Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HAT4, a Golgi Apparatus-Anchored B-Type Histone Acetyltransferase, Acetylates Free Histone H4 and Facilitates Chromatin Assembly Xiaohan Yang, Wenhua Yu,

Similar presentations


Presentation on theme: "HAT4, a Golgi Apparatus-Anchored B-Type Histone Acetyltransferase, Acetylates Free Histone H4 and Facilitates Chromatin Assembly Xiaohan Yang, Wenhua Yu,"— Presentation transcript:

1 HAT4, a Golgi Apparatus-Anchored B-Type Histone Acetyltransferase, Acetylates Free Histone H4 and Facilitates Chromatin Assembly Xiaohan Yang, Wenhua Yu, Lei Shi, Luyang Sun, Jing Liang, Xia Yi, Qian Li, Yu Zhang, Fen Yang, Xiao Han, Di Zhang, Jie Yang, Zhi Yao, Yongfeng Shang Molecular Cell Volume 44, Issue 1, Pages 39-50 (October 2011) DOI: 10.1016/j.molcel.2011.07.032 Copyright © 2011 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

2 Figure 1 Molecular Cell 2011 44, 39-50DOI: (10.1016/j.molcel.2011.07.032) Copyright © 2011 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

3 Figure 2 Molecular Cell 2011 44, 39-50DOI: (10.1016/j.molcel.2011.07.032) Copyright © 2011 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

4 Figure 3 Molecular Cell 2011 44, 39-50DOI: (10.1016/j.molcel.2011.07.032) Copyright © 2011 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

5 Figure 4 Molecular Cell 2011 44, 39-50DOI: (10.1016/j.molcel.2011.07.032) Copyright © 2011 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

6 Figure 5 Molecular Cell 2011 44, 39-50DOI: (10.1016/j.molcel.2011.07.032) Copyright © 2011 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

7 Figure 6 Molecular Cell 2011 44, 39-50DOI: (10.1016/j.molcel.2011.07.032) Copyright © 2011 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions


Download ppt "HAT4, a Golgi Apparatus-Anchored B-Type Histone Acetyltransferase, Acetylates Free Histone H4 and Facilitates Chromatin Assembly Xiaohan Yang, Wenhua Yu,"

Similar presentations


Ads by Google