Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

نام و نام خانوادگي : فريد ملازم 1 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه Process and Deployment Design.

Similar presentations


Presentation on theme: "نام و نام خانوادگي : فريد ملازم 1 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه Process and Deployment Design."— Presentation transcript:

1 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 1 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه Process and Deployment Design Process and Deployment Design آزمايشگاه سيستم هاي هوشمند

2 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 2 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Physical Data View  Physical Data Viewpoint رابطه بين سرورها، Component ها و داده ها را نشان مي دهد  براي طراحان نرم افزار معماري فيريکي داده ها هم از نظر تعيين کارايي سيستم و هم طراحي منطقي سيستم ( در حالتي که با فايل ها و پايگاه داده شي گرا سر و کار داشته باشيم ) اهميت ويژه اي دارد  Logical Data View در طول طراحي تغييرات چنداني نمي کند  Physical Data View با تغييرات نسبتا زيادي همراه است

3 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 3 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Physical Data View

4 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 4 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Physical Data View

5 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 5 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design مدل نمودن ويژگي هاي ذخيره سازي  علاوه بر مشخص کردن اينکه چه پايگاه هاي داده اي توسط هر سرور کنترل مي شوند، ويژگي هاي ديگري نيز براي سورورها بايد مشخص شوند Transaction Rate  تعيين کننده ساختار سرور توزيع شدگي آن مي باشد Growth Rate Archive Policy  تعيين کننده نيازهاي ذخيره سازي سيستم هستند

6 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 6 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design مدل نمودن ويژگي هاي ذخيره سازي

7 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 7 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design مدل نمودن ويژگي هاي ذخيره سازي  ارائه اطلاعات اضافي به صورت مستندات مکمل و جدول معمولا موجب شفافيت بيشتر گرديده و از پيچيده شدن نمودارها جلوگيري مي کند

8 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 8 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process Viewpoint  برنامه هاي توزيع شده داراي طراحي بسيار پيچيده اي مي باشند و بايد مسائل زيادي در آن ها در رابطه با process ها مورد توجه قرار گيرد ترتيب آغاز و پايان کار process ها Process failure and recovery Failure and recovery in inter-component communication  طراحي مناسب ويژگي هاي process در معماري نرم افزار تاثير مستقيم بر fault tolerance و reliability نرم افزار دارد

9 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 9 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process Viewpoint

10 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 10 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process Viewpoint

11 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 11 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process and Components  در بسياري از موارد مي توان از ارائه component ها در process view استفاده کرد و به اين ترتيب توزيع شدگي component ها در process هاي مختلف را نشان داد

12 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 12 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design

13 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 13 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process and Component Management  براي اجراي برخي عمليات مديريتي بر روي component ها و process ها مي توان از چارچوب هايي براي تسهيل اين امور بهره برد  اين چارچوب ها با ارئه دو component تحت عنوان component management component و process management component مطرح مي شوند  Process management component ارائه اطلاعات آماري براي هر component در process کنترل منابع در سطح process ارئه واسط براي اجراي فرايندهاي کنترلي مانند start و shutdown بر روي process  Component management component Load, initialize, configure, start, stop, unload the component Respond to commands from the Process Management component Provide statistics, alarms, and status to the Process Management Component

14 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 14 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process and Component Management

15 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 15 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process State Viewpoint

16 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 16 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Process State Viewpoint

17 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 17 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design  ارائه يک نگاشت از component view و process view به سخت افزار  اين view بعد از ارائه view هاي مربوط به component و process ارئه مي شود و به تهيه و خريد سخت افزارهاي مناسب براي سيستم کمک مي نمايد  اين view با اضافه کردن عنصري با عنوان node به process و component view رسم مي شود Deployment Viewpoint

18 نام و نام خانوادگي : فريد ملازم E-mail: molazem@gmail.com 18 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه : Process and Deployment Design Deployment Viewpoint


Download ppt "نام و نام خانوادگي : فريد ملازم 1 آزمايشکاه سيستم هاي هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) موضوع ارائه Process and Deployment Design."

Similar presentations


Ads by Google