلسه آموزش و تفسير كتاب مقدس در خانه

33 به ارتباط با نسل جديد خيلي اهميت مي دهند

34 اهتمام شديد به نسل جديد

35 كلاس و جلسات آموزشي This series of three classes— Foundational, Intermediate, and Advanced—is for those who are searching for a genuine, in-depth understanding of the Word of God and desire to walk in the way of abundance and power. Those eligible to begin this series are interested Biblical students who faithfully attend our home fellowships. These three classes as well as other Biblical classes that are offered teach the students how to strengthen their lives physically, mentally, and spiritually, helping them to develop as mature believers who bring the great realities of God into powerful manifestation.

36 براي دانش آموختگان دوره هايي در خارج از كلاس و حتي در خيابان برگزار مي كنند

37 استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي

38 مجله راه براي تبليغ راه جهاني چهار رنگ مقالات و قطعه هاي ادبي زيبا تجربه ، خاطرات و نتايج پژوهش هاي شخصي اعضاي فرقه نقاشي هاي هنرمندانه تصاوير بسيار زيبا و اختصاصي و...

39 كليسا و دعا را به خانه مي آورند

40 با روش هاي مختلف هنري نسل جديد را جذب مي كنند

41 از كشورهاي مختلف تورهاي زيارتي و سياحتي به مقصد مركز فرقه در ناكس ويل برگزار مي كنند

42 قدرت ما براي زندگي پر بركت راه جهاني با شعار فوق در قالب يك پوستر تبليغاتي ثابت در مدارس دانشگاه ها و... دوره هايي آموزشي را براي مردم برگزار مي كنند.

43 پايان تهيه و تدوين : سيد محمد رضا طباطبايي www.pedar.net


Download ppt "راه جهاني The Way International. مقر اصلي ohio در شهر Knoxvill ايالت اوهايو."

Similar presentations


Ads by Google