Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس شهریور ماه 1388 نفیسه دهقان.

Similar presentations


Presentation on theme: "دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس شهریور ماه 1388 نفیسه دهقان."— Presentation transcript:

1 دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس شهریور ماه 1388 نفیسه دهقان پور دفتر علم سنجی تلفن:

2 مطابق با ”دستور العمل اصلاح شده نحوه تشويق اعضاي هيأت علمي بر اساس استنادات“ شما مي توانيد از پايگاه استنادي Scopus نيز جهت شمارش استنادات مقالات خود استفاده كنيد. ابتدا لازم است اعضاي محترم هيأت علمي به روشي كه در راهنماها آمده است،‌ مقالات خود را در دو پايگاه استنادي WOS و Scopus چك كنند. سپس عناوين مقالاتي كه هم در WOS و هم در اسكاپوس موجود است،‌ بررسي كنند. اگر در مواردي تعداد استنادات مقالات در اسكاپوس بيش از WOS‌بود، مي توانند روش شرح داده شده در اين راهنما را براي محاسبه امتياز مقاله خود اجرا كنند. لازم به ذكر است كه حوزه موضوعي مقاله را بايستي از پايگاه WOS استخراج كرد و ضرايبIF، IFm و TCm از فايل هايي كه براي اساتيد محترم ارسال شده، بازيابي شود. (توجه داشته باشيد كه ضرايب IF، IFm و TCm را تنها براي مقالات مجلات ISI يعني مجلاتي كه در WOS هست،‌ مي توان تعيين كرد و نه هر مجله اي) يادآوري : استنادهاي خودي و استناداتي كه توسط همكاران به مقالات نويسنده شده است،‌ بايستي حذف شود.

3

4

5 Click on more to see all years

6 1999-2008,so exclude other years
We need only ,so exclude other years

7

8

9 در اين جا قصد ما اين است كه استنادات سال 2008 مقالات يك نويسنده را محاسبه كنيم. پس به عنوان مثال مقاله رديف 7 را كه 2 استناد دريافت كرده در نظر مي گيريم. با نگه داشتن ماوس بر روي عنوان مقاله،‌ مشخصات آن ظاهر مي شود. دقت كنيد كه مجله مربوطه حتما بايستي ISI‌باشد)مقاله در پايگاه WOS هم موجود باشد). سپس IF مجله را از فايلي كه در اختيار داريد استخراج مي كنيد. حوزه موضوعي مجله را نيز قبلا در WOS پيدا كرده ايم كه در اين مثال Agriculture, Dairy & Animal Science است . بر اساس حوزه موضوعي،‌ ضرايب IFm و TCm هم مشخص مي شود. در اين مثال از 2 استناد،‌ يكي خودي است كه حذف مي شود (اسلايد 11).

10

11 Self-citation

12 IF

13 IFm TCm

14 [A*B*C]امتياز هر مقاله=
A= نسبت تعداد استنادات غير خوديTC ) (هر مقاله به تعداد استنادات در حوزه موضوعي مقاله مورد نظر در سال 2008(TCm=TC/TA) B= ضريب مشاركت همكاران هر مقاله طبق جدول 1-1 آئين نامه ارتقاء جديد C= نسبت IF به IFm در حوزه موضوعي مقاله توجه : (داده هاي IF،‌ IFm و TCm از فايل هاي ارسال شده براي اساتيد محترم قابل بازيابي مي باشد) بنابر این امتیاز مقاله ای که به طور مثال آورده شده به طریق زیر محاسبه می شود: IF=2.486 IFm=1.283 TCm=20.36 TC= =0.1 C A


Download ppt "دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس شهریور ماه 1388 نفیسه دهقان."

Similar presentations


Ads by Google