Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LSD1 Is a Subunit of the NuRD Complex and Targets the Metastasis Programs in Breast Cancer Yan Wang, Hua Zhang, Yupeng Chen, Yimin Sun, Fen Yang, Wenhua.

Similar presentations


Presentation on theme: "LSD1 Is a Subunit of the NuRD Complex and Targets the Metastasis Programs in Breast Cancer Yan Wang, Hua Zhang, Yupeng Chen, Yimin Sun, Fen Yang, Wenhua."— Presentation transcript:

1 LSD1 Is a Subunit of the NuRD Complex and Targets the Metastasis Programs in Breast Cancer Yan Wang, Hua Zhang, Yupeng Chen, Yimin Sun, Fen Yang, Wenhua Yu, Jing Liang, Luyang Sun, Xiaohan Yang, Lei Shi, Ruifang Li, Yanyan Li, Yu Zhang, Qian Li, Xia Yi, Yongfeng Shang Cell Volume 138, Issue 4, Pages 660-672 (August 2009) DOI: 10.1016/j.cell.2009.05.050 Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

2 Figure 1 Cell 2009 138, 660-672DOI: (10.1016/j.cell.2009.05.050) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

3 Figure 2 Cell 2009 138, 660-672DOI: (10.1016/j.cell.2009.05.050) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

4 Figure 3 Cell 2009 138, 660-672DOI: (10.1016/j.cell.2009.05.050) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

5 Figure 4 Cell 2009 138, 660-672DOI: (10.1016/j.cell.2009.05.050) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

6 Figure 5 Cell 2009 138, 660-672DOI: (10.1016/j.cell.2009.05.050) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

7 Figure 6 Cell 2009 138, 660-672DOI: (10.1016/j.cell.2009.05.050) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions

8 Figure 7 Cell 2009 138, 660-672DOI: (10.1016/j.cell.2009.05.050) Copyright © 2009 Elsevier Inc. Terms and Conditions Terms and Conditions


Download ppt "LSD1 Is a Subunit of the NuRD Complex and Targets the Metastasis Programs in Breast Cancer Yan Wang, Hua Zhang, Yupeng Chen, Yimin Sun, Fen Yang, Wenhua."

Similar presentations


Ads by Google